Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Tax News / Advicero Nexia | TAX NEWS | Lipiec 2022

Advicero Nexia | TAX NEWS | Lipiec 2022

 1. Wydłużenie terminów na złożenie TPR
 2. Najem kontenerów biurowo-socjalnych bez podatku WHT
 3. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego
 4. Nowe zwolnienie z VAT w związku z działaniami obronnymi + inne zmiany w zakresie VAT
 5. 10-lecie Advicero Nexia

1. Wydłużenie terminów na złożenie TPR

W Dz. U. z 2022 r., poz. 1301 opublikowano ustawę dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, w której przewidziano również zmianę tzw. ustawy COVID-owej w zakresie przedłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych za rok 2021 (TPR). Przyjęte przez Sejm przepisy przedłużają w następujący sposób:

 • do 30 września 2022 r. – dla informacji TPR i oświadczenia, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., oraz
 • o 3 miesiące – dla informacji TPR i oświadczenia, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r. Powyższe oznacza w praktyce, że podmioty, których rok obrotowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2021 r. informację o cenach transferowych oraz oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych będą mogły złożyć w terminie maksymalnym do 31 grudnia 2022 roku.

2. Najem kontenerów biurowo-socjalnych bez podatku WHT

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 24 marca 2022 r. (sygn. akt I SA/Go 436/21), orzekł, iż  (…) stwierdzić należy, że opisane w stanie faktycznym sprawy kontenery, będące przedmiotem umowy najmu, stanowiące konstrukcje mające postać przestrzeni zamkniętej przegrodami (ściankami), po bokach z dachem i podłogą (z różnym wyposażeniem), przeznaczone do celów socjalnychnie są urządzeniem przemysłowym rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, ponieważ spełniają jedynie funkcje pomocnicze i nie są funkcjonalnie wykorzystywane w procesie produkcji.” 

Warto wspomnieć, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatek u źródła (WHT) pobiera się m.in. od przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu. W wyniku tego zagadnienia, pojawiają się spory między organami podatkowymi a sądami, w jednoznacznym uwzględnieniu, co należy faktycznie rozumieć przez pojęcie urządzenia przemysłowego. Powszechne orzecznictwo wskazuje, że przy kwalifikowaniu danego urządzenia, istotne jest przede wszystkim, aby dokonać tego w oparciu o kryterium przeznaczenia, również w kontekście kontenerów.

We wskazanym wyżej wyroku, kontenery pełniły głównie funkcję socjalną i tym samym były przeznaczone wyłącznie na cele najmu dla pracowników, którzy wykonywali inwestycje budowalne i jednocześnie analizowali w nich dokumentację budowlaną. Spółka zaznaczyła, że w przedmiotowych kontenerach, nie przechowywano jakichkolwiek materiałów czy surowców do realizowanej inwestycji. Co więcej, w żaden sposób nie były one używane w procesie produkcyjnym i nie były ściśle z nim związane.

Organ podatkowy mimo szczegółowych wyjaśnień Spółki wskazał, że Spółka powinna pobierać podatek WHT na terytorium Polski, ponieważ kontenery należy traktować jako urządzenia przemysłowe. Tym samym uiszczane na rzecz austriackiej spółki płatności za wynajem kontenerów – są należnościami licencyjnymi w świetle ustawy o CIT oraz polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

WSA nie zgadzając się z tym stanowiskiem, podkreślił, że skoro kontenery mają wyłącznie przeznaczenie socjalne i administracyjne, to nie są wykorzystywane w procesie produkcyjnym ani przemysłowym i tym samym nie mogą być opodatkowane podatkiem WHT. WSA wskazał, że inaczej byłoby jednak w przypadku kontenerów przeznaczonych na transport surowców czy materiałów takiej inwestycji budowlanej. Dlatego w każdym przypadku należy przeanalizować, czy istnieje ryzyko opodatkowania podatkiem u źródła w podobnych sytuacjach.

3. Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 21 października 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 672/21 obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach, przekształci się w zobowiązanie podatkowe w momencie obliczenia dochodu tej Spółki.

W przedmiotowej sprawie, spółka komandytowa w związku ze staniem się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 roku, w ramach uzyskiwanego zysku oraz możliwości płynnościowych, zamierzała wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet zysku rocznego (w proporcjach obowiązujących pomiędzy wspólnikami).

W ocenie Dyrektora KIS, Spółka jako płatnik miałaby pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów wypłacanych komplementariuszom z tytułu udziału w zysku Spółki w formie zaliczek na poczet zysku. Przychód ten podlega opodatkowaniu w momencie postawienia środków
do dyspozycji podatnika (komplementariusza).

Z organem podatkowym nie zgodził się jednak WSA w Szczecinie twierdząc, że momentem rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wypłaty zaliczki na poczet zysku jest moment faktycznej wypłaty tej zaliczki (przychód faktycznie uzyskany). Natomiast samo powstanie obowiązku podatkowego nie oznacza jeszcze, że na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku. Powstaje on bowiem dopiero wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe – dopiero po obliczeniu podatku dochodowego (CIT) spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

To już kolejne rozstrzygnięcie sądów administracyjnych dotyczące kwestii poboru podatku przy wypłacie zaliczek z tytułu zysku spółek komandytowych mówiące o braku obowiązku pobierania miesięcznych zaliczek na podatek na rzecz gdyż zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero w momencie obliczenia rocznego dochodu Spółki (CIT-8).Podobnie w tym przedmiocie wypowiedziały się przykładowo:

 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 31 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 881/21,
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 13 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 789-795/21.

Powtarzające się rozstrzygnięcia w tym zakresie dają duże możliwości dla podatników, jak najkorzystniej (i najpóźniej) rozliczyć podatek należny od komplementariuszy i komandytariuszy.

4. Nowe zwolnienie z VAT w związku z działaniami obronnymi + inne zmiany w zakresie VAT

W celu ujednolicenia przepisów w zakresie podatku od towarów i usług dla działań obronnych UE oraz NATO, przygotowany został rządowy projekt, który implementuje przepisy dyrektywy UE (dyrektywa 2019/2235). Główne zmiany jakie mają zostać wprowadzone to:

 • zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska do użytku własnego takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – zmiana dotyczy uwzględnienia w art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT nie tylko zwolnienia z VAT importu towarów przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego, ale również zastosowanie tej regulacji w odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych,
 • zwolnienie z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE przeznaczonych do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego bądź też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony poza swoim państwem członkowskim,
 • uznanie za WNT przemieszczanie towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, do ich użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego – zmiana została uwzględniona w art. 11 ust. 2 ustawy o VAT. Uznanie za WNT jest możliwe wtedy gdy towary te nie zostały nabyte zgodnie z ogólnymi zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem VAT na rynku krajowym państwa członkowskiego.

Dodatkowo Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia będzie mógł określić przypadki oraz tryb zwrotu podatku dla powyższych sił zbrojnych.

Jak wskazano, przyjęte rozwiązania mają za zadanie zredukowanie barier administracyjnych oraz ułatwienie w przekraczaniu granic przez transporty wojskowe, co powinno usprawnić działania obronne UE oraz pozwoli na realizację wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Ustawa w omawianym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy pozostałe, wybrane zmiany dotyczące VAT które już obowiązują lub lada chwila będą obowiązywały:

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2022 roku:

 • możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF);
 • wprowadzenie nowego, 15-dniowego terminu zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych;
 • umożliwienie niektórym podatnikom opłacającym tzw. estoński CIT składania deklaracji kwartalnych;
 • do końca lipca przedłużono efektywność drugiej tarczy antyinflacyjnej, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2022 roku:

 • możliwość utworzenia grupy VAT – podmiotów powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Podmioty powiązane w ramach grupy VAT będą miały możliwość wspólnego rozliczenia podatku VAT, a reprezentantem tych podmiotów będzie ich przedstawiciel;
 • wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podatników VAT zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym pod groźbą nałożenia kary pieniężnej do 5 000 PLN.

Dalsze zmiany w VAT – SLIM VAT 3

 • wprowadzenie regulacji dotyczącej stosowanego kursu waluty w przypadku korekt in plus i in minus;
 • podwyższenie proporcji odliczenia do 100% w przypadku gdy przekracza ona 98% – limit zostanie podniesiony z 500 PLN do 10 000 PLN;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy korektą ostateczną a korektą wstępną nie przekracza 2 punktów procentowych;
 • zwolnienie podatnika z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej i końcowej jeżeli zdarzenia miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
 • organy podatkowe będą mogły zrezygnować z wymierzenia podatnikowi sankcji VAT jako pokłosie wyroku TSUE sygn. C-935/19 Grupa Warzywna;
 • próg sprzedaży dla małego podatnika poniesiony do 2 000 000 EUR rocznie.

5. 10-lecie Advicero Nexia

W kwietniu tego roku zaczęliśmy obchody 10-lecia Advicero Nexia. Każda rocznica jest niezwykłym wydarzeniem, a możliwość rozwoju działalności przez tak długi okres to ogromne osiągnięcie dla każdej firmy. Jest to doskonała okazja do oceny dotychczasowych osiągnięć oraz skłania do refleksji, wspomnień i wielu przemyśleń. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym Klientom, Przyjaciołom i wszystkim, którzy uwierzyli w Advicero Nexia na początku naszej działalności i pomagali nam budować silną i profesjonalną organizację, którą jesteśmy obecnie.

Więcej na temat obchodów 10-lecia oraz podziękowań Partner Zarządzającej Katarzyny Klimkiewicz-Deplano można znaleźć ->tutaj<-

Podobne wpisy