Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / „Safe harbours” na zakup usług o niskiej wartości dodanej – co to oznacza w praktyce?

„Safe harbours” na zakup usług o niskiej wartości dodanej – co to oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych w zakresie wprowadzenia uproszczonych regulacji tzw. safe harbours. Poniżej znajdą Państwo odwołania do poprzednio omawianych przez nas zmian w zakresie TP:

Nowo wprowadzone pojęcie safe harbours oznacza uproszczone rozwiązania, których zastosowanie przy spełnieniu określonych warunków, skutkuje uznaniem ceny za rynkową dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek.

Powyższe zrodziło konieczność wskazania i doprecyzowania kategorii usług, które objęte zostały możliwością zastosowania safe harbours. Definicję tą zawiera załącznik 6 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym przez usługi o niskiej wartości dodanej rozumie się usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów i przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi prawne oraz usługi w zakresie podatków. Natomiast zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usługi o niskiej wartości dodanej to usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów i przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi komunikacji i promocji, usługi prawne, usługi w zakresie podatków oraz usługi administracyjno-biurowe. Oba załączniki zawierają także dokładny opis poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia warunki konieczne do spełnienia w przypadku zastosowania uproszczonych zasad do pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazany niżej warunki powinny być spełnione w sposób łączny dla każdego rodzaju transakcji.

daria art 1 - „Safe harbours” na zakup usług o niskiej wartości dodanej – co to oznacza w praktyce?

Biorąc pod uwagę powyższe, nie należy zapomnieć, że regulacje safe harbours można zastosować jedynie w stosunku do usług o niskiej wartości dodanej, które:

  • mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy,
  • nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych,
  • wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
  • nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Dodatkowo zwracamy także uwagę, że podatnicy sporządzając dokumentację cen transferowych za 2018 rok mają możliwość dokonania wyboru czy będzie ona sporządzona stosując przepisy obowiązujące w 2018 roku czy też nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.