Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Taxation and renewable energy / Nexia Advicero | Taxation and renewable energy | Styczeń 2024

Nexia Advicero | Taxation and renewable energy | Styczeń 2024

  1. Moment ujęcia odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kosztach uzyskania przychodu
  2. Możliwość zaliczenia w KUP wydatków na pokrycie szkód powstałych w związku z robotami budowlanymi w zakresie OZE
  3. Rozliczenie CIT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z OZE w ramach systemu aukcyjnego
  4. Farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych – większe opodatkowanie
  5. Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży energii elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów

1. Moment ujęcia odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kosztach uzyskania przychodu

Odpisy przekazane na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny powinny być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia – tak uznał Dyrektor Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2023 r. (znak: 0111-KDIB2-1.4010.342.2023.1.MK).

Spółka, będąca wytwórcą energii elektrycznej z OZE, w związku z obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (dalej: „Fundusz”), skierowała do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „KIS”) pytanie, czy takie odpisy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tym samym miesiącu, w którym rozpoznaje przychód podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.
W ocenie spółki odpisy na Fundusz powiązane są z ilością energii elektrycznej sprzedanej w danym okresie, co oznacza, że aby wyliczyć wysokość odpisu sprzedaż musi być wcześniej zrealizowana. W związku z tym należy stwierdzić, że odpisy na fundusz nie warunkują powstania przychodów, a co za tym idzie nie będą zaliczane do kosztów bezpośrednich. Zgodnie więc z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ,,ustawa CIT”, t.j. Dz. U. 2022, poz. 2587 ze zm.) koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia, czyli w dniu ujęcia w księgach rachunkowych.
Dyrektor KIS zgodził się z tym poglądem.

2. Możliwość zaliczenia w KUP wydatków na pokrycie szkód powstałych w związku z robotami budowlanymi w zakresie OZE

Wydatki poniesione na pokrycie szkód powstałych w związku z budową farm wiatrowych mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS wyrażonym w  interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2023 r. (znak: 0111-KDWB.4010.92.2023.1.HK).

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazała, że działa w branży budowlanej i realizuje kontrakty na budowę infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Powszechnym zjawiskiem podczas budowy farmy wiatrowej są szkody w gruncie, na którym farma powstaje, ale również i w gruntach sąsiednich (w tym szkody w plonach). Na tej podstawie właściciel gruntu może wystąpić z roszczeniem o naprawienie szkód na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

W związku z tym, spółka zadała pytanie, czy do wydatków na pokrycie szkód powstałych w związku z budową farmy wiatrowej znajdzie zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT (wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wadliwie wykonanych usług) i czy w konsekwencji wydatki z tego tytułu nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Spółka stanęła na stanowisku, że wydatki takie nie podlegają ww. wyłączeniu, gdyż usługi wykonane przez spółkę nie są w żaden sposób wadliwe, a spółka nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar umownych bądź odszkodowań z tytułu nieprawidłowo wykonanych usług na rzecz inwestora. Szkody nie powstają bowiem u zleceniodawcy (czego dotyczy wskazany przepis), tylko u właściciela gruntu – osoby trzeciej w odniesieniu do zawartej umowy o budowę farmy wiatrowej. Zdaniem spółki, z którym zgodził się Dyrektor KIS, wydatki przeznaczone na pokrycie opisanych szkód można więc zaliczyć do KUP.

3. Rozliczenie CIT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej z OZE w ramach systemu aukcyjnego

Wątpliwości w zakresie momentu rozpoznania przychodów i kosztów w związku z udziałem w aukcyjnym systemie wsparcia rozwiał Dyrektor KIS wskazując, że przychód z tytułu otrzymania środków na pokrycie salda ujemnego powstaje w momencie ich otrzymania, a koszty z tytułu zwrotu salda dodatniego należy rozpoznać w dacie ich poniesienia.

Rozliczenie przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego stanowi wyzwanie dla producentów energii. Kwestią budzącą najwięcej wątpliwości jest moment rozpoznania przychodów i kosztów ich uzyskania, czego skutkiem są liczne zapytania do Dyrektora KIS.

W ramach aukcyjnego systemu wsparcia zwycięzca aukcji sprzedaje energię elektryczną z OZE za cenę rynkową i w związku z tym może albo wystąpić do Zarządcy Rozliczeń S.A. (dalej: „Zarządca Rozliczeń”) o pokrycie salda ujemnego, czyli o wyrównanie do ceny przyjętej w ramach wygranej aukcji (gdy cena rynkowa jest w danym momencie niższa), albo może być zobowiązany do zwrotu tzw. salda dodatniego (gdy cena rynkowa jest wyższa).

W interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2023 r. (znak: 0114-KDIP2-2.4010.262.2022.3.ASK) Dyrektor KIS uznał, że w przypadku otrzymania od Zarządcy Rozliczeń kwoty na pokrycie salda ujemnego spółka powinna rozpoznać przychód z tego tytułu w momencie otrzymania zapłaty. Wynika to z tego, że kwota ta nie stanowi ceny sprzedaży towarów ani wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług i w związku z jej otrzymaniem nie dochodzi do żadnego świadczenia wzajemnego ze strony spółki.

W odniesieniu natomiast do zwrotu do Zarządcy Rozliczeń salda dodatniego należy wskazać, że kwota ta stanowi pośredni koszt podatkowy, jako że wydatków z tego tytułu nie można przypisać do określonych przychodów. W związku z tym kwota zwrotu salda dodatniego powinna zostać uznana za koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, tj. zaksięgowania.

4. Farmy fotowoltaiczne na gruntach rolnych – większe opodatkowanie

Od gruntu rolnego, na którym zlokalizowana jest farma fotowoltaiczna, co do zasady, należy pobierać podatek od nieruchomości. Tak stwierdził wiceminister finansów w wydanej 2 sierpnia 2023 r. odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802. W praktyce oznacza to wyższe opodatkowanie.

Zapytanie poselskie dotyczyło klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. Wiceminister finansów wskazał, że zgodnie z obecnymi przepisami opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza. Natomiast użytki rolne i lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wiceminister podkreślił, że co do zasady, grunty rolne zajęte na farmy fotowoltaiczne są opodatkowane podatkiem od nieruchomości (a nie podatkiem rolnym), a prowadzenie ograniczonej działalności rolniczej na takiej nieruchomości nie ma wpływu na uznanie, że nastąpiło jej zajęcie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli teren ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania farmy wiatrowej.

Jednocześnie, wiceminister wskazał, że w sytuacji, gdy nieruchomość rolna przeznaczona jest tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej to podatek od nieruchomości należny jest tylko od tej części. Możliwe jest więc, że nieruchomość rolna będzie opodatkowana podatkiem rolnym w części niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i podatkiem od nieruchomości w części przeznaczonej na działalność gospodarczą.

Opodatkowanie gruntów pod farmy wiatrowe podatkiem od nieruchomości oznacza w praktyce znacznie wyższe opodatkowanie.

5. Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży energii elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów

Sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 35, podlega zwolnieniu z obowiązku jej ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej według interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 6 lipca 2023 r. (znak: 0112-KDIL3.4012.319.2023.1.EW).

Spółka, zgodnie z opisanym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzeniem przyszłym, planuje otworzyć stację ładowania samochodów elektrycznych, gdzie świadczyłaby usługi pod kodem PKWiU 35.14.10.0 (usługi związane z handlem energią elektryczną) i w związku z tym zastanawia się, czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Co do zasady, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2023.1570 ze zm.), sprzedaż na rzecz osób fizycznych wymaga zaewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie na kanwie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: „Rozporządzenie”) możliwe jest stosowanie zwolnień w odniesieniu do tego obowiązku do 31 grudnia 2023 r. w zakresie wskazanym w załączniku do tego Rozporządzenia. Zgodnie z tym załącznikiem czynności oznaczone symbolem PKWiU 35 zwolnione są z obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących (w tym opisana usługa ładowania samochodów elektrycznych).

Dodatkowo można wskazać, że usługi pod kodem PKWiU 35 będą zwolnione również w przyszłym roku z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej pod nowym rozporządzeniem wchodzącym w życie 1 stycznia 2024 r. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących), więc mimo zmiany stanu prawnego wskazana interpretacja pozostanie aktualna.


Podobne wpisy