Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt implementacji Dyrektywy DAC7

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy projekt implementacji Dyrektywy DAC7

Ministerstwo Finansów w dniu 13 lutego 2024 roku opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (dalej: DAC7). O dyrektywie DAC7 i pracach nad nią pisaliśmy na naszym blogu w czerwcu poprzedniego roku (zobacz: DAC7). W poprzedniej kadencji parlamentu nie udało się uchwalić ustawy.

Obecnie planowane przepisy mają zobowiązać operatorów platform do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz
 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (dotyczących między innymi statusu sprzedawców, rezydencji podatkowej, uzyskanych informacji).

Przedmiot raportowania

Zgodnie z obecnymi założeniami projektu, obowiązek raportowania do Szefa KAS będzie dotyczył operatorów platform cyfrowych, którzy odpłatnie udostępniają platformy cyfrowe pozwalające użytkownikom na:

 • sprzedaż towarów (np. Amazon, AliExpress, eBay),
 • udostępnianie nieruchomości (np. AirBnb, Booking),
 • świadczenie usług osobistych (np. Uber, UberEats),
 • udostępnianie środka transportu (np. Miles, ShareNow).

Warto podkreślić, że obecny projekt rozszerza przedmiot raportowania do udostępniania w dowolnej formie nieruchomości bądź środka transportu, a nie tylko ich najmu jak miało to miejsce w wcześniejszej wersji projektu.

Zakres raportowania

Informacje przekazywane do organu podatkowego będą obejmowały:

 • dane identyfikujące sprzedawców (dla podmiotów: firma, główny adres, NIP, numer identyfikacyjny VAT, numer w rejestrze gospodarczym, informacje o istnieniu zakładu; dla osób fizycznych: imię i nazwisko, główny adres, data urodzenia),
 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Informacje o sprzedawcach wykonujących czynności dotyczące udostępnienia nieruchomości będą musiały dodatkowo zawierać:

 • adres każdej grupy obiektów,
 • numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości należących do grupy obiektów (jeżeli takie numery nadano lub ich odpowiedniki zgodnie z prawem krajowym państwa uczestniczącego, w którym są położone dane nieruchomości),
 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności w odniesieniu do grupy obiektów,
 • liczbę dni, przez które każda grupa obiektów była udostępniania w okresie sprawozdawczym oraz
 • rodzaj grupy obiektów.

Podmioty wyłączone z raportowania

W projekcie utrzymano poprzednio już wskazane wyłączenia dla:

 • podmiotów rządowych,
 • podmiotów notowanych na giełdzie,
 • sprzedawców w sektorze nieruchomości, jeżeli dokonali ponad 2 000 transakcji dotyczących udostępniania nieruchomości w danym okresie sprawozdawczym oraz
 • sprzedawców którzy dokonali mniej niż 30 transakcji dotyczących sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy, jeżeli ich łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na ich rzecz nie przekroczyło 2 000 EUR.

Sankcje

W projekcie przewidziane są kary pieniężne. Maksymalna kara nałożona na operatora platformy w drodze decyzji może wynieść 1 mln zł w sytuacji:

 • braku przekazania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach,
 • braku stosowania zasad i procedur należytej staranności, w tym gromadzenia dokumentacji,
 • nieusunięcia w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli.

Obecny projekt zakłada nałożenie sankcji również na osoby działające w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy, którzy niedopełniają obowiązków w zakresie raportowania (stosowania zasad i procedur należytej staranności, przekazywania Szefowi KAS informacji o sprzedawcach, jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim czy usuwaniu w terminie nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli). Kara grzywny w odniesieniu do osób działających w imieniu lub interesie raportującego operatora platformy mogą wynieść nawet 180 stawek dziennych.

Znaczenie Dyrektywy DAC7 dla polskich podatników

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Niemniej jednak nowe przepisy znajdą zastosowanie już do podmiotów, które w okresie między 1 stycznia 2023 r. a 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy. Będzie to więc okres również sprzed wejścia w życie omawianych przepisów. Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy potrzebnych informacji i zaprojektowania, wdrożenia odpowiednich kontroli wewnętrznych i procedur w celu gromadzenia, przygotowania i sprawnego zaraportowania wymaganych informacji do organów podatkowych po wejściu przepisów w życie. Nasi eksperci chętnie udzielą wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu.