Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Analiza powiązań według nowych przepisów – czy zmieni się katalog podmiotów powiązanych od 2019?

Analiza powiązań według nowych przepisów – czy zmieni się katalog podmiotów powiązanych od 2019?

Obok wielu znaczących zmian przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi (TP) obowiązującymi od 1 styczna 2019 r. wprowadzona została także nowa definicja podmiotów powiązanych. Zastąpiła ona definicje obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

Definicja podmiotów powiązanych obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. zakładała, że z podmiotem powiązanym kapitałowo będziemy mieli do czynienia, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25%. Przepisy przewidywały także, że obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych powstaje także w przypadku powiązań osobowych i tak regulacje dotyczące TP należało stosować do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Nowelizacja ustaw w zakresie podatków dochodowych zmienia pojęcie podmiotów powiązanych, definiując wprost podmioty, które mogą być uznane za powiązane jak również wprowadzając definicję powiązań jako relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu definicji podmiotów powiązanych. Definicja ta wskazuje wywieranie znaczącego wpływu jako istotny czynnik kreujący powiązania pomiędzy podmiotami.

Nowe przepisy określają, że posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% będzie odnosiło się do udziałów w kapitale, praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych – co oznacza, że regulacje te będą dotyczyły szerszego grona podatników. Natomiast, zgodnie z nowelizacją, powiązania osobowe należy rozumiem jako faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Zwracamy także uwagę na fakt, iż nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. umożliwiają organom podatkowym ocenę zależności pomiędzy podmiotami. Oznacza to, że organy będą miały możliwość uznać podmioty, które pozornie nie spełniają definicji powiązanych za podmioty powiązane w związku z występowaniem między nimi relacji, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich w celu ominięcia przepisów dotyczących cen transferowych.

Gdyby byli Państwo zainteresowani lekturą poprzednich naszych publikacji poświęconych zmianom do przepisów o TP, poniższe linki przeniosą Państwa do tematyki:

a) zwolnień z obowiązku TPD

b) regulacji safe harbour

c) zmian w rozliczaniu korekt TP: