Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Praca podczas kwarantanny i izolacji

Praca podczas kwarantanny i izolacji

W ostatnim czasie w Polsce odnotowywanych jest coraz więcej przypadków zakażenia koronawirusem. W związku z tym coraz więcej osób kierowanych jest do odbywania izolacji domowej oraz kwarantanny. Od zeszłego tygodnia dane o pracownikach, którzy zostali przez Sanepid skierowani do odbywania obowiązkowej kwarantanny bądź izolacji pracodawcy w łatwy sposób mogą pozyskiwać za pomocą portalu ZUS PUE, gdzie dane te są im udostępniane. Dzięki temu do wypłaty świadczenia chorobowego za okres nieobecności pracownika związany z kwarantanną bądź izolacją nie jest już potrzebna decyzja z Sanepidu ani wystawienie przez lekarza zwolnienia lekarskiego. Problematyczna pozostaje jednak kwestia czy pracownik może świadczyć pracę podczas kwarantanny lub izolacji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pracownik przebywający na kwarantannie jest osobą zdrową, która w wyniku przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego została odizolowana w związku z możliwością wystąpienia ryzyka narażenia tej osoby na zakażenie. Jeśli chodzi o wypłatę świadczenia chorobowego za okres przebywania pracownika na kwarantannie, to stosowane są ogólne przepisy ustawy zasiłkowej (Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636), która precyzuje, iż pracownik w okresie niezdolności do pracy, który świadczy pracę dla pracodawcy, pozbawiony jest prawa do zasiłku chorobowego. Tym samym biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż to od pracownika zależy czy będzie świadczył pracę dla pracodawcy w okresie kwarantanny czy wystąpi o wypłatę świadczenia chorobowego za ten okres. Stanowisko ZUS w tej sprawie zostało potwierdzone również w artykule 4h w ustawie z dnia 28 października (Ustawa z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19) gdzie zawarto zapis „W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie”. Pewne jest również, iż pracodawca nie może w żaden sposób zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej w trakcie odbywania przez niego kwarantanny.

Odnosząc się do wyjaśnień ZUS a także ustawy z dnia 28 października, przywołane przepisy i interpretacje odnoszą się tylko i wyłącznie do świadczenia pracy w okresie kwarantanny. Większy dylemat spotyka pracodawców, których pracownicy przebywają w izolacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory nie zajął w tej sprawie jednoznacznego stanowiska, informacje otrzymywane od pracowników ZUS są ze sobą sprzeczne a decyzją co do interpretacji przepisów w tym zakresie obarczeni zostali pracodawcy.

Izolacja jest to okres gdzie u danej osoby stwierdzono pozytywny wynik zakażenia koronawirusem a więc zgodnie z retoryką ZUS osoba ta została uznana za osobę chorą. Prawnicy w tej kwestii zajmują jednak stanowisko, iż w obu przypadkach zarówno izolacji jak i kwarantanny pracownik może zdecydować o tym, iż czuje się na tyle dobrze, że może wykonywać obowiązki służbowe. W takiej sytuacji nie będzie przysługiwało mu świadczenie chorobowe za wyżej wymienione okresy. Problematyczna staje się jednak sytuacja, gdy pracownik decyduje się na świadczenie pracy w okresie izolacji ale w trakcie jej trwania, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia występuje o wypłatę świadczenia chorobowego bądź korzystając ze świadczenia chorobowego jego stan zdrowia się poprawia i postanawia przerwać okres korzystania ze świadczenia chorobowego i przez dalszy czas świadczyć pracę zdalną dla swojego pracodawcy. W myśl art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej, przerwanie okresu niezdolności do pracy poprzez świadczenie pracy pozbawia pracownika możliwości wypłaty świadczenia chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności. Jest to również kwestia sporna wśród specjalistów z dziedziny prawa pracy. Chaos komunikacyjny jaki występuje w odniesieniu do tematu świadczenia pracy w okresie kwarantanny i izolacji wprowadza bardzo duże problemy w rozliczaniu wynagrodzeń i niepokój pracodawców co do ewentualnej kontroli okresów, w których wypłacane były świadczenia.