Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Dokumentacja cen transferowych – zmiany w przepisach

Dokumentacja cen transferowych – zmiany w przepisach

Od przyszłego roku będą obowiązywały zmienione regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych. Wynikają z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), podpisanej przez Prezydenta RP i ogłoszonej już w Dzienniku Ustaw.

Poniżej przedstawiamy przegląd najistotniejszych zmian.

Wprowadzone zostają nowe progi dla dokumentacji lokalnej

 • 10 mln PLN – odnośnie transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowania, oraz
 • 2 mln PLN – dla transakcji usługowych i pozostałych.

Należy zaznaczyć, iż obecnie najniższy próg dla dokumentacji lokalnej wynosi 50.000 EUR i jest odpowiednio wyższy dla podatników, których przychody lub koszty przekraczają wskazane w ustawie poziomy. W szczególności, dla podatników osiągających roczne przychody lub koszty ponad kwotę 100 mln EUR wartość transakcji podlegających dokumentowaniu zaczyna się od progu 500.000 EUR. W praktyce wprowadzenie nowych progów doprowadzi do zmniejszenia obowiązków dokumentacyjnych, w szczególności dla małych i średnich podatników.

Jednocześnie powyższe wartości nie będą uzależnione od wysokości przychodów i kosztów podatnika, tak jak ma to miejsce obecnie.

W przypadku transakcji przeprowadzanych z podmiotami zlokalizowanymi w tzw. rajach podatkowych obowiązuje niższy próg wynoszący 100.000 PLN.

Wprowadzone zostają nowe zasady sporządzania dokumentacji grupowej

Obowiązek ten będzie dotyczył podmiotów, które spełnią trzy przesłanki kumulatywnie, tj.:

 • są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji lokalnej,
 • należą do grupy kapitałowej, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 mln PLN.

Zmieniają się terminy w zakresie przekazania informacji

Jak wynika z nowelizacji, podmioty powiązane są obowiązane do złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończenia roku obrotowego – w przypadku podmiotów posiadających rok obrotowy taki sam jak rok kalendarzowy termin ten będzie upływał w dniu 30 września.

Dodatkowo podmioty powiązane, które mają obowiązek sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem, lub realizujące transakcje kontrolowane, mają obowiązek przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Nowelizacja określa także nowe terminy na sporządzenie dokumentacji:

 • dla dokumentacji lokalnej – 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,
 • dla dokumentacji grupowej – 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji

Wprowadzone zostają wyjątki od obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Z obowiązku tego zwolnione będą między innymi następujące transakcje kontrolowane:

 1. zawierane przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w danym roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych nie korzysta ze zwolnień oraz nie poniósł straty podatkowej,
 2. objęte decyzją w sprawie porozumienia w zakresie ceny transakcyjnej,
 3. trwale nie zaliczone do odpowiednio przychodów i kosztów podatkowych,
 4. zawierane pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem nowelizacji, powyższa zasada od 1 stycznia 2019 r. nie będzie już obowiązywać.

Przepisy przejściowe

W oparciu o przepisy przejściowe podatnicy, którzy rozpoczęli i nie zakończyli transakcji (lub innych zdarzeń) przed 1 stycznia 2019 r., stosować będą przepisy w brzmieniu obowiązującym oraz przepisy wprowadzane nowelizacją. Do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie znajdą obecne przepisy, natomiast część transakcji zrealizowana po tej dacie będzie dokumentowana na podstawie nowych przepisów.

Podatnicy, w przypadku gdy ich rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, będą obowiązani stosować przepisy w nowym brzmieniu od roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2018 r.

Przepisy regulowane niniejszą ustawą mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.