Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku, na co będzie miał wpływ?

Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku, na co będzie miał wpływ?

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniesie 2.800 zł, natomiast stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia została ustalona na poziomie 18,30 zł. Średni koszt zatrudnienia pracownika w porównaniu do roku bieżącego wzrośnie o około 240 zł. Dla mniejszych przedsiębiorców jest to szczególnie dotkliwe, biorąc pod uwagę również fakt, iż od stycznia 2021 roku zostaną oni objęci obowiązkiem wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych, na które składka pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, a więc co najmniej 42 zł.

Podwyższenie płacy minimalnej ma również wpływ na inne składniki wynagrodzenia za pracę. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia spowoduje przede wszystkim zmianę wysokości takich składników uposażenia jak:

  • Dodatek za pracę w nocy – wysokość dodatku ustalana jest poprzez podzielenie wysokości wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu,
  • Odprawa z tytułu zwolnień grupowych – wysokość odprawy dla pracownika zależy od stażu pracy w danej organizacji ale także ograniczona jest kwotowo do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • Wynagrodzenie w trakcie przestoju na podstawie art. 81 Kodeksu Pracy – za okres przestoju wprowadzonego z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60% jednak nie niższe niż wynagrodzenie minimalne.

Oprócz powyższych składników wynagrodzenia, wzrost płacy minimalnej będzie miał również wpływ na zmianę:

  • Wysokości kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
  • Minimalnej kwoty przychodu stanowiącego podstawę do naliczania składki na Fundusz Pracy,
  • Minimalnej wysokości podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych.

Pracodawcy zatrudniający pracowników, powinni także pamiętać, że w przypadku wzrostu płacy minimalnej u pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę a jego stosunek pracy rozwiązuje się już w 2021 roku, w przypadku wypłaty ekwiwalentu jego wysokość będzie kalkulowana według nowej stawki uposażenia a co za tym idzie będzie ona wyższa.

Wzrost płacy minimalnej oznacza przede wszystkim zwiększone koszty operacyjne działalności przedsiębiorstwa. Szczególnie w czasie kryzysu, może mieć to duży wpływ na tendencje na rynku pracy. Wielu ekspertów obawia się przede wszystkim redukcji etatów szczególnie w mniejszych organizacjach, powiększania się tzw. szarej strefy czy też wzrostu zatrudnienia na podstawie tzw. umów śmieciowych. Podwyżka płacy minimalnej może mieć także wpływ na ograniczenie podwyżek dla pracowników z wyższymi pensjami, ograniczenie budżetu benefitów i programów rozwojowych a także zmniejszenie  liczby procesów rekrutacyjnych.