Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | E-commerce | Styczeń 2019

Advicero Tax Nexia | E-commerce | Styczeń 2019

1. Zmiany przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość (handel elektroniczny)

2. Kontynuacja zwolnień z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej oraz dla podatników o niskim poziomie obrotów 

3. Kasy fiskalne online – nowy obowiązek od stycznia 2019 r. – nie dla wszystkich podatników

4. Projekt interpretacji ogólnej, dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia ze stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

1.Zmiany przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość (handel elektroniczny)

W dniu 11 grudnia 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt szczegółowych przepisów techniczne, niezbędne do sprawnego wdrożenia przez państwa członkowskie nowego systemu poboru podatku VAT w handlu elektronicznym.

Nowy system miałby zacząć obowiązywać od stycznia 2021 r. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest reakcją UE na oszustwa w zakresie VAT, a także ma służyć usprawnieniu poboru VAT od sprzedaży przez internet.

Nowy system VAT dla przedsiębiorców sprzedających przez internet będzie gotowy zaraz po wejściu w życie nowych ram prawnych w 2021 r.

Przedsiębiorcy sprzedający towary przez internet będą mogli załatwić formalności związane z VAT w UE w swoim własnym języku za pomocą elektronicznego portalu będącego punktem kompleksowej obsługi.

Od 2021 r. duże internetowe platformy handlowe będą zobowiązane dopilnować, aby VAT był również pobierany w sytuacji, gdy firmy spoza UE sprzedają za ich pośrednictwem towary konsumentom z UE. Internetowe platformy handlowe będą ponosić odpowiedzialność za nieuiszczenie VAT-u, a organy podatkowe będą się mogły od platform domagać się zapłaty podatku.

W nowych przepisach przewidziano także, że VAT będzie naliczany w przypadku towarów z magazynów w UE, nawet jeżeli teoretycznie są one sprzedawane konsumentom przez firmy spoza UE. W obecnej sytuacji państwa członkowskie mają trudności w odzyskaniu VAT-u z tego rodzaju sprzedaży.

Proponowane przepisy wykonawcze zostaną przesłane do zatwierdzenia państwom członkowskim w Radzie oraz do zaopiniowania Parlamentowi Europejskiemu.

2. Kontynuacja zwolnień z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej oraz dla podatników o niskim poziomie obrotów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej wciąż będą mogli korzystać ze dotychczasowego zwolnienia. Skorzystanie ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej wciąż będzie wymagało dokonywania dostawy towaru wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, otrzymania zapłaty w całości na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, a także prowadzenia ewidencji i posiadania dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wskazujących, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Ustawodawca ostatecznie zrezygnował z wprowadzenie zasady, że w przypadku dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) stosowanie zwolnienia uzależnione będzie od tego, czy ich dostawa w całości została udokumentowana fakturą.

Ustawodawca zdecydował się pozostawić w niezmienionym kształcie zwolnienie, z którego korzysta najszersza grupa podatników – zwolnienie podmiotowe przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów. W 2019 r. ten roczny limit dalej będzie wynosił 20.000 zł netto (warto pamiętać, że ze względu na rodzaj dzielności nie każdy podatki będzie mógł z tego zwolnienia skorzystać). W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, tak jak dotychczas, limit wyliczać się będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Po przekroczeniu przysługującego podatnikowi limitu kasę fiskalną będzie trzeba wprowadzić w ciągu 2 miesięcy – termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

3. Kasy fiskalne online – nowy obowiązek od stycznia 2019 r. – nie dla wszystkich podatników

Od 1 stycznia 2019 r. dla części przedsiębiorców został wprowadzony obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Jak większość zmian w przepisach w okresie ostatnich lat, również i ta ma na celu m.in. zwiększenie wpływów do budżetu państwa poprzez zwiększenie kontroli nad obrotem w handlu i usługach oraz uszczelnienie poboru podatków i ograniczenie wyłudzeń VAT.

Kasy fiskalne online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, które zostały zidentyfikowane jako szczególnie narażone na nadużycia. Choć obowiązek nie dotyczy przedsiębiorców działających w branży e-commerce, to jednak ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów lub usług część przedsiębiorców może zostać nim objęta (prawnicy oferujący swoje usługi, przedsiębiorcy korzystający z AirBnB).

Nowe kasy będą musieli posiadać np.:

  • od dnia 1 stycznia 2019 r. podatnicy trudniący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazy przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  • od dnia 1 lipca 2019 r. podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.
  • od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, oraz w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, a także prawnicze.

Co istotne, dopuszcza się dalsze stosowanie kas rejestrujących dotychczas używanych przez podatników, tj.: z kopią papierową oraz z elektronicznym zapisem kopii. Wprowadzone rozwiązanie nie ma charakteru czasowego, gdyż założeniem jest, że kasy starego rodzaju będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu ich wyeksploatowania się.

Zakup kasy online ma zostać częściowo zrefundowany, dzięki możliwości skorzystania z ulgi na kasę przez osoby wymieniające kasę na kasę online w związku z nałożonym na nich obowiązkiem, nawet wówczas, gdy skorzystali już z tej ulgi w odniesieniu do wcześniej stosowanego urządzenia. Wysokość ulgi na kasę wynosi maksymalnie 700 zł, jednak nie więcej niż 90% ceny zakupu urządzenia.

Ponadto wszyscy  przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, u których pojawi się obowiązek ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej po wejściu w życie niniejszych przepisów, będą mogli skorzystać z ulgi na kasę wyłącznie w przypadku zakupienia kasy fiskalnej online.

4. Projekt interpretacji ogólnej, dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia ze stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi.

Jest to niezwykle istotny projekt dla przedsiębiorców z branż IT, reklamowej i innych, w których pracownicy w ramach umowy o prace otrzymują część wynagrodzenia za prawa autorskie.  W zeszłym roku uległy zmianie zasady stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji uległa zmianie praktyka organów w zakresie oceny modelu naliczania honorarium autorskiego dla celów stosowania podwyższonych kosztów (organy zaczęły kwestionować stanowiska wnioskodawców i wydawać w przeważającej mierze negatywne interpretacje podatkowe). W związku z brakiem spójnej i jednolitej wykładni w interpretacjach indywidualnych, co znacznie ogranicza komfort stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu., Ministerstwo zaplanowało wydanie interpretacji ogólnej w tym zakresie. Ma ona pomóc w likwidacji niepewności co do stosowania nowych przepisów zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników tworzących utwory w ramach stosunku pracy.

Dnia 3 stycznia na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie projektu tej  interpretacji ogólnej.  Ministerstwo chce uzyskać głównie od pracodawców opinie dotyczące przygotowanego już projektu interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

Projekt interpretacji ogólnej w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów obejmuje następujące zagadnienia:

  • powstawanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i skutku związanego z przyjęciem go przez pracodawcę,
  • konieczność dysponowania dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
  • konieczność wyraźnego wyodrębnienia honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

O wyniku konsultacji poinformujemy Państwa w następnym newsletterze.

This post is also available in: en - Advicero Tax Nexia | E-commerce | Styczeń 2019EN

Podobne wpisy