Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Wiążąca Informacja Stawkowa także dla obowiązkowego split payment

Wiążąca Informacja Stawkowa także dla obowiązkowego split payment

Rok 2019 to seria kluczowych zmian w podatkach, jedną ze zmian na którą warto zwrócić szczególną uwagę jest zmiana w zakresie opodatkowania towarów i usług. Oprócz obowiązkowego split payment i białej listy podatników doczekaliśmy się narzędzia, które może rozwiązać problem z właściwą identyfikacją stawek VAT oraz weryfikacją obowiązku stosowania split paymentu i ustalenia symbolu statystycznego (od czego KIS uchylał się w interpretacjach indywidualnych). Tym narzędziem może być Wiążąca Informacja Stawkowa (dalej: WIS). WIS wejdzie w życie – od 1 listopada 2019 r. i będzie decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Pozwoli to uniknąć nieprawidłowego określenia stawki VAT lub pominięcia szczególnych zasad płacenia za faktury związanych z dotkliwymi sankcjami. .

Problem z ustaleniem stawki podatku od towarów i usług to odwieczny kłopot przedsiębiorców. W przypadku, gdy stawka nie została określona w ustawie lub w jednym z załączników do ustawy, domniemuje się stawkę podstawową, tzn. 23%. Przyczynić się to może do jej niepotrzebnego zawyżenia, a tym samym do zwiększenia kosztów poniesionych przez przedsiębiorców.

Wychodząc naprzeciw dotychczasowym wątpliwościom od listopada 2019 r. dla potwierdzenia właściwej stawki będzie można zwrócić się z wnioskiem do Krajowej Administracji Skarbowej. Poniżej przedstawiamy informacje przydatne w przypadku chęci wystąpienia o wydanie WIS-u.

Uprawnionymi do złożenia wniosku o wydanie WIS będą:

  • podatnik posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT)
  • podatnik nabywający towary od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia tej działalności w Polsce, zobowiązany do rozliczenia podatku, oraz inny podmiot, który dokonuje lub planuje dokonywać krajową dostawę towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów albo świadczenie usług
  • zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

Każdy wniosek o wydanie takiej informacji oprócz danych wnioskodawcy musi zawierać:

a) szczegółowy opis produktu, aby sklasyfikować zgodnie z PKWiU oraz CN, również sugeruje się załączenie fotografii, planów, schematów w celu ułatwienia identyfikacji

b) wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowany towar lub usługa

c) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie

Istotnym jest, że w dniu złożenia wniosku podmiot musi być wolny od wszelkich kontroli podatkowych czy skarbowych.

Opłata za wydanie decyzji będzie wynosić 40 zł, czyli tyle samo co za wniosek o interpretacje indywidualną. Każdy wniosek dotyczący innego towaru czy usługi powinien zostać złożony oddzielnie. Oddzielnie płatne będą również dodatkowe analizy laboratoryjne, a całość dochodu ma wpłynąć do budżetu państwa.

Co będzie zawierać decyzja? Będzie się ona składać z trzech elementów:

a) pierwszym elementem będzie opis towaru lub usługi badanego oraz dodatkowe informacje z analiz

b) drugi element to klasyfikacja towaru

c) w trzecim elemencie zostanie wskazana właściwa stawka VAT dla towaru lub usługi

Najbardziej kluczowe jest to, że WIS będzie miał charakter decyzji administracyjnej i będzie pełnić funkcję ochronną. Dzięki czemu przedsiębiorca będzie mieć możliwość uniknięcia zastosowania zbyt wysokiej lub zbyt niskiej stawki VAT. Dokument ten będzie również podstawą wyjaśniającą zastanawianie danej stawki. Z drugiej strony, skoro jest decyzją administracyjną, możliwe będzie odwołania się od niej. Spowoduje to możliwość ustalenia najbardziej korzystnej stawki dla przedsiębiorcy.

Jest to korzyść również dla nabywców. Nie tylko bowiem wprost wniosek złożyć może zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym – ale także każdy nabywca towarów lub usług będzie mógł poprosić sprzedawcę o poparcie stosowanej stawki uzyskaną WIS.

Wzór wniosku niedługo pojawi się w rozporządzeniu przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych – względem podmiotu, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy – jednak dopiero od 1 kwietnia 2020 r. z chwilą wejścia w życie nowej matrycy stawek obniżonych VAT.

W sytuacji, gdy dojdzie do zmiany lub uchylenia WIS, podatnik, będący jej adresatem będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS jeszcze przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana lub uchylenie WIS. Ochrona podatników będzie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 roku, a stosować się do niej będą mogły również podmioty, które o WIS nie wnosiły, a odnalazły analogiczną decyzje w Biuletynie Informacji Publicznej. Zastosowanie się do decyzji wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru (usługi) WIS nie może szkodzić temu innemu podatnikowi. Analogicznie, jak w przypadku interpretacji indywidualnych, wobec takiego rozszerzonego kręgu podatników, nie będą prowadzone postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, nie będą naliczane odsetki za zwłokę lub też podatnicy Ci będą pod pewnymi warunkami zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku.

WIS to analogiczne narzędzie do Wiążącej Informacji Akcyzowej, która dość sprawnie funkcjonuje od ponad 4 lat. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że akcyza jest dużo prostszym podatkiem i obejmuje dużo mniejszy zakres towarów. Dlatego WIS będzie narzędziem dającym szersze możliwości.

Zakłada się, że od teraz wzrośnie pewność co do poprawności użycia konkretnej stawki podatkowej. Dla przedsiębiorców to większa przejrzystość działania, a dla budżetu państwa to dodatkowe wpływy.

Wszystkich chcących uzyskać większą ilość informacji na temat Wiążącej Informacji Stawkowej bądź chcące wykorzystać ją w praktyce zapraszamy do kontaktu z P. Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10 lub 533-339-592.