Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Styczeń 2020

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Styczeń 2020

 1. Ulga B+R – kto i do kiedy może z niej skorzystać
 2. Rozliczanie strat (przepisy „obowiązujące” od 1 stycznia 2019 r. – dalsze odłożenie w czasie)
 3. Należyta staranność w praktyce – pierwszy wyrok!
 4. Sprzedaż znaku towarowego poza VAT – na pewno korzyść?
 5. Ulga na złe długi w podatku dochodowym – od 1 stycznia 2020 r.
 6. Śniadanie 5.03.2020 – VAT i CIT 2020 – nowe przepisy i praktyczne problemy

1. Ulga B+R – kto i do kiedy może z niej skorzystać

Ulga B+R jest przeznaczona zarówno dla podatników PIT (art. 26e ustawy o PIT) jak i podatników CIT (art. 18d ustawy o CIT). Ulga B+R wiąże się z prowadzoną działalnością badawczą lub rozwojową. Niemniej jednak, skorzystanie z ulgi nie wymaga przeprowadzania specjalistycznych badań w warunkach laboratoryjnych. Ulga B+Rjest kierowana do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce podatkowaną podatkiem dochodowym, w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT).

Przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Posłużenie się sformułowaniem twórczości wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Z kolei przez przesłankę systematyczności rozumie się zakaz obejmowania ulgą – w dużym uproszczeniu – incydentalnych działań podatnika. Ustawy odpowiednio o CIT i PIT zawierają też definicje badań naukowych oraz prac rozwojowych. Obydwie te definicje odnoszą się do regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Analiza tych pojęć prowadzi do następujących wniosków, że ulgę B+R można odnieść do trzech głównych obszarów działalności (za Frascatim): badania naukowe, aplikacyjne oraz prace rozwojowe.

W zakresie działalności naukowej obejmuje ona również twórczość artystyczną. Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność badawczą i rozwojową, musi ona spełniać podstawowe kryteria. Do zastosowania ulgi, niezbędne jest ponoszenie określonych kosztów.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć –>tutaj<–

2. Rozliczanie strat (przepisy „obowiązujące” od 1 stycznia 2019 r. – dalsze odłożenie w czasie)

Ostatni okres przyniósł polskim przedsiębiorcom kolejne negatywne informacje, z początku promowane jako ułatwienia dla nich. Jak się okazuje, nowy, korzystny sposób rozliczania strat (do 5 mln zł) będzie miał zastosowanie dopiero przy rozliczeniu za rok 2020. Informacja o tym fakcie nie została uwzględniona w nowelizacji ustaw o CIT i PIT, jednak można przeczytać o niej w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Nowelizacja ustaw o CIT i PIT wprowadziła inny sposób rozliczania strat, pozwalający obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z konkretnego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat powstałych w latach podatkowych, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r. Wynika z tego, że można tak rozliczyć dopiero stratę, która powstała w 2019 roku. Dopiero przy rozliczeniu za rok 2020 będzie można zastosować nowe, korzystne dla większości przedsiębiorstw przepisy.

3. Należyta staranność w praktyce – pierwszy wyrok!

Wprowadzone rok temu przepisy o należytej staranności, dotyczące opodatkowania u źródła, nie weszły wprawdzie jeszcze w pełni w życie. Niemniej jednak z uwagi na trudność w ich praktycznym zastosowaniu, podatnicy wnosili o ich interpretacje, a jedna ze spraw została już oceniona prze Sąd I instancji.

WSA w Krakowie w dniu 14 stycznia 2020 r., w sprawie I SA/Kr 1269/19, ocenił obowiązki płatników w zakresie niepobrania podatku u źródła. Wyrok został wydany na podstawie ustawy o PIT i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Irlandią, ale tezy są tak ogólne, że można je odnieść do wszystkich płatników. Jak wynika z ustnego uzasadnienia weryfikacja taka ma być pełna, tj. płatnik musi zbadać wszelkie warunki wynikające z przepisów do niepobrania podatku. Idzie przy tym o przepisy polskie, mimo nadrzędności umów międzynarodowych ratyfikowanych ustawą. Po drugie musi ona być realna, co płatnik będzie musiał udokumentować.

4. Sprzedaż znaku towarowego poza VAT – na pewno korzyść?

Zbycie znaku towarowego poza celami gospodarczymi niesie też za sobą niejednokrotnie korzyści podatkowe. Znana i obecnie kwestionowana przez organy (jako optymalizacja) jest aktywizacja wartości znaku na gruncie podatków dochodowych. W interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 listopada 2019 r. (S-ILPP1/4512-1-201/16/19-S/MC) czytamy, iż transakcja ta nie podlega również VAT.

Wartość znaku towarowego mieści się w kategorii „wartości niematerialnych i prawnych”, o których mowa w definicji usługi opodatkowanej VAT. Jest to czynność odpłatna, także w przypadku aportu, którego dotyczyła ta interpretacja. Jedyną podstawą do nieuznania w tym wypadku tej czynności za nieopodatkowaną VAT było niedziałanie w charakterze podatnika VAT z uwagi na sprzedaż części majątku prywatnego. Jakkolwiek taka ocena stoi w rażącej sprzeczności z linią orzeczniczą odnośnie sprzedaży działek, to także jest niekorzystna. Nabywca znaku towarowego to bowiem zazwyczaj podmiot gospodarczy, a więc zainteresowany jest odliczeniem VAT z faktury zakupowej lub za aport. Dla niego zatem brak opodatkowania nie jest korzystny.

5. Ulga na złe długi w podatku dochodowym – od 1 stycznia 2020 r.

Od dłuższego czasu podatnicy podatku od towarów i usług mają możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”. W celu likwidacji opóźnień płatniczych od 2020 r. wprowadzona została również „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych.

Istotą tej ulgi jest możliwość zmniejszenia przez wierzycieli podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ciągu 90 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego w fakturze lub na rachunku bądź wskazanego w umowie. W przypadku uregulowania należności przez dłużnika, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek. Jednocześnie wprowadzono obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania przez dłużnika o wartość zobowiązań, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ciągu 90 dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty określonego w fakturze lub na rachunku bądź wskazanego w umowie. Analogicznie, w przypadku dłużnika, po uregulowaniu zobowiązania będzie on miał prawo do złożenia korekty w celu rozliczenia okresu, w którym zobowiązanie zostało uregulowane. Nie są to jedyne warunki jej stosowania, a też przepisy już budzą wątpliwości.

6. Śniadanie 5.03.2020 – VAT i CIT 2020 – nowe przepisy i praktyczne problemy

Serdecznie zapraszamy na śniadanie podatkowe, które odbędą się w biurze Advicero Nexia w Warszawie (ul. Moniuszki 1A, 9p.)  

w terminie: 5 marca 2020 r. (czwartek)

w godzinach 9:15 – 11:15

Podczas spotkania nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

 • VAT Quick fixes 2020
 • Nowe warunki formalne przewidziane dla stosowania stawki 0% w WDT – które przepisy stosujemy w 2020
 • JPK VDEK i zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT od kwietnia 2020
 • Biała Lista podatników – pierwsze doświadczenia w stosowaniu nowych ograniczeń
 • Obowiązkowy split payment i karuzele podatkowe – jak się dostosować
 • Matryca stawek VAT
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym
 • Podatek źródłowy WHT – aktualny status wejścia w życie odroczonych rygorystycznych przepisów i kierunek przyszłych zmian
 • Rozliczenie roku 2019 w podatku dochodowym (możliwość stosowania stawki 9%, nowe zasady przy rozliczeniu straty, hipotetyczny koszt finansowania własnego NID)

Śniadanie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres sdmytruk@advicero.eu z dopiskiem „Imię, Nazwisko, Nazwa firmy”

Podobne wpisy