Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Tax Alert | Fundusz Ochrony Rolnictwa: kto musi dokonać wpłat?

Advicero Nexia | Tax Alert | Fundusz Ochrony Rolnictwa: kto musi dokonać wpłat?

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa (Dz.U. 2023, poz. 1130, dalej: „ustawa o Funduszu”). Poniżej wskazujemy najważniejsze informacje związane z obowiązującą ustawą o Funduszu. Zachęcamy do zapoznania się z naszym alertem, aby sprawdzić czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą Państwo podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji i wniesienia wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa (dalej: „Fundusz”).

Jakie podmioty są zobowiązane do dokonywania wpłat?

Ustawa o Funduszu nakłada obowiązek dokonywania wpłat na podmioty prowadzące:

  • skup,
  • przechowywanie,
  • obróbkę lub
  • przetwórstwo produktów rolnych,

nazywane także „podmiotami skupującymi”, o ile są one podatnikami VAT.

Przepisy ustawy o Funduszu jednoznacznie określają, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie nabycia produktów rolnych od producenta rolnego. Zgodnie ze wskazówkami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) wpłaty te obejmują również sieci handlowe, które nabywają produkty od producentów rolnych, bez względu na ilość rolników, od których pochodzą te produkty.

Czym jest Fundusz i jaki jest cel jego wprowadzenia?

Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje KOWR i powstał, aby zagwarantować producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Na dochody Funduszu będą składały się:

  • wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące,
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u Ministra Finansów,
  • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Od czego dokonywane są wpłaty?

Wpłaty na Fundusz są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które zostały nabyte od producentów rolnych (np. jaja, mięso, produkty mleczarskie, owoce, warzywa, kawa).

Terminy i obowiązki raportowe

Podmiot skupujący ma obowiązek:

  • dokonywania wpłat na Fundusz za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału – oznacza to, że wpłata za I kwartał 2024 r. powinna zostać wniesiona w terminie do 30 kwietnia 2024 r.,
  • złożenia dyrektorowi oddziału terenowego KOWR deklaracji kwartalnej o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału – w przypadku deklaracji za I kwartał 2024 r. termin przypada na 26 kwietnia 2024 r.

Wsparcie Nexia Advicero

W związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu oferujemy Państwu nasze wsparcie w tym zakresie. W przypadku wątpliwości przeanalizujemy czy podlegają Państwo pod powyższe przepisy oraz mają obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy