Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Sierpień 2019

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Sierpień 2019

 1. 17% PIT dla wszystkich od 1 października 2019 r.
 2. Mali przedsiębiorcy bez przepisów przejściowych w VAT
 3. Wyjaśnienia resortu finansów na temat ulgi na zakup nowych kas fiskalnych
 4. Informacja o cenach transferowych, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 5. Ministerstwo wyjaśnia jak używać ulgi IP Box
 6. Nie będzie wyższego VAT na napoje owocowe
 7. Śniadanie podatkowe – VAT 2020 – 18.09.2019

1. 17% PIT dla wszystkich od 1 października 2019 r.

31 lipca 2019 roku skierowano do pierwszego czytania w Sejmie projekt ustawy mówiący m.in. o obniżeniu stawki PIT z 18% na 17%.

Oznacza to, że gdy podstawa obliczenia podatku w złotych nie przekracza 85 528 złotych, osoby fizyczne będą płacić 17% podatku, natomiast nadwyżka ponad tę kwotę nadal będzie opodatkowana stawką 32%.

Jak wynika z uzasadnienia, jest to kolejny krok w kierunku obniżenia klina podatkowego oraz zmniejszenia obciążeń fiskalnych wybranych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zabrakło bowiem w tej nowelizacji jednoczesnego odmrożenia progu podatkowego, który zrównuje, przy dzisiejszej inflacji, już klasę niższą średnią z najbogatszymi.

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

Co ważne, ze względu na tę datę wejścia w życie przepisów, do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie miała zastosowanie odrębna skala podatkowa z najniższą stawką w wysokości 17,75%, o której mowa w przepisach przejściowych (art. 5 projektu ustawy).

2. Mali przedsiębiorcy bez przepisów przejściowych w VAT

Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie ustawa rozszerzająca katalog podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego (ustawa jest na ostatnim etapie prac sejmowych). Tym zwolnieniem objęci są przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży netto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł.

Z katalogu zostali usunięci podatnicy dokonujący dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli, podatnicy, którzy dostarczają RTV i AGD poprzez sprzedaż internetową, telefoniczną lub inną formę sprzedaży wymagającą porozumiewania się stron na odległość oraz podatnicy zajmujący się ściąganiem długów, w tym faktoringiem.

Zmiany dotyczą wybranych kategorii towarów szczególnie wrażliwych, zdaniem fiskusa na oszustwa, w obrocie którymi często dochodzi do unikania opodatkowania, np. telefony nowe sprzedawane są jako używane.

3. Wyjaśnienia resortu finansów na temat ulgi na zakup nowych kas fiskalnych

W objaśnieniach podatkowych z 11 lipca 2019 roku pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” (https://www.podatki.gov.pl/media/5129/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-z-11-lipca-2019-r-ulga-na-zakup-kas-rejestruj%C4%85cych-on-line.pdf) zawarto szczegółowe informacje, jacy podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT „ulgę”, czyli kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej. Przysługuje ona tylko na zakup kas on-line. Żadne inne rodzaje kas nie będą tą ulgą objęte. Odliczenie będzie wynosić 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (wysokość „ulgi” nie uległa zmianie) – ale trzeba będzie zapłacić wszystkie raty za kasę, czyli całą należność za jej zakup.

Do tego objaśnienia szczegółowo opisują, jak skorzystać z ulgi mogą poszczególne kategorie podatników: czynni, ryczałtowi, zwolnieni z podatku, zobligowani do wymiany kas. W ramach tego MF wyjaśnia, w jakiej deklaracji należy to uczynić, w jakim terminie, jak obliczyć kwotę ulgi (łącznie z przykładami), jakie dokumenty składać. W przypadku podatników zobligowanych do wymiany kas wskazane są również podmioty objęte tym obowiązkiem i okres, w którym należy to uczynić.

4. Informacja o cenach transferowych, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Z upływem dziewiątego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu danego roku finansowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych upływa termin na złożenie ww. dokumentów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

Pierwszym z nich jest informacja o cenach transferowych – począwszy od raportowania za rok 2019 powinna być złożona na nowym formularzu, tzn. TPR (wcześniej CIT/TP i PIT/TP). Minister Finansów opublikował już struktury logiczne dokumentów elektronicznych TPR – są dostępne na stronach Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/schema-tpr

Co do zasady, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych przedstawią pierwszą informację o cenach transferowych na formularzu TPR-C dla transakcji realizowanych w roku 2019. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi, o ile do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2018 podatnik wybierze regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., to konsekwentnie informacja o cenach transferowych powinna być złożona już na nowym formularzu, tzn. TPR-C.

Drugim dokumentem, który należy złożyć we wskazanym terminie jest oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przedmiotowe oświadczenie ma odnosić się do transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Pierwsze oświadczenie według nowego wzoru (tzn. zawierające oświadczenie o zastosowaniu rynkowych wartości w transakcjach z podmiotami powiązanymi) będzie należało złożyć za rok 2019, ale już w 2020 roku. Niemniej jednak, podatnicy w odniesieniu do roku 2018 mają prawo wybrać, jakie regulacje w zakresie cen transferowych wolą stosować – te obowiązujące przed 1 stycznia 2019 r. czy też znowelizowane, obowiązujące po tejże dacie. Konsekwentnie, o ile dany podatnik wybierze stosowanie w doniesieniu do roku 2018 regulacji, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., powinien sporządzić i złożyć przedmiotowe oświadczenie wg nowego wzoru już w odniesieniu do transakcji z roku 2018.

5. Ministerstwo wyjaśnia jak używać ulgi IP Box

W dniu 15 lipca 2019 r. ukazały się objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – tzw. IP BOX. Preferencja skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa oraz osiągających dochody z kwalifikowanych źródeł IP, tj. objętych patentem lub innym prawem ochronnym, o ile osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce. W przypadku podatników osiągających dochody za granicą z prowadzonej działalności gospodarczej (badawczo-rozwojowej), możliwość skorzystania z preferencji IP Box uzależniona jest od sposobu opodatkowania w Polsce dochodu, z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a państwem, w którym osiągane są dochody.

Z przytoczonych przepisów wynika, że podatnik nie może równocześnie stosować ulgi B+R oraz 5% opodatkowania w stosunku do tego samego dochodu, jednak podatnik może w tym samym roku podatkowym zastosować ulgę B+R oraz IP Box wobec różnych kategorii dochodu.

Do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane przez ustawodawcę, aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw.

Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla celów IP Box obejmującej wszystkie operacje finansowe, zapewniające wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych IP, ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów przypadających na każde kwalifikowane IP.

W objaśnieniu zostały również wskazane przypadki wygaśnięcia, czy unieważnienia kwalifikowanego IP, skutkującego utratą prawa do preferencyjnego 5% opodatkowania.

Link do objaśnień podatkowych Ministra Finansów z 15 lipca 2019 r.: https://www.podatki.gov.pl/cit/wyjasnienia/objasnienia-podatkowe-ip-box/

6. Nie będzie wyższego VAT na napoje owocowe

Zgodnie z projektem ustawy o podatku od towaru i usług oraz niektórych innych ustaw zadeklarowano przywrócenie 5% stawki dla napojów owocowych, w których udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zmiana pozytywnie wpłynie na konsumpcję, zapotrzebowanie na polskie warzywa i owoce oraz jakość zawartości właściwego soku. W przeciwnym wypadku, konsekwencją stosowania podwyższonej stawki VAT w przypadku omawianych napojów byłaby zmiana struktury spożycia nektarów i napojów   z owoców i warzyw poprzez zmniejszenie ich udziału na rzecz tańszych napojów o niższej wartości odżywczej, jak również obniżenie jakości oferowanych na polskim rynku napojów.

Głównym celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie różnorodności skomplikowanych stawek VAT. Dla pewności i pomocy w ustaleniu stawek, została wprowadzona nowa instytucja, tj. wydawanie przez dyrektora izby administracji skarbowej w formie decyzji administracyjnych na wniosek podatnika wiążących informacji stawkowych (WIS).

Projekt ustawy jest na ostatnim etapie prac sejmowych.

7. Śniadanie podatkowe – VAT 2020 – 18.09.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie podatkoweorganizowane wspólnie z Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą, Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą, Belgijską Izbą Gospodarczą oraz Polsko Rumuńską Bilateralną Izbą Przemysłowo Handlową pt.: VAT 2020, które odbędzie się 18 września br. w godzinach 9.00-11.00.

Podczas spotkania nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

a) rewolucyjne zmiany w sposobie rozliczania transakcji transgranicznych

 • VAT Quick fixes
 • nowe warunki w zakresie stosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
 • nowe regulacje w zakresie transakcji łańcuchowych
 • magazyn konsygnacyjny
 • planowane zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej
 • praktyczne aspekty zmian dla branży produkcyjnej, budowlanej i handlowej (e-commerce)

b) obowiązkowy split payment

 • produkty i usługi objęte obowiązkiem (150 grup)
 • praktyczne aspekty – zbiorcze opłacanie faktur, faktury w walutach obcych i dostawcy spoza Polski
 • wpływ na płynność przedsiębiorstw
 • sankcje karne grożące za niestosowanie nowych przepisów
 • brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia faktur z pominięciem split-payment

c) biała lista podatników

 • połączony rejestr podatników VAT
 • jakie informacje o spółce będą ogólnodostępne?
 • konieczność upublicznienia informacji o rachunkach bankowych
 • represyjne sankcje związane z brakiem możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia kosztów na rachunek inny niż wskazany w rejestrze

Śniadanie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres sdmytruk@advicero.eu z dopiskiem „Imię, Nazwisko, Nazwa firmy”.

Podobne wpisy