Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Nexia Advicero | TAX UPDATE | Kwiecień 2024

Nexia Advicero | TAX UPDATE | Kwiecień 2024

 1. Obowiązkowe e-fakturowanie – podsumowanie konsultacji
 2. Oddelegowanie pracowników – co nie stanowi przychodu podatnika?
 3. Nowy podatek od paliw?
 4. Nowe obowiązki raportowe dla operatorów platform cyfrowych – implementacja Dyrektywy DAC-7
 5. Nieruchomości wykorzystywane przez spółkę na potrzeby własne mogą zostać uznane za ZCP
 6. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców – propozycje zmian

1. Obowiązkowe e-fakturowanie – podsumowanie konsultacji

Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny projekt zmian ustawowych dotyczących KSeF. Zaproponowane rozwiązania, to częściowo efekt konsultacji podatkowych ,jakie odbyły się w ostatnich miesiącach z udziałem zarówno podatników, jak i doradców podatkowych.

W propozycjach możemy znaleźć rozwiązania takie jak:

 • wystawianie faktur B2C oraz samoidentyfikacja nabywcy umożliwiająca dostęp do e-Faktury,
 • przesyłanie załączników wraz z e-Fakturami w przypadku niektórych branż, 
 • tryb offline wprowadzony w okresie przejściowym, który będzie udostępniony do użytku przez wszystkich podatników,
 • zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztów uzyskania przychodu do warunków KSeF. Dzięki temu, obowiązki w KSeF nabywcy i sprzedawcy zostaną zrównoważone.

W przedstawionym projekcie, MF odracza:

 • obligatoryjny KSeF dla faktur wystawianych za pomocą kas rejestrujących,
 • kary za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF,
 • wymóg podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz za faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.

Po więcej informacji zapraszamy na naszego bloga oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami w celu kompleksowego i skutecznego wdrożenia przepisów KSeF.

2. Oddelegowanie pracowników – co nie stanowi przychodu podatnika?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2024 r. (sygn. akt II FSK 434/21) orzekł, że zapewnienie noclegów czy pokrycie przez pracodawcę kosztów transportu, nie stanowi przychodu PIT dla pracowników oddelegowanych.

Spółka we wniosku o interpretację indywidualną przedstawiła stanowisko, że korzystanie przez pracownika z nieodpłatnego, udostępnionego przez nią zakwaterowania w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych za granicą, nie powoduje powstania przychodu w PIT. Pierwotnie, stanowisko to zostało uznane za prawidłowe, natomiast szef KAS w interpretacji zmieniającej odrzucił tę opinię i orzekł, że powstanie przychód po stronie pracownika. Spółka zaskarżyła interpretację. WSA skargę odrzucił i rozważył ją dopiero NSA.

W wyroku NSA potwierdzono, że stanowisko spółki było prawidłowe. W uzasadnieniu wyroku, sąd podkreślił, iż w rozstrzygnięciu konieczna jest analiza w czyim interesie pokrywane są oferowane świadczenia – pracodawcy czy pracownika. NSA powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13).

Ponadto uznał, że w przedstawionym przez spółkę stanie faktycznym jasno wskazano, że pracownik korzysta ze świadczeń w interesie pracodawcy, poprzez realizacje zawartej umowy. Zatem to pracodawca uzyskuje korzyść.

NSA dodał również, że zgodnie z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 96/71 oraz 2014/67, które określają co należy zaliczać do wynagrodzenia pracowników delegowanych, wydatki pracodawcy na zapewnienie oddelegowanym pracownikom zakwaterowania nie są objęte definicją wynagrodzeń. Analogicznie jest w przypadku kosztów podróży (transportu) czy wyżywienia takich pracowników.

Z racji tego, że nie jest to pierwszy identyczny wyrok w podobnej sprawie, można zacząć mówić o ugruntowywaniu się nowej linii orzeczniczej, która stoi w całkowitej opozycji do poprzedniego poglądu wyrażanego przez NSA w tej kwestii przez ostatnie lata.

Zachęcamy zatem do przeanalizowania sytuacji rozliczeń Państwa pracowników oddelegowanych do innych państw, a w przypadku dodatkowych pytań z pewnością Państwa w tym wesprzemy. Polecamy również zapoznanie się z podstawowymi zasadami w przypadku oddelegowania pracowników, przygotowanymi przez Nexia Advicero.

3. Nowy podatek od paliw?

Dyrektywa o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych – tzw. dyrektywa ekologiczna (2023/959) będzie skutkowała dodatkowymi opłatami na węgiel i paliwa do aut.

Dyrektywa przewiduje dwa scenariusze. Pierwszy to nałożenie na składy węgla, stacje paliw i dostawców gazu obowiązków takich, jakie dziś mają na fabryki czy elektrociepłownie (system handlu certyfikatami emisji). Drugi natomiast przewiduje nałożenie równoważnego w skutkach podatku od tych paliw.

Każda z opcji z pewnością przyczyni się do zwiększenia obciążenia nośników energii.

Projekt ustawy wdrażającej ma się ukazać do końca czerwca 2024 r., wtedy będzie można odpowiednio przygotować się na jedną z opcji. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym zagadnieniem – zapraszamy do kontaktu.

4. Nowe obowiązki raportowe dla operatorów platform cyfrowych – implementacja Dyrektywy DAC-7

Już od 1 lipca 2024 r. w życie wejdą przepisy implementujące dyrektywę DAC-7 (2021/514), która wprowadza nowe obowiązki dla operatorów platform e-commerce.

Nowa ustawa dotyczyć będzie tych platform, za pomocą których użytkownicy mogą sprzedawać towary, wynajmować nieruchomości i środki transportu oraz świadczyć usługi osobiste. Jako przykłady można podać m.in.: Vinted, OLX, Otodom czy Allegro.

Zgodnie z przepisami, operatorzy zobowiązani będą do:

 • zbierania i przekazywania do Szefa KAS informacji o wynajmowanych nieruchomościach oraz sprzedawcach, którzy w danym roku kalendarzowym wykonali więcej niż 30 transakcji lub uzyskali z tego tytułu wynagrodzenie wyższe niż 2.000 EUR,
 • dopełnienia (sporządzenia) procedury należytej staranności celem identyfikacji raportowanych danych.

W zakres raportowanych informacji o sprzedawcach wchodzą:

 • podstawowe dane sprzedawcy tj. imię i nazwisko / nazwa firmy, adres, PESEL lub NIP, data urodzenia / numer we właściwym rejestrze gospodarczym,
 • kwota łącznego wynagrodzenia za każdy kwartał okresu sprawozdawczego,
 • liczba przeprowadzanych transakcji, z tytułu których sprzedawca otrzymał wynagrodzenie,
 • w przypadku nieruchomości: numery ksiąg wieczystych oraz liczba dni w okresie sprawozdawczym, przez które dana nieruchomość była udostępniana.

W razie nieprzestrzegania nowych przepisów ustawy, na operatorów może być nałożona kara pieniężna nawet do 1 mln PLN.

Zatem warto już teraz zadbać o wdrożenie działań ograniczających ryzyko konsekwencji podatkowych/ karnoskarbowych związanych z wdrożeniem przepisów Dyrektywy DAC-7.

5. Nieruchomości wykorzystywane przez spółkę na potrzeby własne mogą zostać uznane za ZCP

W wyroku WSA w Krakowie z dnia 24 marca 2024 r., sygn. akt I SA/ Kr 72/24 wskazano, że nieruchomości wykorzystywane przez spółkę na potrzeby własne (w tym wypadku do produkcji) mogą zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP).

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem WSA, to że w hali produkcyjnej odbywają się procesy produkcji nie oznacza, że dana hala produkcyjna musi zostać przypisana do działu produkcji. Dzięki temu, majątek wydzielany w wyniku podziału może zostać uznany za ZCP i przeprowadzona operacja podziału przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wyrok ten ma szczególne znaczenie, gdyż zmienia on poprzednią linię orzeczniczą sądów i organów podatkowych. W interpretacji podatkowej w niniejszej sprawie (znak: 0113 -KDIPT1-2.4012.382.2023.1.AJB) Dyrektor KIS orzekł, że niemożliwym jest wydzielenie ZCP w postaci części nieruchomości, jeśli dana nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby spółki. Wskazał także, że jeżeli budynek przeznaczony na działalność własną spółki nie generuje przychodów, to dział nieruchomościowy nie jest wydzielony pod względem finansowym. To z kolei oznacza, iż nie zostały spełnione warunki umożliwiające uznanie budynku hali za ZCP.

Chociaż wyrok nie jest jeszcze prawomocny, warto mieć na uwadze, że takie podejście również może być zaakceptowane. Niemniej jednak przedmiotowy wyrok pokazuje, że w każdym wypadku warto zwrócić się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w danej sprawie – chętnie Państwa wesprzemy w tym zakresie.

6. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców – propozycje zmian

W dniu 21 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły dotyczące zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Po pierwsze, planowane jest przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Będzie ona wynosić ok. 310 PLN miesięcznie (9% od 75% płacy minimalnej). Zgodnie z danymi podanymi przez MF, nowe przepisy pozwoliłyby zaoszczędzić podatnikom od 100 do 530 PLN miesięcznie, porównując z obecnym systemem rozliczeń.

Z kolei dla przedsiębiorców rozliczających się z wykorzystaniem stawki liniowej 19%, składka zdrowotna wynosić będzie również 310 PLN, pod warunkiem, że ich dochody nie przekroczyły 2-krotności prognozowanej średniej płacy. W przypadku przekroczenia tej kwoty, składka będzie powiększona o 4.9% od nadwyżki. Dodatkowo, przedsiębiorcy korzystający ze stawki liniowej będą mogli wpłacać należne składki w postaci zaliczek.

Odnośne do planów w tym zakresie dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – uzależnione będzie to od przychodów ustalonych w następujący sposób:

 • przedsiębiorcy osiągający przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) – około 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego wynagrodzenia przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej),
 • przedsiębiorcy osiągający przychody miesięczne przekraczające 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy – zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto w podstawie obliczenia składki zdrowotnej nie będzie trzeba wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych.

Co więcej, planowane jest uchylenie możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Chociaż planowane przepisy nie weszły jeszcze w życie, warto już teraz mieć na uwadze kierunek, jaki obiera MF, którego efekt w założeniu ma przyczynić się do korzystniejszych rozliczeń podatkowych dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalności gospodarcze na podstawie polskich przepisów prawa. Może mieć to istotne znaczenie z perspektywy planowania finansowania w dłuższej perspektywie dla biznesów.

Podobne wpisy