Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ewidencjonowanie w JPK dostawy towaru poza terytorium Polski

Ewidencjonowanie w JPK dostawy towaru poza terytorium Polski

Liczne kontrowersje budzi zagadnienie wykazywania dostawy towarów (sprzedaży) poza terytorium kraju w JPK_VAT – kwestia ta nie jest do końca oczywista. Wątpliwości powstały w związku z rozbieżnościami, które pojawiały się w objaśnieniach do sporządzania deklaracji VAT-7/VAT-7K.

W obowiązujących do 30 września 2020 r. objaśnieniach do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K) odnośnie pozycji 11 było wskazane, iż: „W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych”.

Wynika zatem z tego, że w składanej deklaracji VAT, oraz przekazywanym JPK_VAT nie były zamieszczane informacje na temat zagranicznej sprzedaży podatników dokonywanej w ramach prowadzonej w danym państwie działalności gospodarczej, która jest w danym państwie zarejestrowana dla potrzeb lokalnego podatku od wartości dodanej.  

Co ciekawe, w aktualnych objaśnieniach dotyczących struktury JPK_VAT do rozporządzenia Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z deklaracją, podobny zapis się nie pojawia. W objaśnieniach wskazuje się: „W części deklaracji dotyczącej obliczenia wysokości podatku należnego wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu (wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w tym okresie. Dotyczy to również czynności wykonywanych poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego”.

Wynika zatem z tego zapisu, że zrezygnowano z obowiązku prezentacji wyłącznie do tych przypadków, w których transakcje nie są opodatkowane przez polskiego podatnika za granicą.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 listopada 2021 r. (nr 0114-KDIP1-2.4012.473.2021.2.RM) wskazano, że „w obowiązującej od 1 października 2020 r. deklaracji elektronicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M wykazuje się wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu (wysokość podstawy opodatkowania oraz wysokość podatku należnego), dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie rozliczeniowym, za który jest składana deklaracja, po uwzględnieniu korekt wynikających z przepisów o podatku, jeżeli mają wpływ na rozliczenie w tym okresie, w tym również czynności wykonywane poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu podatku naliczonego”. 

Z powyższego wywnioskować można, że w odniesieniu do wykonanych poza terytorium kraju dostaw towarów, które zostały uprzednio przemieszczone przez polskiego podatnika z Polski na terytorium innego kraju członkowskiego UE lub terytorium kraju trzeciego istotne jest, jaki charakter miało to uprzednie przemieszczenie towarów poza terytorium Polski. Dodatkowo Dyrektor Informacji Skarbowej w tej samej interpretacji indywidualnej wskazuje „Natomiast w pozostałych przypadkach, gdy podatnik jest zarejestrowany do VAT w kraju dostawy jedynie z uwagi na obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu dostaw towarów dokonanych w tym kraju i nie prowadzi w tym kraju działalności uznawanej na podstawie obowiązujących tam przepisów za działalność gospodarczą, powinien wykazać dane o takich dostawach w polach P_11 i K_11 JPK_VAT”. 

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego, w którym towar transportowany jest z Polski do magazynu w Niemczech, w celu jego odsprzedaży, a wątpliwości w kwestii wykazywania takiej sprzedaży w polu 11 narastają w sytuacji, której towar przemieszczany zostaje nie z Polski, lecz z innego kraju członkowskiego, a towar nigdy w Polsce się nie znajduje. Na gruncie aktualnych objaśnień można założyć, że podatnik powinien wykazywać w polskim JPK_V7 sprzedaż opodatkowaną w innym państwie, która daje prawo do rozliczenia polskiego VAT, nawet jeżeli podmiot ten jest zarejestrowany dla potrzeb VAT w takim państwie. Kryterium, na podstawie którego zdecydujemy, że konieczne jest wykazanie takiej sprzedaży w JPK_V7 jest to, czy podatnikowi przysługuje prawo do rozliczania VAT od zakupów z nią związanych.

Bazując na aktualnych objaśnieniach dot. struktury JPK_VAT z deklaracją kryterium decydującym o prezentacji sprzedaży poza terytorium kraju w pliku JPK_V7 będzie fakt, czy zakupy będą dawały  prawo do rozliczenia VAT naliczonego. Taka sytuacja może okazać się nad wyraz problematyczna, ponieważ podatnik będzie zobligowany do wykazania w pliku JPK_VAT7 całej swojej sprzedaży, nawet posiadając bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z ekspertami Nexia Advicero.