Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / E-commerce | Grudzień 2018

E-commerce | Grudzień 2018

 1. Opodatkowanie VAT bonów – od 1 stycznia 2019 r.
 2. Mini-One Stop Shop MOSS – zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
 3. Zapowiedź zmian przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość (handel elektroniczny)
 4. Sprzedaż kryptowalut – ujednolicone zasady opodatkowania CIT

Opodatkowanie VAT bonów – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywać nowe regulacje w ustawie o VAT, które zakładają wprowadzenie regulacji określających zasady opodatkowania VAT bonów i voucherów – obecnie odpłatne wydanie bonu lub vouchera co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  Od dnia 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone 2 rodzaje bonów dla celów VAT:

 • bonu jednego przeznaczenia (bon SPV, czyli taki bon w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których dany bon dotyczy, oraz VAT należny z tytułu tych towarów lub usług są znane w chwili emisji bonu),
 • bonu różnego przeznaczenia (bon MPV, czyli karta prezentowa na towary lub usługi objęte różnymi stawkami podatku VAT).

W zależności od rodzaju bonu, nowe przepisy nakładają obowiązek rozliczenia VAT w chwili emisji/transferu bonu albo w chwili skorzystania z bonu.

W przypadku bonu jednego przeznaczenia:

 • emisja i każdy transfer bonu jednego przeznaczenia stanowią dostawę towarów lub świadczenie usług, co oznacza koniecznośc naliczenia i zapłaty należnego podatku VAT (tak jakby towary zostały faktycznie dostarczone, lub usługi zostały zrealizowane).
 • faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne wyświadczenie usługi dla konsumenta nie będzie podlegać opodatkowaniu.
 • dystrybutorzy, którzy w imieniu własnym i na rachunek własny sprzedają bony jednego przeznaczenia, mają obowiązek odprowadzenia podatku VAT od sprzedaży tych bonów.

W przypadku bonu różnego przeznaczenia:

 • sama emisja lub transfer bonu (czy konsumentowi, czy dystrybutorowi) nie podlega opodatkowaniu VAT,
 • faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon podlega opodatkowaniu VAT.

Mały punkt obsługi kompleksowej MOSS – zmiany od dnia 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa zmieniającej ustawę o VAT w zakresie tzw. MOSS (mały punkt obsługi kompleksowej). Celem nowelizacji jest zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Zmiana została wprowadzona w ramach wdrożenia przepisów dyrektywy Rady (UE) 2016/1065.

Zmiany:

 • wprowadzenie progu do wysokości którego podatnicy świadczocy usługi elektronicznych unijnym konsumentom spoza Polski będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych: do 10 000 euro (42.000 zł) rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski,.
 • podatnicy mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w  państwach członkowskich odbiorców ich usług mimo nie przekroczenia progu.
 • po przekroczeniu progu – konieczność rozliczania usług elektronicznych w państwie członkowskim, w którym znajduje się ich odbiorca (można skorzystać z MOSS)
 • podatnicy spoza Unii, ale zarejestrowani dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich, będą mogli skorzystać z rozliczania w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS) – do tej pory nie było takiej możliwości.

Zapowiedź zmian przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość (handel elektroniczny)

W grudniu poznamy raport Zespołu do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług – zawierający rekomendacje rozwiązań w zakresie skutecznego uszczelnienia poboru podatku VAT od towarów na odległość. Polska przyspieszyła pracę nad wdrożeniem Dyrektywy Rady z 2017/2455 (termin wdrożenia 1 stycznia 2021 r.) po stwierdzeniu notorycznego unikania  opodatkowania VAT oraz zapłaty cła od zakupów dokonanych na zagranicznych (głownie azjatyckich) platformach handlu internetowego (polska ustawa vatowska przewiduje zwolnienie przesyłek o wartości 22 Euro oraz prezentów o wartości do 45 Euro).

Minister Finansów wskazał, że zwolnienie VAT w imporcie dotyczą tylko nieodpłatnych przesyłek między osobami fizycznymi i nie mają zastosowania do zamówień wysyłkowych, w chwili obecnej brak jest przepisów umożliwiających skuteczna egzekucję zapłaty podatku przy imporcie. Konieczne jest zatem odpowiednia zmiana przepisów.

Oczekiwane rozwiązania będą dotyczyć zmian zaproponowanych w Dyrektywie:

 • wprowadzenie nowej procedury w VAT: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów państw trzecich,
 • zniesienie obowiązku wystawiania faktur w procedurze wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 • likwidację zwolnienia w VAT dla importu towarów w małych przesyłkach o nieznacznej wartości.

Sprzedaż kryptowalut – ujednolicone zasady opodatkowania od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które dotyczą opodatkowania CIT obrotu kryptowalutami. Przychody z obrotu wirtualnymi walutami będą zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych (w podatku CIT).

W zakresie opodatkowania:

 • przychody z obrotu wirtualnymi walutami będą kwalifikowane jako przychody z zysków kapitałowych,
 • przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z zysków kapitałowych,
 • brak możliwości odliczania od innych dochodów podatnika strat poniesionych z obrotu kryptowalutami,
 • stawka podatku wyniesie 19%.

Opodatkowaniem zostanie objęta:

 • sprzedaż walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku (a więc przychody z wymiany kryptowaluty na środek płatniczy),
 • zapłata cyfrową walutą wirtualną za towary, usługi oraz prawa majątkowe niebędące walutą wirtualną, a także regulowanie taką walutą innych zobowiązań.

Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z obrotem kryptowalutami. Koszt ten mogą stanowić udokumentowane wydatki związane bezpośrednio z nabyciem i sprzedażą kryptowalut.

This post is also available in: en - E-commerce | Grudzień 2018EN

Podobne wpisy