Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Polski Ład w CIT – uchwalone zmiany

Polski Ład w CIT – uchwalone zmiany

Kolejna już nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., jednak niektóre rozwiązania mają zastosowanie już do rozliczeń od 1 stycznia 2022 r. W niniejszym wpisie pokrótce przedstawiamy najistotniejsze zmiany ze wskazaniem, od kiedy one obowiązują lub będą obowiązywały. Z kolei do każdego „nowego” rozwiązania odniesiemy się szczegółowo w oddzielnym wpisie na naszym blogu.

Koszty finansowania dłużnego

Nowe przepisy, które obowiązują wstecznie (od 1 stycznia 2022 r.) zakładają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekracza wyższą ze wskazanych kwot, czyli kwotę 3 000 000 PLN albo kwotę obliczoną według wzoru EBIDTA.

Ponadto ustawodawca wprowadził pewne wyjątki do wprowadzonego poprzednią nowelizacją ustawy wyłączenia z kosztów podatkowych w całości kosztów finansowania dłużnego od podmiotu powiązanego – w części przeznaczonej na transakcje kapitałowe. Wyjątki dotyczą przeprowadzenia takich transakcji w podmiotach nie powiązanych z podatnikiem oraz przez bank/ SKOK mające siedzibę w państwie UE/ EOG. Dodatkowo, dookreślono zasadę, że wyłączenie z kosztów podatkowych nie dotyczy kosztów finansowych od zadłużenia, które było uzyskane i wydatkowane przed końcem roku 2021.

Podatek od przerzuconych dochodów

W obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. brzmieniu przepisów za przerzucone dochody uznawane będą mogły być tylko koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką, stanowiące należność tego podmiotu, które zostały w roku podatkowym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W nowych przepisach doprecyzowano, że podmiotem powiązanym, na którego rzecz ponoszone są koszty, może być wyłącznie podatnik niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Doprecyzowano także przesłanki „preferencyjnego opodatkowania” podmiotu powiązanego, tj. wskazano, że według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia tego podmiotu powiązanego taki dochód (przychód) podmiotu powiązanego z podatnikiem, uzyskany z tytułów kosztów pasywnych, ma:

  • podlegać opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25% lub
  • podlegać zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem.

Ponadto dookreślono, że podmiot powiązany ma uzyskiwać od podatnika lub innych powiązanych z podatnikiem spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi co najmniej 50% ogółu przychodów pasywnych. Nowe przepisy przewidują również nowe przesłanki opodatkowania – konieczne będzie, aby podmiot powiązany, na którego rzecz ponoszone są koszty, przekazywał co najmniej 10% przychodów pasywnych na rzecz innego podmiotu w określonych przez ustawę przypadkach.

Minimalny podatek przychodowy

Zmiany w podatku minimalnym przesunięto o kolejny rok – przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r. Ustawodawca po raz kolejny zmodyfikował przepisy.

Zmianie ulegnie m.in. sposób liczenia podstawy opodatkowania (obniżono wskaźnik z 4% do 1,5%) z jednoczesnym wprowadzeniem alternatywnej podstawy opodatkowania, tj.:

  • podstawa opodatkowania – suma: 1,5% przychodów operacyjnych oraz nadmiarowych kosztów pasywnych, tj. kosztów finansowania dłużnego, oraz kosztów usług niematerialnych albo
  • podstawa opodatkowania – 3% wartości osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym przychodów operacyjnych, przy czym o wyborze takiego sposobu ustalania podstawy opodatkowania podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok podatkowy, za który dokonał takiego wyboru.

Ponadto zwiększono oczekiwany udział dochodów w przychodach operacyjnych z 1% do 2% przy badaniu kwestii opodatkowania podatkiem minimalnym (dodatkowa przesłanka – posiadanie straty nie uległa zmianie).

Rozszerzono również katalog zwolnień podmiotowych, m.in. o małych podatników, podmioty wykonujące działalność leczniczą czy spółki komunalne.

Spółki holdingowe

Jedną z istotniejszych zmian dotyczącej tzw. „reżimu holdingowego” jest zwiększenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła z tytuły wypłaty dywidendy z 95% do 100%. Ponadto zmieniono też definicję spółki holdingowej (m.in. rozszerzenie definicji o prostą spółkę akcyjną) oraz spółki zależnej.

Wydłużono okres wymaganego dla zwolnienia trzymania udziałów z okresu jednego roku do dwóch lat.

Zmiany w tym przypadku wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Ceny transferowe

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie cen transferowych jest likwidacja przepisów dotyczących obowiązku dokumentowania pośrednich transakcji rajowych.

Ponadto podniesiono progi dla bezpośrednich transakcji rajowych – 2 500 000 PLN – w przypadku transakcji finansowej; 500 000 PLN – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2020 r.

Transakcje kontrolowane i transakcje inne niż transakcje kontrolowane, z zagranicznym zakładem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – zastosowanie do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2023 r., w zakresie tej części tych transakcji, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2022 r., lub rozpoczętych po dniu 31 grudnia 2022 r.

Podatek u źródła

Z dniem 26 października 2022 r. zniesiono obowiązek składania następczych oświadczeń płatników WH-OSC, ze skutkiem stosowania wydłużonych terminów obowiązywania oświadczeń względem należności wypłaconych w 2022 r. Pierwsze złożone przez płatnika oświadczenie WH-OSC pozwoli mu nie stosować przepisu art. 26 ust. 2e ustawy o CIT do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie. Oświadczenie WH-OSC następcze będzie musiało być składane dopiero w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Estoński CIT

Od 26 października 2022 r. termin złożenia deklaracji CIT-8E oraz wpłaty ryczałtu należnego od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto upływa z końcem trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym ta dyspozycja została dokonana (art. 28r ust. 3 i art. 28t ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).

Wprowadzono również m.in. zmiany w zakresie określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Przepisy nowelizujące mają raczej charakter doprecyzowujący.

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC)

W zakresie przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) od 1 stycznia 2023 r. wprowadza się przepis stanowiący, że przy ustalaniu dochodu CFC uwzględnia się również przychody i koszty przypisane jej zgodnie z art. 5 ustawy o CIT oraz że nie stosuje się ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem określonych w art. 24a ustawy o CIT.

Ponadto wskazane zostało, jak ustalić przesłankę wysokiej rentowności – jeżeli przed końcem roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość bilansową zbytych aktywów określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w wartości, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy o CIT, w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym, do całkowitej liczby dni w tym roku (art. 24a ust. 3f).

Ulga na złe długi

Od 1 stycznia 2023 r. nastąpi brak obowiązku wykazania ulgi na złe długi w zeznaniu podatkowym (załączniki CIT-WZ lub CIT/WZG).

Podatek od przychodów z budynków (minimalny)

Od 1 stycznia 2023 r. zastosowanie będzie miało uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków – brak obowiązku wydania decyzji o zwrocie podatku w przypadku braku wątpliwości co do złożonego wniosku.