Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Luty 2020

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Luty 2020

 1. MDR- rozszerzenie obowiązków (także na przeszłość)
 2. Nowe zmiany w białej liście i unijnym pakiecie quick fix – wątpliwość co do dokumentacji WDT pozostaje
 3. Podatek cukrowy – promocja prozdrowotnych wyrobów konsumenckich i podwyżka
 4. Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej – okres przejściowy, poznaj zasady
 5. Rejestracja VAT a wirtualne biuro – skutki na przeszłość i przyszłość

1. MDR- rozszerzenie obowiązków (także na przeszłość)

5 lutego 2020 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dotyczy m.in. zmian dotyczących raportowania schematów transgranicznych w związku z dostosowaniem polskich przepisów do wymogów Dyrektywy MDR. W projekcie tym zostały uwzględnione zostały następujące zmiany dotyczące MDR:

 • obowiązek ponownego raportowania schematów MDR, jeśli pierwsza czynność związana z wdrażaniem schematów podatkowych została dokonana w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r.,
 • terminy ponownego raportowania dla:

promotorów – do 31 maja 2020 r.,

korzystających – do 30 lipca 2020 r.,

wspomagających – do 31 sierpnia 2020 r.,

 • wszystkie numery schematów podatkowych z dniem 1 kwietnia 2020 r. z mocy prawa stają się nieważne,
 • informacje o wykorzystaniu schematów podatkowych (MDR-3) muszą być podpisane podpisem elektronicznym przez wszystkich członków zarządu,
 • raportowanie na podstawie nowej schemy, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.,
 • nie ma potrzeby ustalania na nowo, kto ma ponownie zaraportować, obowiązek raportowania dotyczy podmiotu, który wcześniej przekazał informację do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
 • pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawach MDR będzie upoważniać również do działania w innych sprawach MDR w tym zakresie, chyba że w pełnomocnictwie zostało wskazane inaczej,
 • pełnomocnictwa szczególne złożone do 31 marca 2020 r. będą nadal obowiązywać, chyba że zostaną odwołane,
 • automatyczna wymiana informacji przekazywana w ciągu miesiąca od zakończenia kwartału, w którym organ otrzymał informację od podmiotu obowiązanego,
 • pierwsza wymiana informacji ma nastąpić do 31 października 2020 r.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

2. Nowe zmiany w białej liście i unijnym pakiecie quick fix – wątpliwość co do dokumentacji WDT pozostaje

5 lutego 2020 roku finalnie na pierwsze czytanie do sejmu trafił projekt implementujący założenia dyrektywny unijnej w sprawie Quick Fixes. Zmiany w VAT pojawią się na 3 płaszczyznach: weryfikacja podatników dla zastosowania 0% stawki przy WDT, transakcje łańcuchowe oraz ujednolicenie magazynów typu call-off stock. W tym samym druku sejmowym (Druk nr 208) zawarto między innymi zmiany w założeniach Białej listy oraz nowe obowiązki co do schematów podatkowych.

Zmiany, które się pojawią, to m.in. uproszczenie dla podatników: jeśli użyjemy mechanizmu podzielonej płatności to nie będzie koniecznym weryfikowanie czy rachunek widniał na wykazie podatników VAT. W styczniu również pojawił się formularz ZAW-NR, który pozwalał uniknąć sankcji w razie złożenia nieprawidłowej dyspozycji przelewu i podatnik miał na takie zawiadomienie 3 dni. Obecnie ustawodawca przewiduje na to 7 dni. Zawiadomienie trzeba będzie złożyć do własnego urzędu skarbowego, a nie jak dziś do urzędu właściwego dla kontrahenta.

To czego zabrakło w projekcie to implementacji przepisów Rozporządzenia 2018/1912, co pozostawia dużą wątpliwość jakie przepisy stosować – tym bardziej, ze MF opublikował w tym zakresie tylko prasowy komunikat zamiast wiążących objaśnień.

Poniżej link do przebiegu procesu legislacyjnego oraz druku: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=208

3. Podatek cukrowy – promocja prozdrowotnych wyrobów konsumenckich i podwyżka

4 lutego 2020 roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Projekt ma na celu walkę z nadwagą i otyłością poprzez nałożenie opłaty na napoje z wysoką zawartością cukru oraz substancji aktywnych (takich jak kofeina, guarana, czy tauryna), a także tzw. „małpki”, które i tak już od stycznia objęła podwyżka akcyzy.

Opłatą objęte jest wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, środków spożywczych zawierających te substancje, a także substancji słodzących, kofeiny lub tauryny. Obowiązek uiszczenia opłaty cukrowej ciąży na podmiocie sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku producenta lub podmiocie zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa składa się z części stałej i części zmiennej. W ramach części stałej zobowiązane ustawą podmioty będą płacić 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej. Opłata zmienna polega na tym, że do ceny każdego napoju doliczana będzie dodatkowa opłata wysokości 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5g (limit z części stałej) w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju. Napoje zawierające dodatek kofeiny lub tauryny są objęte opłatą w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju. Maksymalna wysokość opłaty ma wynieść 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Oprócz tego Ministerstwo Zdrowia planuje ograniczyć spożycie alkoholu przez Polaków i zniechęcić ich do nabywania tzw. „małpek”. W przypadku tzw. „małpek” dodatkowa opłata wyniesie 1 PLN za każde 100 ml 40-procentowego alkoholu sprzedawanego w butelkach do 300 ml oraz 88 gr za 250 ml butelkę wina do 14% objętości alkoholu.

W oczywisty sposób powyższe wpłynie na wzrost cen, niezależnie od powracającej inflacji.

4. Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej – okres przejściowy, poznaj zasady

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Obecnie Unia Europejska liczy 27 członków. Od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy na podstawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Jest to czas na ustalenie nowych warunków relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską. W tym czasie dla Polski oraz polskich podmiotów do końca 2020 r. relacje podatkowe z Wielką Brytanią pozostaną bez zmian. Nadal obowiązują zasady swobodnego przepływu osób oraz brak ceł, kontyngentów i innych barier w handlu. Wielka Brytania pozostaje w unii celnej z UE. Zasady dotyczące eksportu towarów do Wielkiej Brytanii, w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy nie zmienią się. Natomiast zasady dotyczące dalszej współpracy gospodarczej po 31 grudnia 2020 r. zostaną ustalone na podstawie nowej umowy o wolnym handlu.

5. Rejestracja VAT a wirtualne biuro – skutki na przeszłość i przyszłość

Sąd potwierdził, nie ma możliwości zarejestrowania dla celów VAT spółki, która wskaże wirtualny adres siedziby. Usługa biura wirtualnego to coraz częstszy zabieg na rynku, który pomaga zredukować koszty działalności. To miejsce, którego spółki potrzebują do podania siedziby oraz gdzie potencjalnie ma docierać korespondencja.

Wnioski o rejestracje na potrzeby VAT i VAT-UE odrzucił Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśniając, że pod podanym adresem nie ma możliwości prowadzenia działalności, a dane są nieprawdziwe. Sprawa spółki została ostatecznie rozwiązana przez NSA w wyroku z 13 listopada 2019 r. (sygn. akt I FSK 1363/17). W uzasadnieniu sędzia potwierdził, że w danym miejscu nie zapadają kluczowe decyzje, ani nie funkcjonuje zarząd co uniemożliwia rejestrację VAT.

Można więc składać takie rejestracje, a z kolei dla podatników walczących z decyzjami karuzelowymi jest to kolejny argument wykazujący ich niezasadność. W decyzjach wydawanych w tych sprawach często bowiem wirtualne biuro jest wskazywane jako przesłanka fikcyjnej działalności.

WIS – ostatni miesiąc na przygotowanie, już ponad 130 wydanych ponad 40 odmów

Wiążąca informacja stawkowa to narzędzie uzupełniające do interpretacji indywidualnych – w zakresie określania, tym razem wiążąco.

Aplikacja o WIS jest możliwa od 1 listopada 2019 roku, jednak ochrona wynikająca z niej będzie od 1 kwietnia – czyli już niedługo. Swoją podstawę prawną czerpie w ustawie o Podatku od towarów i usług w artkułach 42a-42i. Więcej informacji o tym co powinien zawierać wniosek oraz co określa decyzją w naszym artykule:

Obecnie jeszcze do 31 marca należy stosować się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), a od 1 kwietnia wraz z nową matrycą stawek będziemy mogli posługiwać się ochroną WIS.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna na dzień 13 lutego dyrektor KIS wydał 137 wiążących informacji, 42 razy całkowicie odmówiono wszczęcia postępowania, a 67 razy umorzono wnioski. Procent postępowań odmownych i umorzeń pokazuje, że przygotowanie wniosku o WIS nie należy do prostych rzeczy. Podatnicy w tym czasie złożyli ponad 2 tysiące zapytań o stawkę, więc tempo nie jest imponujące. Co do zasady na odpowiedź dyrektor KIS ma teoretycznie 3 miesiące. Resort tłumaczy jednak, że niektóre towary wymagają dłuższych i kosztowniejszych prac (oprócz 40zł za wniosek). Najczęściej dotychczas pytano o produkty spożywcze oraz materiały budowlane.

Wszystkich chcących uzyskać większą ilość informacji na temat Wiążącej Informacji Stawkowej bądź chcące wykorzystać ją w praktyce zapraszamy do kontaktu z P. Mirosławem Siwińskim pod adresem msiwinski@advicero.eu lub pod numerem telefonu +22 378 17 10 lub 533 339 592.

Podobne wpisy