Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Marzec 2019

Advicero Tax Nexia | TAX NEWS | Marzec 2019

  1. Zmiany w stawkach VAT już od czerwca
  2. CIT-8 będzie można złożyć do końca października
  3. Korekta deklaracji VAT możliwa po zakończeniu działalności
  4. Sprawozdanie finansowe można podpisać na stronie gov.pl

1. Zmiany w stawkach VAT już od czerwca

Trwają prace legislacyjne nad nową matrycą stawek VAT, która ma wyeliminować wątpliwości i absurdy w zakresie opodatkowania VAT niektórych towarów i usług. Ujednolicone zostaną stawki VAT m. in. dla:

  • pieczywa i ciastek – bez względu na termin przydatności do spożycia czy datę minimalnej trwałości produkty te będą opodatkowane 5 proc. stawką VAT, a nie tak jak obecnie trzema różnymi stawkami (5, 8 i 23 proc.);
  • musztardy, słodkiej papryki (przyprawy) oraz niektórych przypraw przetworzonych (np. pieprzu, tymianku) – zostaną one objęte 8 proc. stawką jak pozostałe przyprawy, obecnie są opodatkowane 23 proc. stawką VAT;
  • wszelkiego rodzaju książek – książki drukowane, na dyskach i taśmach oraz innych nośnikach, jak również e-booki będą opodatkowane 5 proc. stawką VAT, obecnie e-booki i niektóre książki opodatkowane są 23 proc. stawką VAT.

Zgodnie z nowymi zasadami ustalania stawek VAT od 2020 r. w przypadku towarów stosowana będzie Nomenklatura Scalona (CN), w przypadku usług Polska Klasyfikacja Towarów i Usług.

Już od czerwca 2019 r. w celu potwierdzenia właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnicy będą mogli wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie decyzji, tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS). Podobnie jak interpretacja indywidualna, wiążąca interpretacja stawkowa będzie wydawana w terminie 3 miesięcy.

2. Nowe zasady dla leasingu samochodów – interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 11 lutego 2019 r. wydał pierwszą interpretację (sygn.  0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR) w zakresie stosowania nowych zasad rozliczania wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej.  

Od początku tego roku, jeśli przedsiębiorca użytkuje na podstawie umowy leasingu samochód o wartości przekraczającej 150 tys. zł do kosztów podatkowych zaliczy tylko część rat – w proporcji w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu.

Przedsiębiorca wnioskujący o wydanie interpretacji zapytał czy powyższe ograniczenie dotyczy jedynie części kapitałowej raty leasingowej czy też odsetek. Organ podatkowy stwierdził w interpretacji, że ograniczeniu podlegają opłaty wynikające z umów leasingu w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego. Limit nie dotyczy zatem części odsetkowej tych opłat. Dyrektor KIS odniósł się również do możliwości uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie AC i OC, które nie są składnikiem raty leasingowej, wskazując że tylko składki na ubezpieczenie AC nie można odliczyć w pełnej wysokości.

3. CIT-8 będzie można złożyć do końca października

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lutego 2019 r. będą musieli to zrobić do 31 października 2019 r. Preferencyjne rozwiązanie obejmie jednak tylko niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku.

Ministerstwo Finansów uzasadnia proponowane rozwiązanie tym, że od 1 stycznia tego roku każde zeznanie składane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymóg posiadania takiego podpisu generuje dodatkowy koszt działalności związany z jego zakupem, który jest najbardziej odczuwalny przez małe podmioty, fundacje czy stowarzyszenia.

Projekt rozporządzenia obejmuje podatników, (1) których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., (2) jeżeli osiągają oni wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (3) nie byli zobowiązani w roku podatkowym, za który ma być złoże zeznanie do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Korekta deklaracji VAT możliwa po zakończeniu działalności

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 marca 2019 r., sygn. I FSK 209/17, wskazując w uzasadnieniu ustnym, że o prawie do korekty deklaracji VAT decyduje, to czy osoba, która występuje z taką korektą, była czynnym podatnikiem VAT w momencie powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług.

Jako pierwszy w sprawie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznając, że korekta deklaracji VAT po zakończeniu działalności jest możliwa, jeśli podatnik dokonana powtórnej rejestracji dla celów VAT. Następnie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który stwierdził, że prawo do złożenia korekty ogranicza jedynie termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. W związku z tym jeśli zobowiązanie jeszcze się nie przedawniło, podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji, niezależnie od tego, czy w okresie korekty jest zarejestrowany dla celów VAT. Takie podejście potwierdził NSA zwracając przy tym uwagę, że przeciwko osobie fizycznej niebędącej już podatnikiem VAT (wyrejestrowanej) może być wszczęta kontrola lub postępowanie podatkowe, w związku z tym na zasadzie analogii takie uprawnienie musi przysługiwać również tej osobie.

5. Sprawozdanie finansowe można podpisać na stronie gov.pl

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Obecnie każdy kto posiada profil zaufany, zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak i przedsiębiorca, może podpisać sprawozdanie finansowe korzystając z serwisu gov.pl.

Serwis umożliwia również zapoznanie się z treścią dokumentu elektronicznego, sprawdzenie czy dokument jest już podpisany i kto go podpisał. Pozwala także sprawdzić czy złożone podpisy są prawidłowe.

Rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji może być dużym ułatwieniem dla podmiotów mających liczne reprezentacje, ponieważ sprawozdania finansowe takich podmiotów będą mogli podpisać wszyscy członkowie zarządu posiadający profil zaufany.

 

 

 

 

 

 

 

Podobne wpisy