Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Październik 2019

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Październik 2019

  1. Wiążąca informacja stawkowa (już od 1 listopada można składać wnioski)
  2. Indywidualny numer rachunku podatkowego
  3. Ujednolicona stawka VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne
  4. Zmniejszona stawka VAT na e-booki i e-prasę
  5. Zmiany w podatku akcyzowym

1. Wiążąca informacja stawkowa (już od 1 listopada można składać wnioski)

W dniu 1 listopada 2019 r. na skutek nowelizacji z dnia 9 sierpnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wejdą w życie przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS). WIS jest to decyzja wydawana w związku z opodatkowaniem podatkiem VAT towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.

WIS zawiera opis towaru albo usługi, klasyfikację towaru konieczną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru lub usługi albo do stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. WIS wydaje się na wniosek podatnika posiadającego nr NIP, podmiotu, który nie posiada nr NIP, ale dokonuje lub zamierza dokonać czynności, o których mowa powyżej, jak również podmiotu zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w takim zakresie, w jakim ma to wpływać na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Opłata od wniosku o wydanie WIS wynosi 40 zł. Formularz WIS-W zostanie przyjęty w rozporządzeniu określającym wzór wniosku o wydanie WIS. Elementem wniosku będzie załącznik WIS-W/A, w którym należy określić wszelkie informacje mogące mieć wpływ na wydaną odpowiedź. WIS będzie wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana w odniesieniu do towaru, który jest przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona, w zakresie usług, które zostały wykonane po dniu, w którym WIS została doręczona, jak również w zakresie towarów oraz usług, które łącznie składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Po więcej informacji zapraszamy —>tutaj<—

2. Indywidualny numer rachunku podatkowego

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie art. 61b Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego, na który będą dokonywane wszystkie wpłaty na rzecz urzędu skarbowego, bez podziału na konkretne podatki.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 61b, wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika. Zmiana dotyczy jedynie konkretnie wymienionych podatków oraz należności. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i będzie zawierać sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku i identyfikator podatkowy. Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego (nr PESEL lub nr NIP), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w urzędzie skarbowym. Pierwszych wpłat należy dokonywać od początku stycznia 2020 r. Po uzyskaniu indywidualnego rachunku podatkowego korzystanie z niego stanie się obowiązkowe, tak jak to jest obecnie z rachunkami ZUS. W związku z czym, korzystanie z poprzednio przypisanych rachunków danego urzędu skarbowego będzie nieprawidłowe.

3. Ujednolicona stawka VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne

W dniu 11 września 2019 r. Sejm przyjął poprawkę nr 5 do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Przyjęto w niej nową definicję budownictwa objętego programem mieszkaniowym, w związku z którym „przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich część […] a także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, funkcjonalnie z nimi związaną” (art. 41 ust. 12a).

Sejm ujednolicił stawkę VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. Dotychczasowa stawka 8% dotyczyła jedynie osób montujących panele fotowoltaiczne na dachach własnych domów. Pozostałe instalacje obłożone były większym 23%podatkiem. W praktyce oznacza to, że właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 będą mogli wykonać instalację fotowoltaiczną z podatkiem VAT w wysokości 8%, o ile będzie to funkcjonalnie związane z tymi budynkami. Istotą nie będzie fakt, gdzie instalacja fotowoltaiczna jest umieszczona, tylko to, czy jest ona związana z budynkami. Czyli nie musi to być koniecznie dach tego budynku, byleby to właśnie ta nieruchomość była zasilana z tej instalacji. Wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

4. Zmniejszona stawka VAT na e-booki i e-prasę

W wyniku przyjęcia nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Ordynacja podatkowa, stawka VAT na e-booki zostanie obniżona z obecnej 23% do 5%. W przypadku e-prasy, stawka VAT zostanie obniżona z 23% na 8%. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Stawką 5% zostaną objęte towary i usługi wymienione w załączniku nr 10, w tym dostarczane drogą elektroniczną publikacje zawarte w poz. 19 załącznika, czyli towary objęte CN, tkj.: książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek, gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne, książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania, nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione, mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane, a także pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne. Z powyższej regulacji wyłączone są publikacje, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, czasopisma regionalne lub lokalne. W przypadku e-prasy oraz stawki 8% zostaną nią objęte dostarczane drogą elektroniczną publikację z pozycji 17,19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, tj. książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane, manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte CN tkj.: gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych, pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych, gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne oraz pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. W przypadku czasopism specjalistycznych, nowelizacja nakłada na nie podwyższoną stawkę VAT z obecnych 5% do 8%.

5. Zmiany w podatku akcyzowym

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W związku z nowelizacją zostanie wprowadzone m.in. opodatkowanie zmian konstrukcyjnych, które pozwalają zmienić samochód ciężarowy w osobowy, naliczanie podatku nawet wtedy gdy zostanie zawarta fikcyjna umowa kupna z podmiotem zagranicznym oraz obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Zmiany będą również dotyczyć zaostrzenia kar za przestępstwa i wykroczenia akcyzowe. Nadal zatem zamiast rezygnacji opodatkowania samochodów osobowych, co powoduje ich zbyt wysoką cenę, Ustawodawca zamierza uszczelnić opodatkowanie w tym zakresie.


Podobne wpisy