Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga październik 2020

Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga październik 2020

W miesiącu październiku minął ważny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, do 10 listopada pracodawcy zobowiązani są również do podpisania umowy o prowadzenie PPK. W ostatnim czasie przedsiębiorcy wielu branż ponownie zostali objęci restrykcjami w związku z koronawirusem. Ich działalność została znacznie ograniczona lub objęta całkowitym zakazem. W związku z tym Rząd planuje wprowadzenie dodatkowej Tarczy kryzysowej, której pomoc skierowana będzie do konkretnych branż, aby pomóc im przetrwać ten ciężki dla nich okres. O tym i o innych kwestiach przeczytacie Państwo w poniższym podsumowaniu tematów, które poruszyliśmy na łamach naszego bloga kadrowo-płacowego w miesiącu październiku.

Mikroprzedsiębiorcy bez PPK

Ustawa o Pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. 2018 poz. 2215) przewiduje, iż od dnia 1 lipca 2019 roku systematycznie co 6 miesięcy kolejne grupy przedsiębiorców włączane są do nowego pracowniczego programu emerytalnego. Ustawodawca wprowadził również regulacje, które zwalniają pod pewnymi warunkami część podmiotów gospodarczych z obowiązku wprowadzania PPK w swojej organizacji.

Z powyższej możliwości skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) t.j. przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • roczne obroty netto z ze sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa nie przekraczają równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają w złotych równowartości 2 milionów euro 

Praktykanci i stażyści bez PIT

Premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania dotyczącego realizacji rządowego programu wsparcia młodzieży poprzez uruchomienie „Programu Młodych Liderów”, zapowiedział, iż jednym z filarów programu będzie wprowadzenie „ulgi dla młodych” dla praktykantów oraz stażystów. Do tej pory „ulgą dla młodych do ukończenia 26 roku życia” od sierpnia 2019 roku objęte były osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia (art. 21 ust. 1 pkt 148 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2020 poz. 1426).

Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze kiedy omawiane zmiany w opodatkowaniu przychodu uzyskiwanego podczas praktyk i staży zostaną wprowadzone w życie.

Nowy obowiązek zgłoszeniowy w ZUS od 1 stycznia 2021

Na mocy ustawy o Tarczy Antykryzysowej (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568) od 1 stycznia 2021 roku Płatnicy składek zobowiązani będą do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacji o zawartych z wykonawcami umowach o dzieło.

Zasiłki do przeliczenia dla osób, którym obniżono wymiar czasu pracy w związku z art. 15g i art. 15zf

Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia przeliczenie na nowo podstawy zasiłkowej pracowników, którym na skutek wprowadzonych rozwiązań tarcz antykryzysowych obniżono wymiar czasu pracy a co za tym idzie również wynagrodzenie za pracę (Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1747). Obniżenie wymiaru czasu pracy spowodowało konieczność ustalenia podstawy chorobowej z miesiąca, w którym zmieniono pracownikowi wymiar etatu, co było niekorzystne z punktu widzenia pracowników pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub macierzyństwa.

Tarcza 5.0 – Pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od 15 października część przedsiębiorców może ponownie ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego bądź o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Będzie to możliwe dzięki wprowadzonej tzw. Tarczy 5.0 – branżowej (Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 1639). Nowa ustawa wydłuża też okres, w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeżeli do tej pory jeszcze nie skorzystali z tej formy wsparcia. Pomoc jest zróżnicowana w zależności od branży a także rodzaju wykonywanej działalności według PKD. Wnioski o udzielenie wyżej wymienionej pomocy można składać tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez platformę ZUS PUE.

Urlop rodzicielski w częściach? Uwaga na przepadającą część urlopu

Wiele pracujących mam decyduje się na korzystanie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w całości. Jednak coraz bardziej popularne stają się również wcześniejsze powroty do pracy po wykorzystaniu pełnego urlopu macierzyńskiego oraz części urlopu rodzicielskiego i korzystanie z pozostałej części urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym bądź łączenie go z pracą na część etatu. Jednak nie dla wszystkich jasne są zasady w jaki sposób można dzielić urlop rodzicielski, aby żadna z jego części nie przepadła.

E-wizyta w ZUS już dostępna

Od 20 października możliwe jest umówienie się na e-wizytę z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to nowa usługa, która umożliwia nam załatwienie spraw w ZUS online, bez wychodzenia z domu.

Rezerwacji wizyty można dokonać na stronie: https://e-wizyta.zus.pl/, poprzez wskazanie kodu pocztowego według miejsca zamieszkania bądź siedziby, a następnie wybór terminu e-wizyty oraz podanie podstawowych danych osobowych. E-wizytę możemy umówić w jednostce ZUS właściwej wedle miejsca zamieszkania osoby ubezpieczonej lub według siedziby płatnika składek.

Najnowsze zalecenia dla pracodawców i pracowników w czasie pandemii koronawirusa

Kodeksowym obowiązkiem wszystkich pracodawców jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. Powołany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zespół doradczy ds. COVID-19 opublikował w ostatnim czasie zalecenia odnośnie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Nowe propozycje pomocy dla przedsiębiorców

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne formy pomocy dla branż, które w ostatnim czasie zostały dotknięte skutkami koronawirusa w związku z całkowitym lub częściowym ograniczeniem ich działalności przez rząd.

Pomoc ma być przede wszystkim dedykowana branży gastronomicznej, fitness, handlu a także branży rozrywkowej.

Podobne wpisy