Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza 5.0 – Pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Tarcza 5.0 – Pomoc dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Już od 15 października część przedsiębiorców może ponownie ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego, dodatkowego świadczenia postojowego bądź o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Będzie to możliwe dzięki wprowadzonej tzw. Tarczy 5.0 – branżowej (Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 1639). Nowa ustawa wydłuża też okres, w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeżeli do tej pory jeszcze nie skorzystali z tej formy wsparcia. Pomoc jest zróżnicowana w zależności od branży a także rodzaju wykonywanej działalności według PKD. Wnioski o udzielenie wyżej wymienionej pomocy można składać tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez platformę ZUS PUE.

1. Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia w ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje maksymalnie przez okres 3 miesięcy – od lipca do września 2020 r. Wniosek można wysyłać do ZUS do dnia 30 listopada 2020 r. jeżeli przeważająca działalność przedsiębiorstwa mieści się w jednym z poniższych kodów PKD:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Tak jak w przypadku poprzednich pomocy w ramach tarcz antykryzysowych, przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania składek ZUS musi spełniać szereg warunków:

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności musiało nastąpić przed 30 czerwca 2020 r.
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.
 • deklaracje rozliczeniowe za miesiące od lipca do września były złożone do ZUS najpóźniej do końca października 2020 r.

2. Świadczenie postojowe dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł mogą uzyskać agenci turystyczni, których przeważającą działalność określa PKD 79.11.A i 79.90.A. Maksymalny okres pobierania świadczenia postojowego to trzy miesiące. Tak jak w przypadku zwolnienia z opłacania składek, aby otrzymać świadczenie należy spełniać szereg warunków a wśród nich między innymi: prowadzić działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. oraz wykazać przestój w jej prowadzeniu. Uzyskanie świadczenia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy ubezpieczony nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. na podstawie umowy o pracę.

Jeśli prowadzona działalność określona została kodem 79.90.A. to w ramach dodatkowych kryteriów do uzyskania świadczenia: działalność musi mieć charakter sezonowy i w 2019 roku musiała być prowadzona maksymalnie przez okres 9 miesięcy a od sierpnia 2020 r. musiała ona zostać całkowicie zawieszona.

O świadczenie mogą starać się podmioty, które do tej pory nie uzyskały świadczenia postojowego na podstawie wcześniejszych tarcz antykryzysowych.

3. Dodatkowe świadczenie postojowe

Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność mieści się w jednym z poniższych rodzajów działalności według PKD:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ponadto przedsiębiorca musi wykazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, uzyskał przychód niższy o co najmniej 75% w porównaniu do przychodu osiągniętego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Dlatego jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie wniosku w listopadzie, będzie musiał udowodnić, iż jego przychód w miesiącu październiku 2020 jest niższy o minimum 75% od przychodu uzyskanego w miesiącu październiku roku poprzedniego.  

Ze świadczenia dodatkowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wcześniej wystąpili już o wypłatę świadczenia postojowego. ZUS poprosi przedsiębiorcę o informację na temat stanu finansowego podmiotu oraz otrzymanej już wcześniej pomocy.

Dodatkowe świadczenie postojowe będzie przysługiwało w kwocie 2080 zł lub 1300 zł, maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Ważną informacją dla osób chcących skorzystać ze świadczenia jest to, iż tym razem jest ono w pełni opodatkowane.

4. Dofinansowanie do pensji pracowników

W ustawie przewidziano również wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do pensji swoich pracowników, jeżeli nie udało im się do tej pory skorzystać z takiej formy pomocy. Zgodnie a art. 15gh ustawy pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach art. 15g – to jest w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom, lub w ramach art. 15gg – to jest o dofinansowanie dla pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem ekonomiczny lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Wniosek o wypłatę świadczenia może zostać złożony najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Warto zaznaczyć, że dofinansowanie przysługuje tylko wtedy, jeżeli pracodawca nie otrzymał do tej pory dofinansowania do utrzymania miejsc pracy w ramach powyższych tytułów.