Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Grupy VAT: fakturowanie, kasa fiskalna, biała lista, MPP, MDR

Grupy VAT: fakturowanie, kasa fiskalna, biała lista, MPP, MDR

Od początku 2023 r. obowiązują regulacje dotyczące grupy VAT – nowego typu podatnika podatku od towarów i usług. Tworzona jest ona przez istniejących już podatników VAT, którzy wskutek wejścia w jej skład tracą ten status. Powoduje to konieczność stosowania specyficznych dla takiej sytuacji regulacji odnośnie fakturowania i korygowania transakcji, zwłaszcza dokonanych przed utworzeniem lub po rozwiązaniu grupy.

Co do zasady transakcje dokonywane w czasie, gdy grupa VAT ma status podatnika, są traktowane jako dokonane przez grupę nawet wtedy, gdy realnie dokonuje ich któryś z członków. Zatem jako obowiązkowe na fakturze dane podatnika podaje się dane grupy, w tym jej NIP. Natomiast dane członka grupy ekonomicznie wykonującego dane czynności mogą być podane jako informacje dodatkowe (fakultatywnie chociażby dla celów podatku CIT), co potwierdzają objaśnienia MF.

W objaśnieniach MF wyjaśniono również dwie sytuacje, które mogłyby być kłopotliwe dla podatników:

  • wystawienie faktury korygującej w trakcie trwania grupy do faktury wystawionej przez członka grupy przed jej powstaniem,
  • wystawienie faktury korygującej po utracie przez grupę statusu podatnika VAT do faktury wystawionej w trakcie trwania grupy.

W pierwszym z tych przypadków korekta powinna wskazywać jako sprzedawcę-podatnika członka grupy VAT, natomiast jako wystawcę faktury korygującej – grupę. Z kolei w drugim przypadku należy po stronie sprzedawcy wskazać dane byłego członka grupy, a dane grupy wskazać jako dane dodatkowe.

Wystosowane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe zdecydowanie dopełniają przepisy w zakresie praktycznego funkcjonowania grup VAT. Dzięki temu bardziej wybrzmiewają korzyści z funkcjonowania w grupie, takie jak zmniejszenie formalności i ryzyka związanego z VAT.

W objaśnieniach Ministerstwa Finansów doprecyzowano również kwestie dotyczące kas fiskalnych. Generalnie grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT niestety jednak grupa VAT nie wstępuje w prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (ewentualne prawo do zwolnienia z ewidencji sprzedaży na kasie należy zatem weryfikować na zasadach ogólnych).

W zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w odniesieniu do grupy VAT należy pamiętać, że utworzenie grupy VAT nie zmienia nic w zakresie posiadania rachunków bankowych – ich posiadaczami nadal pozostają poszczególni członkowie grupy VAT, nie grupa (każdy członek grupy VAT realizuje swój obowiązek w zakresie MPP ze swojego rachunku bankowego).

Po rejestracji grupy VAT jako podatnika, kontrahenci będą mogli sprawdzić grupę na tzw. Białej Liście (członkowie grupy VAT będą widnieć jako podmioty wyrejestrowane z VAT z wyjaśnieniem, że wyrejestrowanie nastąpiło wskutek przystąpienia do grupy VAT). Dane o rachunkach bankowych członków grupy VAT zostaną przypisane do grupy, aby kontrahenci mieli możliwość ich weryfikacji w związku z nałożonymi na podatników obowiązkami.

Na koniec warto wskazać, że samo utworzenie grupy VAT nie stanowi schematu podatkowego podlegającego raportowaniu – fakt ten potwierdza Minister Finansów w objaśnieniach. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy i zachęcamy do kontaktu z ekspertami Nexia Advicero.