Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiana wysokości kwoty nieoskładkowanych posiłków zapewnianych przez pracodawcę od 1 września 2023 r.

Zmiana wysokości kwoty nieoskładkowanych posiłków zapewnianych przez pracodawcę od 1 września 2023 r.

Dodatek żywieniowy to coraz częściej oferowany przez pracodawców benefit pracowniczy. W ostatnich latach zdecydowanie zyskuje on na popularności. Dotychczas kwota posiłków zapewnianych przez pracodawcę była zwolniona z oskładkowania do kwoty 300 zł miesięcznie. Od 1 września 2023 r. kwota zwolnienia ulegnie ponownemu zwiększeniu do poziomu 450 zł miesięcznie.

Co istotne, nowe przepisy zmienią nie tylko kwotę podlegającą zwolnieniu ze składek ZUS, ale także sposób dofinansowania posiłków przez pracodawcę umożliwiający jego zastosowanie. Pamiętać należy, że dofinansowanie do wyżywienia pracowników podlega zwolnieniu ze składek ZUS, lecz nie podlega zwolnieniu z PIT.

Dodatek żywieniowy to coraz częściej oferowany przez pracodawców benefit pracowniczy. W ostatnich latach zdecydowanie zyskuje on na popularności. Dotychczas kwota posiłków zapewnianych przez pracodawcę była zwolniona z oskładkowania do kwoty 300 zł miesięcznie. Od 1 września 2023 r. kwota zwolnienia ulegnie ponownemu zwiększeniu.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (opublikowane 22 sierpnia 2023 roku, Dziennik Ustaw, poz. 1665), które wprowadza nowy limit kwot podlegających zwolnieniu z opłacania składek ZUS, jakie pracodawca może zastosować od przekazanych swoim pracownikom dopłat do posiłków. Od prawie 20 lat kwoty te były zamrożone na poziomie 190 zł (par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozporządzenia składkowego; Dz.U. 2023 poz. 728). Pierwsza podwyżka w marcu 2022 roku podwyższyła tę kwotę do poziomu 300 zł. Nowe rozporządzenie wprowadza zaktualizowaną stawkę podlegającą zwolnieniu ze składek ZUS na poziomie nie przekraczającym 450 zł miesięcznie. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej powodem podwyższenia kwoty dofinansowania wyżywienia jest konieczność „urealnienia” rzeczonych kwot.

Co istotne, nowe przepisy zmienią nie tylko kwotę podlegającą zwolnieniu ze składek ZUS, ale także sposób dofinansowania posiłków przez pracodawcę umożliwiający jego zastosowanie. Dotychczas brak skonkretyzowanych zasad w tym zakresie budził wiele wątpliwości, co do stosowania w praktyce powyższego zwolnienia, co zresztą potwierdzały liczne przypadki kwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zastosowanego zwolnienia.

Zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem ze zwolnienia w opłacaniu składek ZUS będą mogły skorzystać dopłaty do wyżywienia udzielone w formie:

  • posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (finansowanych przez pracodawcę);
  • kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych udostępnianych pracownikom, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłku lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych (czyli np. restauracjach, barach, stołówkach lub innych punktach gastronomicznych).

Pamiętać należy, że dofinansowanie do wyżywienia pracowników podlega zwolnieniu ze składek ZUS do określonego limitu, jednak nie dotyczy to podatku PIT, który od przekazanej pracownikowi kwoty należy pobrać w całości.