Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Sierpień 2019

Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Sierpień 2019

 1. Szef KIS precyzuje przepisy dotyczące podatku dochodowego od przychodów z budynków
 2. Podatek od przychodów z budynków na coraz większą skalę
 3. Opodatkowanie VAT miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej
 4. Podatek od nieruchomości – kiedy nie obowiązuje
 5. Od 1 września br. będzie obowiązywać nowa definicja pierwszego zasiedlenia
 6. Śniadanie podatkowe – VAT 2020 – 18.09.2019

1. Szef KIS precyzuje przepisy dotyczące podatku dochodowego od przychodu z budynków

Dzięki interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.170.2019.1.BS, jasności nabierają kluczowe pojęcia dla interpretacji przepisu dotyczącego podatku dochodowego od przychodu z budynków. Mianowicie Szef KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że:

 • powierzchnia użytkowa oddana do używania oznacza sumę powierzchni pomieszczeń handlowych (komercyjne powierzchnie handlowe znajdujące się w centrum handlowym – np. sklepy i punkty handlowo-usługowe) stanowiących w danym momencie przedmiot najmu na podstawie prawnie skutecznych umów najmu z najemcami,
 • całkowita powierzchnia użytkowa budynku oznacza powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych – przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Strona występująca z wnioskiem o wydanie omawianej interpretacji indywidualnej zwracając się z pytaniem o interpretację przepisu do Dyrektora KIS była też zdania, że estymując wysokości daniny za rok podatkowy 2018 w związku z podatkiem dochodowym od przychodu z budynków, o jakim mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, miała prawo do ustalania proporcji tj. udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej centrum handlowego w odniesieniu do całego roku 2018 i obliczeń tych dokonywać na pierwszy dzień każdego miesiąca tego roku.

Organ w całości przychylił się do tak przedstawionego stanowiska wnioskodawcy, odstępując od uzasadnienia prawnego stanowiska wnioskodawcy.

2. Podatek od przychodów z budynków na coraz większą skalę

Coraz to nowi przedsiębiorcy dowiadują się, że są objęci podatkiem od przychodów z budynków. Ten obowiązek fiskalny został nałożony na właścicieli nieruchomości od 1 stycznia 2019 wypierając wcześniejszy podatek minimalny. Istotna pozostaje jednak kwota 10 mln zł – centra handlowe i biurowce o wartości przekraczającej wspomnianą wartość podlegały wcześniej podatkowi minimalnemu, teraz natomiast tyle wynosi kwota wolna dla podatnika PIT lub CIT od sumy przychodów ze wszystkich budynków, z których czerpie korzyści.

Wprowadzonemu podatkowi podlegają obecnie wszystkie nieruchomości przekazane do działalności komercyjnej na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Jednak w swoich interpretacjach Dyrektor KIS zaznaczył, że powierzchnia musi podlegać pod którąś z wymienionych umów w pierwszym dniu miesiąca.

Niektórzy eksperci są zdania, że tak przestawiona interpretacja stwarza lukę prawną, ponieważ, ich zdaniem, wystarczy wynająć nieruchomość chociażby drugiego dnia miesiąca, aby uchylić się przed tym obciążeniem.

3. Opodatkowanie VAT miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 lutego 2019 r., sygn. akt I FSK 93/17, stwierdził, że sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego będzie objęta jedną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Warunkiem koniecznym jest tutaj brak wyodrębnienia prawnego miejsca postojowego, a co za tym idzie takie miejsce nie może stać się przedmiotem innych praw rzeczowych. W przypadku, gdy lokal i miejsce parkingowe są dwoma oddzielnymi przedmiotami umów, wtedy do miejsca postojowego, zgodnie z orzeczeniem sądu, znajdzie zastosowanie stawka 23% VAT.

Dodatkowo NSA jest zdania, że garaż, czy komórka lokatorska zaliczona do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega również opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT, jeśli stanowi integralną część lokalu mieszkalnego.

4. Podatek od nieruchomości – kiedy nie obowiązuje

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 10/19, stwierdził, że nie każdy podmiot prowadzący działalność wykonywaną w ramach umowy na nieruchomościach rzeczywistego właściciela będzie uznany za podatnika podatku od nieruchomości.

Sąd przychylił się do stanowiska skarżącej w sprawie (w przytaczanym kazusie Agencji Mienia Wojskowego, prowadzącej działalność gospodarczą) stwierdzając, że świadcząc usługę modernizacji i eksploatacji systemów ciepłowniczych AMW nie prowadziła na nieruchomościach rzeczywistego właściciela (Skarbu Państwa) działalności gospodarczej we własnym imieniu, co skutkowałoby obowiązkiem zapłacenia daniny fiskusowi.

Dodatkowo umowa, której stroną była AMW, została zawarta z rzeczywistym i trwałym zarządcą, tj. Skarbem Państwa, co oznacza, że AMW na jej mocy nie stała się właścicielem zależnym, ponieważ Skarb Państwa nie przekazał jej, na mocy umowy, faktycznego władztwa nad nieruchomością.

W związku z powyższym, zdaniem Sądu, AMW nie mogła zostać uznana za podatnika podatku od nieruchomości i tym samym w stosunku do skarżącej obowiązek podatkowy nie powstanie.

5. Od 1 września br. będzie obowiązywać nowa definicja pierwszego zasiedlenia

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 września 2019 r. zostanie zmieniona definicja „pierwszego zasiedlenia”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana jest podyktowana koniecznością dostosowania definicji ustawowej do przepisów wspólnotowych.

Po zmianie, pierwsze zasiedlenie będzie rozumiane jako „oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

Warto wskazać na wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn.: I SA/Po 261/19, odnoszący się do kwestii pierwszego zasiedlenia. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy kwestionował sposób opodatkowania przez podatnika transakcji zbycia nieruchomości powołując się właśnie na unijną interpretację pojęcia pierwszego zasiedlenia. Sąd stwierdził, że zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje w drodze ustawy, zatem zasadą jest stosowanie się przez podatników do krajowych regulacji podatkowych. Jednocześnie gwarancyjny charakter przepisów podatkowych z perspektywy podatnika oznacza, że zastosowanie się przez podatnika do obowiązujących przepisów ustaw podatkowych nie może powodować dla niego negatywnych konsekwencji.

Sąd wskazał również, że z orzecznictwa TSUE wynika konieczność przyjęcia bezpośredniej skuteczności przepisów dyrektywy, jeżeli nadają one podmiotowi prawo, a nie zostały wprowadzone do porządku prawnego (wyrok TSUE z dnia 4 grudnia 1974 r. sygn.: 41/74). Przyznane podmiotom uprawnienie na bezpośrednie powoływanie się na treść dyrektywy nie oznacza jednak uprawnienia państwa do bezpośredniego stosowania dyrektywy przeciwko obywatelowi. Organy nie mogą powoływać się na jej zapisy, jeżeli wcześniej nie dokonały jej prawidłowego wprowadzenia do prawa krajowego.

6. Śniadanie podatkowe – VAT 2020 – 18.09.2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie podatkoweorganizowane wspólnie z Polsko-Portugalską Izbą GospodarcząPolsko-Izraelską Izbą GospodarcząBelgijską Izbą Gospodarczą oraz Polsko Rumuńską Bilateralną Izbą Przemysłowo Handlową pt.: VAT 2020, które odbędzie się 18 września br. w godzinach 9.00-11.00.

Podczas spotkania nasi eksperci przedstawią poniższe tematy:

a) rewolucyjne zmiany w sposobie rozliczania transakcji transgranicznych

 • VAT Quick fixes
 • nowe warunki w zakresie stosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
 • nowe regulacje w zakresie transakcji łańcuchowych
 • magazyn konsygnacyjny
 • planowane zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej
 • praktyczne aspekty zmian dla branży produkcyjnej, budowlanej i handlowej (e-commerce)

b) obowiązkowy split payment

 • produkty i usługi objęte obowiązkiem (150 grup)
 • praktyczne aspekty – zbiorcze opłacanie faktur, faktury w walutach obcych i dostawcy spoza Polski
 • wpływ na płynność przedsiębiorstw
 • sankcje karne grożące za niestosowanie nowych przepisów
 • brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia faktur z pominięciem split-payment

c) biała lista podatników

 • połączony rejestr podatników VAT
 • jakie informacje o spółce będą ogólnodostępne?
 • konieczność upublicznienia informacji o rachunkach bankowych
 • represyjne sankcje związane z brakiem możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opłacenia kosztów na rachunek inny niż wskazany w rejestrze

Śniadanie zostanie przeprowadzone w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wysłanie maila na adres mszeremet@advicero.eu z dopiskiem „Imię, Nazwisko, Nazwa firmy”.

Podobne wpisy