Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Kiedy nie będzie trzeba sporządzać dokumentacji TP pomimo przekroczenia progów?

Kiedy nie będzie trzeba sporządzać dokumentacji TP pomimo przekroczenia progów?

Od 1 stycznia 2019 r. po raz kolejny zmianie ulegną przepisy dotyczące cen transferowych. Najistotniejsze zmiany pokrótce przedstawiliśmy także w poprzedniej publikacji, do której przeniesie Państwa poniższy link:

Zmiany te reguluje ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Obok wprowadzenia wielu innych zmian ustawodawca przewidział między innymi zwolnienie od obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przy spełnieniu określonych w ustawie warunków.

Nowelizacja wprowadza listę transakcji, które pomimo przekroczenia nowo ustalonych progów, tj. 10 mln PLN odnośnie transakcji dotyczących aktywów rzeczowych i finansowania oraz 2 mln PLN dla pozostałych transakcji, zostaną zwolnione z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych. I tak zwalnia się m.in.:

  • transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w roku podatkowym, za który przygotowywana ma być dokumentacja cen transferowych, każdy z tych podmiotów powiązanych nie korzystał ze zwolnienia oraz nie wykazał straty podatkowej,
  • transakcje kontrolowane zawierane między podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową,
  • transakcje zawierane pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego (tj. pomiędzy podmiotami, które nie byłyby uznane za powiązane, jeśli ich udziałowcem – bezpośrednio lub pośrednio – nie byłby Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego),
  • transakcje kontrolowane, których wartość w całości i trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (zwolnienie to nie dotyczy sytuacji, w której koszty uzyskania przychodu rozpoznawane są w innym momencie, niż zawarcie transakcji).

Przypominamy, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takich wyjątków. Nowość ta jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych. Podatnicy określali dokumentowanie transakcji krajowych jako bezzasadne, gdyż głównym celem regulacji dotyczących cen transferowych jest przeciwdziałanie transferowi dochodów pomiędzy różnymi jurysdykcjami podatkowymi.

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż nowe przepisy umożliwią zastosowanie nowych reguł dokumentacyjnych do transakcji realizowanych w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. W praktyce oznacza to, że sporządzając dokumentację cen transferowych za bieżący rok istnieje możliwość dokonania wyboru czy będzie ona sporządzona stosując przepisy w obecnym brzmieniu czy też nowe przepisy, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 r.