Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zasiłki do przeliczenia dla osób, którym obniżono wymiar czasu pracy w związku z art. 15g i art. 15zf

Zasiłki do przeliczenia dla osób, którym obniżono wymiar czasu pracy w związku z art. 15g i art. 15zf

Pod koniec zeszłego tygodnia Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia przeliczenie na nowo podstawy zasiłkowej pracowników, którym na skutek wprowadzonych rozwiązań tarcz antykryzysowych obniżono wymiar czasu pracy a co za tym idzie również wynagrodzenie za pracę (Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1747). Obniżenie wymiaru czasu pracy spowodowało konieczność ustalenia podstawy chorobowej z miesiąca, w którym zmieniono pracownikowi wymiar etatu, co było niekorzystne z punktu widzenia pracowników pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub macierzyństwa.

Z reguły podstawa chorobowa ustalana jest jako średnia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania nieobecności, a następnie pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne. W momencie zmiany etatu pracownika podstawa chorobowa ulega przeliczeniu na nowo i ustalana jest z miesiąca zmiany wymiaru czasu pracy.

Na podstawie zapisów tarcz antykryzysowych obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników było możliwe na podstawie:

  • Art. 15g – na skutek porozumienia podpisanego ze związkami zawodowymi bądź reprezentacją pracowników w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do miejsc pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • Art. 15zf – na skutek porozumienia podpisanego ze związkami zawodowymi bądź reprezentacją pracowników w związku z wprowadzeniem elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy; porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Należy pamiętać, że powyższe rozwiązania mogły zostać wprowadzone przez pracodawców tylko i wyłącznie w przypadku odnotowania negatywnych skutków gospodarczych w związku z pandemią koronawirusa t. j. spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu poziomu kosztów wynagrodzeń.

Na skutek podpisanych porozumień, które objęły również pracowników przebywających na zasiłkach chorobowych oraz macierzyńskich, podstawy ich świadczeń chorobowych zostały przeliczone na nowo według obniżonej stawki wynagrodzenia. Było to szczególnie krzywdzące dla kobiet, które w trakcie obniżonego wymiaru czasu pracy nabyły prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Ustawa podpisana w zeszłym tygodniu wprowadza możliwość ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej i wyrównania wypłaconych świadczeń, które w wielu przypadkach zostały zaniżone. Wypłata wyrównania zasiłku, jak wskazano w ustawie, następuje na wniosek osoby pobierającej świadczenie, który powinien zostać złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.