Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Mikroprzedsiębiorcy bez PPK?

Mikroprzedsiębiorcy bez PPK?

Ustawa o Pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Dz.U. 2018 poz. 2215) przewiduje, iż od dnia 1 lipca 2019 roku systematycznie co 6 miesięcy kolejne grupy przedsiębiorców włączane są do nowego pracowniczego programu emerytalnego. Ustawodawca wprowadził również regulacje, które zwalniają pod pewnymi warunkami część podmiotów gospodarczych z obowiązku wprowadzania PPK w swojej organizacji.

Z powyższej możliwości skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) t.j. przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

  • przedsiębiorca zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  • roczne obroty netto z ze sprzedaży towarów i usług przedsiębiorstwa nie przekraczają równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekraczają w złotych równowartości 2 milionów euro   

Jednak pomimo spełnienia powyższych kryteriów, najważniejszym warunkiem uprawniającym do zwolnienia z wprowadzenia PPK w firmie jest rezygnacja z programu wszystkich zatrudnionych w danej organizacji pracowników. Dlatego, jeśli chociażby jedna z zatrudnionych w firmie osób zechce uczestniczyć w programie PPK, pracodawca będzie zobowiązany do wdrożenia programu w przedsiębiorstwie.

Jako osoby zatrudnione należy rozumieć pracowników, którzy obligatoryjnie podlegają zgłoszeniu do pracowniczych planów kapitałowych, t. j. pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Do spełnienia wymogu nie są brane pod uwagę osoby, które dobrowolnie podlegają zgłoszeniu do PPK, gdyż nie muszą one składać deklaracji rezygnacji z programu. Jeśli jednak taka osoba złoży pracodawcy wniosek o dobrowolne dokonywanie wpłat do PPK, pracodawca będzie zobowiązany do partycypacji w programie. Taki sam obowiązek powstanie gdy pomimo złożenia rezygnacji przez wszystkich pracowników, w późniejszym terminie chociaż jeden z zatrudnionych zdecyduje się na przystąpienie do PPK.

W obecnym półroczu do PPK zostały włączone przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. a także Pracodawcy, którzy wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. zatrudniali co najmniej 50 pracowników, ale z powodu epidemii koronawirusa nie zdecydowali się na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od kwietnia 2020 roku (w II transzy).