Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga listopad 2020

Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga listopad 2020

W miesiącu listopadzie minął ważny termin na podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ponownie wprowadzono możliwość skorzystania przez pracujących rodziców z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w klasach I-III szkół podstawowych. Uruchomiono także nowy system, dzięki, któremu na podstawie danych zamieszczonych na portalu ZUS PUE pracodawca pozyskuje dane na temat izolacji i kwarantanny pracowników. O tym i o innych kwestiach przeczytacie Państwo w poniższym podsumowaniu tematów, które poruszyliśmy na łamach naszego bloga kadrowo-płacowego w miesiącu listopadzie.

Ważny termin w listopadzie dla przedsiębiorców objętych obowiązkiem wdrożenia PPK

10 listopada 2020 r. minął termin na zawarcie przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu pracowników, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowym programie emerytalnym. Po zawarciu umowy za pomocą systemu elektronicznego dedykowanego przez daną instytucję finansową, pracodawca oraz pracownik otrzymali drogą elektroniczną umowę o prowadzenie PPK.

Przypomnijmy, iż obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w drugim półroczu zostały objęte przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31.12.2019 r. a także Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 30.06.2019 r. zatrudniali co najmniej 50 pracowników, ale z powodu epidemii koronawirusa nie zdecydowali się na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od kwietnia 2020 roku.

Dane o izolacji i kwarantannie pracodawcy pozyskają z ZUS PUE

Od 31 października ZUS udostępnił płatnikom składek nową funkcję dotyczącą informowania o nałożonej na pracownika izolacji bądź kwarantannie poprzez platformę ZUS PUE. Do tej pory wypłata świadczenia chorobowego dla pracownika za okres kwarantanny lub izolacji była możliwa po przedłożeniu przez pracownika decyzji otrzymanej z Sanepidu. Od 22 października Sanepid nie wystawia już takich decyzji, a jedynie przekazuje informację o odosobnieniu pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane o kwarantannie bądź izolacji na portalu PUE udostępniane są zarówno pracodawcy jak i ubezpieczonemu począwszy od osób, których kwarantanna bądź izolacja rozpoczęła się od dnia 22 października.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powraca

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice będą mogli wnioskować w okresie od 9 do 29 listopada. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy chorobowej za każdy dzień opieki nad dzieckiem. Ponadto, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie pomniejsza puli 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko na podstawie zasad ogólnych.

Praca podczas kwarantanny i izolacji

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownik przebywający na kwarantannie jest osobą zdrową, która w wyniku przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego została odizolowana w związku z możliwością wystąpienia ryzyka narażenia tej osoby na zakażenie. Jeśli chodzi o wypłatę świadczenia chorobowego za okres przebywania pracownika na kwarantannie, to stosowane są ogólne przepisy ustawy zasiłkowej (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636), która precyzuje, iż pracownik w okresie niezdolności do pracy, który świadczy pracę dla pracodawcy, pozbawiony jest prawa do zasiłku chorobowego. Tym samym biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż to od pracownika zależy czy będzie świadczył pracę dla pracodawcy w okresie kwarantanny czy wystąpi o wypłatę świadczenia chorobowego za ten okres.

Odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku zryczałtowanego

W ramach zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego odnośnie pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami drugiej fali pandemii, w ostatnich dniach opublikowany został projekt rozporządzenia „w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego”, który przewiduje odroczenie terminu zapłaty zaliczek do urzędu skarbowego.

Wydłużenie terminu płatności dotyczyć będzie zaliczek oraz podatku naliczonych i pobranych w miesiącu październiku, listopadzie oraz grudniu. Termin zapłaty wyglądał będzie następująco:

  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc październik będą wymagane do zapłaty w dniu 20.05.2021 r.
  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc listopad będą wymagane do zapłaty w dniu 20.06.2021 r.
  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego za miesiąc grudzień będą wymagane do zapłaty w dniu 20.07.2021 r.

Odbiór dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 26 grudnia

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W najbliższym czasie obowiązek ten dotyczy dnia 26 grudnia (sobota).

Dnia wolnego należy udzielić pracownikowi w obrębie danego okresu rozliczeniowego tzn. jeśli u Pracodawcy przyjętym okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny to dnia wolnego za dzień 26 grudnia należy udzielić do końca roku. Udzielenie dnia wolnego może nastąpić zarówno przed jak i po danym dniu świątecznym.

W przypadku gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, po zakończeniu okresu rozliczeniowego będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia oraz 100% dodatku z tytułu nadgodzin.

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia pracownika w miesiącu przekroczenia progu podatkowego

W poprzednich latach podatkowych pracownicy, których dochody przekraczały w danym miesiącu próg podatkowy, byli przyzwyczajeni do sytuacji, gdy w miesiącu przekroczenia podatek naliczany był nadal na podstawie niższej stawki. Dopiero od miesiąca następnego pracodawca był zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy według wyższej stawki – 32%. Część z pracowników, składała do pracodawcy wnioski o uwzględnienie wyższej zaliczki od miesiąca przekroczenia progu, po czym na koniec roku podatkowego odnotowywali nadpłatę w urzędzie skarbowym. Natomiast pracownicy, którzy nie zdecydowali się na złożenie takiego wniosku, po rozliczeniu zeznania podatkowego za dany rok, musieli liczyć się z obowiązkiem uregulowania niedopłaconej kwoty podatku. Od 2020 roku wprowadzono rozwiązanie, które zapobiega powstawaniu nadpłaty bądź niedopłaty na koncie podatnika w związku z przekroczeniem progu podatkowego. W ramach art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym (Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego oblicza się proporcjonalnie.

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku, na co będzie miał wpływ?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniesie 2.800 zł, natomiast stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia została ustalona na poziomie 18,30 zł. Średni koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku bieżącego wzrośnie o około 240 zł. Dla mniejszych przedsiębiorców jest to szczególnie dotkliwe, biorąc pod uwagę również fakt, iż od stycznia 2021 roku zostaną oni objęci obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, na które składka pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a więc co najmniej 42 zł.

Zmiana w Kodeksie Pracy od 1 grudnia 2020 – zajęcia alimentacyjne

Dość powszechnym zjawiskiem na polskim rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat stało się zatrudnianie „na czarno” lub zatajanie realnej wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, pracowników posiadających zasądzone obowiązki alimentacyjne. Z dniem 1 grudnia 2020 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Dz.U. 2018 poz. 2432) na pracodawcę zostanie nałożona odpowiedzialność za ewentualną pomoc pracownikowi w uchylaniu się od realizowania obowiązku płacenia alimentów.

Pracodawca w przypadku zatrudnienia pracownika bez zawarcia umowy o pracę lub wypłatę wynagrodzenia wyższego niż wskazane w umowie o pracę, nie dokonując tym samym potrąceń z wynagrodzenia wskazanego do zaspokojenia potrzeb wskazanych w art. 282 §3 i zaleganie z ich spełnianiem przez okres dłuższy niż 3 miesiące, będzie podlegał karze grzywny od 1500 do 45000 zł.

Podobne wpisy