Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Nowe wysokości stawek podatków lokalnych – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

Nowe wysokości stawek podatków lokalnych – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

Zasadą jest, że rada danej gminy posiada prerogatywy do określenia wysokości stawek podatków lokalnych pobieranych na jej terytorium pod warunkiem, że nie przekraczają one maksymalnych stawek zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, aktualizowanych corocznie w drodze obwieszczenia Ministra Finansów.

Obwieszczenie ustala górne limity stawek, a ostateczną decyzję co do ich konkretnych kwot podejmują samorządy lokalne w zależności od przyjętych założeń i zapotrzebowania na konkretne wpływy do budżetu. Przykładowo, w Warszawie oraz Gdańsku przyjętą praktyką jest, że coroczne zwiększenie stawek podatków lokalnych koresponduje z wskaźnikiem inflacji.

Nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na rok 2024 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. (M.P. poz. 774) i są wyższe niż w roku 2023 o 15%, co odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w porównaniu do I półrocza 2022 r.

Przeanalizujmy zatem te stawki na przykładzie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany jest każdy właściciel, użytkownik wieczysty i samoistny posiadacz nieruchomości, takich jak:

  • Działki gruntu,
  • Budynki lub ich fragmenty,
  • Budowle lub ich fragmenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na podstawie ww. obwieszenia o stawkach maksymalnych górne stawki w 2024 r. będą wynosiły:

image - Nowe wysokości stawek podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych w 2024 r.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Zobowiązanie podatkowe zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po zarejestrowaniu środka transportowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W tym kontekście dzień nabycia konkretnego środka transportowego nie ma znaczenia – decydujący jest moment rejestracji, który stanowi początek obowiązku podatkowego.

Stawki podatku od środków transportowych również wzrastają o maksymalnie 15% w 2024 r. względem 2023 r. i będą wynosić:

Przechwytywanie zawartosci sieci Web 4 1 2024 13821  728x1024 - Nowe wysokości stawek podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych