Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Rozliczanie korekt na gruncie cen transferowych od 2019 r.

Rozliczanie korekt na gruncie cen transferowych od 2019 r.

Jak już Państwa informowaliśmy od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. W woli przypomnienia, poniższe linki odnoszą się do naszych poprzednich publikacji w tym zakresie:

Interesującą zmianą, którą chcielibyśmy Państwu przybliżyć w niniejszym artykule jest kwestia rozliczania korekt cen transferowych (tzw. TP adjustments), które są mechanizmem w rozliczeniach dokonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowych grup kapitałowych, a polegających na tym, iż podatnik sam koryguje cenę (dochód) w transakcjach z podmiotami powiązanymi do poziomu, który w jego ocenie odpowiada wartości rynkowej.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje jednoznaczna reguła stanowiąca, iż korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy. Zmiana ta niewątpliwe jest dla podatników pozytywna gdyż ustawodawca wprost w przepisie wskazuje, że TP adjustments mogą być przychodem lub kosztem podatkowym, co do tej pory nie było do końca jasne i powodowało wiele sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi.

Niemniej jednak podkreślamy, iż możliwość zastosowania TP adjustmens zależeć będzie od ściśle określonych w ustawie warunków, obejmujących m.in.:

  • wymóg stosowania cen rynkowych przez podatnika już w trakcie roku podatkowego, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem,
  • konieczność wystąpienia (lub istotna) zmiana okoliczności, mających wpływ na ceny transferowe i powodujących konieczność dokonania korekty cen transferowych lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej – w celu uzyskania poziomu ceny transferowej, zgodnego z zasadą ceny rynkowej,
  • konieczność dokonania odpowiedniej korekty przez podmiot powiązany i potwierdzenie tego faktu podatnikowi,
  • możliwość dokonywania korekt jedynie z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem (w celu umożliwienia efektywnego rozstrzygania ewentualnych sporów),
  • konieczność potwierdzenia faktu dokonania korekty w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy korekta.

Co istotne, spełnienie wszystkich wyżej wskazanych warunków nie zagwarantuje wyłączenia możliwości przeprowadzenia kontroli przez organ podatkowy po zakończeniu roku w celu sprawdzenia zasadności dokonania korekt cen transferowych.

Zwracamy także uwagę, że nowe przepisy umożliwiają zastosowanie nowych reguł dokumentacyjnych do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2017 r. Oznacza to, że podatnicy sporządzając dokumentację cen transferowych za 2018 rok mają możliwość dokonania wyboru czy będzie ona sporządzona stosując przepisy obowiązujące w 2018 r. czy też nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.