Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX ALERT | Polski ład 2.0 – podsumowanie planowanych zmian

Advicero Nexia | TAX ALERT | Polski ład 2.0 – podsumowanie planowanych zmian

Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy Państwu podsumowanie najważniejszych zmian, w przepisach prawa podatkowego związanych z Polskim Ładem 2.0. 12 maja 2022 r. Polski Ład 2.0. został uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Obecnie ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. W zdecydowanej większości zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu z nami celem omówienia szczegółowego wpływu tychże zmian na rozliczenia podatkowe Państwa spółek.

Polski ład 2.0. – podsumowanie planowanych zmian

1. Obniżenie stawki PIT i inne powiązane zmiany dla pracowników

2. Kolejne zmiany w składce zdrowotnej

3. Zmiany w zakresie zeznań rocznych PIT (PIT-28, PIT-28S) i innych deklaracji

4. Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych PIT (PIT-28, PIT-28S)

1. Obniżenie stawki PIT i inne powiązane zmiany dla pracowników

Według nowych przepisów stawka PIT w pierwszym progu podatkowym
(tj. do 120 000 PLN) zostanie obniżona z 17% do 12% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (skali podatkowej).  Drugi próg podatkowy pozostanie bez zmian. Powyższe ma „zrekompensować” planowaną likwidację ulgi dla klasy średniej i inne zmiany.

Ulga dla klasy średniej miała być korzystnym rozwiązaniem dla podatników osiągających przychody w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie, którzy dzięki temu mieli nie stracić na Polskim Ładzie. W praktyce jednak okazała się kłopotliwa zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. Od 1 lipca ulga ta będzie zlikwidowana, natomiast podatnicy mają mimo tego zyskać dzięki obniżonej stawce podatku. Z likwidacją ulgi dla klasy średniej wiąże się również „hipotetyczny podatek należny”, który będzie obliczany przez urząd skarbowy. Instytucja ta będzie miała zastosowanie, gdy podatek należny za rok 2022 wynikający ze złożonego zeznania rocznego na nowych zasadach, obowiązujących od 1 lipca, będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 rok, naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę tej różnicy. Według Ministerstwa Finansów ma ona dotyczyć osób, które mogłyby stracić na likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Bez zmian pozostanie kwota wolna wynosząca obecnie 30 000 PLN. Brak zmiany kwoty wolnej oraz zmiana stawki podatkowej powodują, że obniżeniu ulegnie wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy z 5 100 PLN do 3 600 PLN.

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z kilku umów (tzw. wieloetatowcy), od 1 stycznia 2023 r. będą mogli upoważnić maksymalnie trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT o miesięczne odliczenie. Kwota ta łącznie (jak w przypadku jednej umowy) nie będzie mogła przekraczać 3 600 PLN rocznie. Rozwiązanie to ma dotyczyć również pracujących emerytów czy emerytów otrzymujących świadczenia od kilku organów rentowych. Należy podkreślić, że nie oznacza to, że każdy ze wskazanych płatników będzie stosował 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik będzie musiał wskazać odpowiednio w oświadczeniu w jakiej części dany płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki. Ponadto od 1 stycznia 2023 roku oświadczenie PIT-2 złożyć będą mogli również podatnicy uzyskujący przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, a także osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

2. Kolejne zmiany w składce zdrowotnej

Jedną ze znaczących zmian, które wprowadził Polski Ład było zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 możliwość ta zostanie częściowo przywrócona dla przedsiębiorców, którzy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Limity te wyniosą dla poszczególnych podatników rozliczających się:

  • liniowo – 8 700 PLN (pomniejszenie dochodu);
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
  • w formie karty podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

W odróżnieniu do wcześniej wprowadzonego Polskiego Ładu, który przyniósł znacząco niekorzystną zmianę dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej oraz osób zatrudnionych na etacie, Polski Ład 2.0 nie wprowadził dla nich zmian w zakresie składki zdrowotnej. Niesprzyjające reguły nie zostały zatem ani zniwelowane ani jakkolwiek skorygowane na plus dla ww. podatników.

3. Rozliczenia ulg z dzieckiem

Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 samotni rodzice odzyskają prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem i skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 000 PLN. Dziecko będzie bowiem traktowane jak odrębny podatnik.

Zwiększona zostanie także kwota limitu zarobków pełnoletniego uczącego się dziecka. Limit dotyczy określonych źródeł zarobków takiego dziecka. Zgodnie ze zmianami limit z 3 089 PLN zwiększy się do dwunastokrotności wysokości renty socjalnej (od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1 338,44 PLN, zatem jej dwunastokrotność to kwota 16 061,28 PLN).

4. Zmiany w zakresie zeznań rocznych PIT (PIT-28, PIT-28S) i innych deklaracji

Planowane jest wydłużenie terminu składania zeznań rocznych PIT-28 i PIT-28S (dot. podatników rozliczających się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten będzie obowiązywał dla zeznań rocznych składanych za rok 2022. Zmieniony został również termin płatności ryczałtu za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego na 20 stycznia (czyli tak samo jak w przypadku podatników stosujących skalę podatkową). Obecnie ostatni ryczałt za rok podatkowy (za grudzień oraz czwarty kwartał) podatnicy obowiązani są wpłacać w terminie złożenia zeznania, czyli do końca lutego.

Zgodnie z Polskim Ładem 2.0, zmianie ulegnie termin obowiązkowego prowadzenia ksiąg w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Elektronizacja ewidencji księgowej będzie obejmować 3 etapy:

  • od 2024 r. podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczyły kwotę 50 mln EUR,
  • od 2025 r. podatnicy CIT (inni niż wymienieni w pkt 1) zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT,
  • od 2026 r. pozostali podatnicy PIT i CIT.

 

Podobne wpisy