Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Podatki w 2024 r. Zachęta dla inwestorów – skrócona amortyzacja w mniej zasobnych gminach

Podatki w 2024 r. Zachęta dla inwestorów – skrócona amortyzacja w mniej zasobnych gminach

Ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1787) wprowadzony został od 1 stycznia 2024 r. nowy mechanizm skracający okres amortyzacji dla środków trwałych, takich jak budynki (lokale) niemieszkalne i budowle. Dotychczasowy okres amortyzacji będzie mógł zostać skrócony do 5 lub 10 lat, w zależności od poziomu bezrobocia w danej gminie. Nowa preferencja dotyczy obszarów o wysokim bezrobociu oraz niskim poziomie dochodów podatkowych, które są narażone na zagrożenie wyludnieniem. Zgodnie z założeniami, radykalne skrócenie okresu amortyzacji nieruchomości ma być atrakcyjnym bodźcem dla inwestorów do lokowania kapitału w obszarach kraju dotkniętych problemem wyludnienia. Wspieranie inwestycji w tych regionach ma przyczynić się do bardziej równomiernego rozwoju Polski, tworząc nowe miejsca pracy i ożywiając lokalne gospodarki.

Komu przysługuje skrócona amortyzacja?

Podatnicy objęci podatkiem CIT oraz PIT, działający jako mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, będą uprawnieni do skorzystania z nowych regulacji, o ile prowadzą działalność w gminach charakteryzujących się wysokim poziomem bezrobocia i jednocześnie niskim dochodem podatkowym na jednego mieszkańca.

Warunki skróconej amortyzacji

Aby skorzystać z preferencji, środek trwały powinien być zlokalizowany na obszarze gminy znajdującej się w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Dodatkowo, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w tej gminie musi być niższy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Przedsiębiorcy będą mogli skrócić okres amortyzacji poprzez zastosowanie indywidualnych stawek dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych zaliczonych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji. W przypadku, gdy środek trwały znajduje się na obszarze gminy w powiecie, gdzie przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

  • od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat,
  • powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Wejście w życie

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Wprowadzone regulacje mają zastosowanie do nowych środków trwałych, czyli do budynków niemieszkalnych i budowli w stosunku do których po dniu 31 grudnia 2023 r.:

  • uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • minął termin na złożenie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do złożenia takiego sprzeciwu,
  • środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy – w przypadku, gdy budowa tego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy, lub z innych powodów nie doszło do wydania takiej decyzji lub dokonania takiego zgłoszenia.