Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Luty 2019

Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Luty 2019

1. Wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego ma wymiar ochronny dla transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej

2. Problemy z rozliczeniem odwrotnego obciążenia VAT w branży budowlanej

3. Oświadczenie podmiotów powiązanych o zastosowaniu ceny rynkowej może wiązać się z nałożeniem kary

1. Wydana interpretacja przepisów prawa podatkowego ma wymiar ochronny dla transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej  

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 293/17), powiązania kapitałowe stron transakcji dotyczącej zbycia nieruchomości komercyjnej nie wpływają na to czy transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy nie.  

Organy podatkowe twierdziły początkowo w ramach kontroli podatkowej , że takie powiązania mają znaczenie i próbowały podważyć wydaną wcześniej interpretację, której przedmiotem było ustalenie (i) czy transakcja zbycia nieruchomości stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), (ii) czy też będzie to zbycie pojedynczego składnika majątkowego opodatkowanego VAT. We wniosku spółka dokładnie opisała stan faktyczny, a organ potwierdził jej stanowisko, że transakcja powinna podlegać opodatkowaniu VAT (a nie PCC). Problemy spółki zaczęły się gdy organ rozpoczął kontrolę w związku ze zwrotem VAT i zarzucił spółce, że w interpretacji nie wskazała, że wiążą ją ze sprzedającym powiązania kapitałowe, następnie że przenoszone umowy najmu są kluczowe dla działalności i finalnie, że te same osoby, co u sprzedającego, będą zajmować się prowadzeniem spraw nabywcy.  

Rację organowi przyznał sąd pierwszej instancji stwierdzając że stan faktyczny we wniosku znacząco różni się od rzeczywistości. Innego zdania był jednak NSA, który stwierdził, iż powiązania kapitałowe i zdarzenia po transakcji nie mogą mieć wpływu na klasyfikację transakcji. Podkreślił również, że interpretacja pełni przede wszystkim funkcję ochronną a organy podatkowe nie powinny kierować swoich działań na jej podważenie. W uzasadnieniu sędzia powołał się również na wydane w grudniu 2018 r. oficjalne objaśnienia ministerstwa finansów dotyczące dostawy nieruchomości komercyjnych.    

2. Problemy z rozliczeniem odwrotnego obciążenia VAT w branży budowlanej  

Najnowsze wyroki sądów administracyjnych wskazują, że odwrotne obciążenie stanowi wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania VAT i powinno być interpretowane ściśle. Orzecznictwo nie jest jednak jednolite. Największe problemy pojawiają się w przypadku odwrotnego obciążenia wprowadzonego dla niektórych kategorii usług budowlanych i montażowych, dla których proces inwestycyjny jest często skomplikowany i długotrwały. Ustawa o VAT nie definiuje niestety podstawowych pojęć takich jak podwykonawca czy główny wykonawca.  

Wątpliwości widoczne są również poprzez liczne wyroki sądów administracyjnych. Przykładowo na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2018 r. (sygn. III SA/Wa 4095/17), w przypadku gdy wynajmujący (spółka) w lokalu, stanowiącym przedmiot umowy najmu, będą wykonywane prace konserwatorskie przez zewnętrzne firmy budowlane to, zgodnie z twierdzeniem sądu, usługi budowlane zakupione w związku z tym od firm budowlanych będą nabywane w dominujący sposób na własną rzecz oraz we własnym imieniu przez wynajmującego. W związku z powyższym, odrębne wynagrodzenie od najemcy otrzymane przez wynajmującego w związku z pracami konserwatorskimi będzie stanowiło element usługi najmu tj. umowa najmu będzie dotyczyć jednego świadczenia, na które składać się będzie również wyremontowanie przedmiotu najmu. W konsekwencji spółka (wynajmujący) nie wykonuje na rzecz najemców żadnych usług budowlanych zgodnie z ustawą o VAT, oznacza to, że podmioty od których nabywa te usługi nie mogą działać w charakterze podwykonawców i tym samym odwrotne obciążenie nie znajdzie zastosowania. Ponadto spółka będąca właścicielem nieruchomości nie może występować w roli generalnego wykonawcy, gdyż jest inwestorem a wykonawca będzie podmiot któremu zleci wykonanie prac. Tym samym zgodnie z wykładnią celowościową, statusu podwykonawcy nie można wywodzić z fikcji prawnej przepisów ustawy o VAT nie biorąc pod uwagę rzeczywistego charakteru wykonywanych przez niego robót.  
3. Oświadczenie podmiotów powiązanych o zastosowaniu ceny rynkowej może wiązać się z nałożeniem kary

Jedną ze zmian wprowadzonych do przepisów o cenach transferowych w roku 2019 jest konieczność zawarcia w oświadczeniu o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych informacji, że podmioty powiązane zastosowały rynkową cenę podczas transakcji.

Zgodne z nowelizacją przepisów, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych podmioty powiązane są zobowiązane złożyć w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego – co w praktyce dla podmiotów posiadających rok obrotowy równy kalendarzowemu oznacza złożenie oświadczenie do 30 września (do tej pory nie został opublikowany oficjalny wzór oświadczenia). Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami osobą upoważnioną do podpisywania tego oświadczenia uprawniony jest jedynie kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości (świadczenie nie może być podpisane przez pełnomocnika).

Jak wyżej zostało wskazane oświadczenie musi być uzupełnione o potwierdzenie, że transakcja została przeprowadzona na warunkach, które ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane. Kwestia ta także została od stycznia 2019 r. uregulowana przepisami kodeksu karnego skarbowego bowiem za niezłożenie oświadczenia, złożenie po terminie lub poświadczenie w nim informacji nieprawdziwych grozi kara grzywny. Problem pojawia się w momencie weryfikacji wartości podanych przed podatnika i określenia przez kontrolującego słuszności przyjętejkalkulacji. W związku z tym nowelizacja przepisów w tym zakresie stwarza ryzyko powstania wielu sporów na linii podatnik i organ podatkowy.

Podobne wpisy