Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Czerwiec 2019

Advicero Tax Nexia | REAL ESTATE NEWS | Czerwiec 2019

1. Podstawą opodatkowania w podatku minimalnym jest wyłącznie wartość podatkowa netto?

Zgodnie z precedensowym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podstawą opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych jest nie wartość początkowa budynku (wartość brutto) ale wartość podatkowa netto (tj. wartość pomniejszona o dokonane już odpisy amortyzacyjne).

W sprawie będącej przedmiotem sporu podatnik posiadający nieruchomość komercyjną objętą opodatkowaniem minimalnym podatkiem dochodowym argumentowała, że przepisy skoro obowiązujące od 2018 roku wskazują jako podstawę opodatkowania wartość ustalaną każdorazowo na pierwszy dzień danego miesiąca (z uwzględnieniem stosownej kwoty wolnej od podatku) to wskazuję to, że wartość ta ulega zmianie tyczącej się odpisów amortyzacyjnych dokonywanych co do zasady w okresach miesięcznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z 17 kwietnia br., sygn. akt III SA/Wa 1905/18) uznał stanowisko podatnika za prawidłowe wskazując na nieprecyzyjne brzmienie przepisów i konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości na korzyść podatnika. Podejście zaaprobowane przez sąd ma znamienne skutki dla podatników gdyż w przypadku starszych budynków istotnie obniża podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Dostawa zabudowanej działki jeśli naniesienia należą już do nabywcy stanowi dostawę samej działki bez naniesień

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I FSK 1771/16, aport działki wraz z infrastrukturą do spółki, która to jest właścicielem infrastruktury stanowi dostawę samej działki.

Zgodne ze stanem faktycznym, województwo nabyło nieruchomości w celu realizacji inwestycji kolejowej (transakcja była zwolniona lub wyłączona z VAT – w przypadku nabycia od Skarbu Państwa i opodatkowana wg 23% stawki VAT – w przypadku nabycia od miasta). Wykonanie budowy i eksploatację nieruchomości województwo powierzyło spółce, której jest jedynym akcjonariuszem. Budowa infrastruktury kolejowej wraz z nowymi budynkami i budowlami prowadzona była na nieruchomościach, które stanowią własność województwa, a które mają stać się przedmiotem aportu do spółki celem zwiększenia jej kapitału zakładowego.

Województwo twierdziło, że aport nieruchomości gruntowych zabudowanych infrastrukturą kolejową zwolniony będzie z opodatkowania VAT gdyż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem województwa twierdząc, że transakcja będzie w rzeczywistości dotyczyć jedynie samych działek – wszelkie naniesienia stanowią już własność spółki.

Stanowisko organu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, że przedmiotem dostawy będzie jedynie grunt gdyż budynki i budowle infrastruktury kolejowej zostały wybudowane z własnych środków spółki bez udziału właściciela gruntu i tym samym spółka posiada nad nimi ekonomiczne władztwo od chwili zakończenia budowy. W związku z tym przedmiotem dostawy będzie jedynie grunt a cała transakcja powinna zostać opodatkowana 23% stawką VAT.

3. VAT od usług remontowych świadczonych przez zagraniczny podmiot

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.889.2018.1.AW wynajęcie placu przez podmiot zagraniczny w celu składowania tam urządzeń oraz podpisanie długoterminowych umów z podwykonawcom kształtuje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle VAT.

Zgodnie ze stanem faktycznym podatnik prowadzący działalność dotyczącą przeładunku towarów w portach morskich nabył usługi remontowe maszyn od zagranicznego podmiotu. Podatnik otrzymał fakturę z VAT za wykonaną usługę, na której wskazany został polski numer VAT zagranicznego podmiotu – podmiot ten jest zarejestrowany na cele VAT w Polsce. Zgodnie ze stanowiskiem podatnika, zagraniczny podmiot spełnia przesłanki istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce gdyż posiada zasoby techniczne, zasoby ludzkie a jego działalność w Polsce ma charakter stały i nieprzemijający i tym samym faktury zostały wystawione poprawnie a nabywca ma prawo do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika uznając, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym przypadku znajdzie zastosowanie skoro podmiot zagraniczny posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a miejscem świadczenia usług remontowych jest Polska.

4. Opodatkowanie nieruchomości należącego do przedsiębiorcy podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2019 r., sygn. II FSK 2428/18, tylko związanie gruntu, będącego we współwłasności osoby prowadzącej działalność, z jej prowadzoną działalnością gospodarczą determinuje opodatkowanie najwyższą stawką podatku od nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca kupił w 2015 r. do małżeńskiej wspólności majątkowej udział w działce, zaznaczając równocześnie w umowie, że będzie ją wykorzystywał na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W 2016 r. małżonkowie wnieśli udział do spółki i nabyli pozostałe udziały w działce.

Zgodnie ze stanowiskiem prezydenta miasta oraz samorządowego kolegium odwoławczego, skoro jednym ze współwłaścicieli w 2016 r. był przedsiębiorca oznacza to że nieruchomość należy opodatkować według najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Ze stanowiskiem nie zgodził się przedsiębiorca argumentując, że w sprawie istotne jest faktyczne prowadzenie na nieruchomości działalności, a nie jedynie posiadanie jej przez przedsiębiorcę. Z organami podatkowymi zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślając dokonane w umowie nabycia nieruchomości zapisy oraz możliwość używania na własny rachunek w celu odsprzedaży.

Jednakże z podatnikiem zgodził się natomiast NSA stwierdzając, że same zapisy umowy nie są wystarczające oraz zwracając uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 13/15), zgodnie z którym samo posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie jest wystarczające do stwierdzenia że nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą. Konieczny jest związek z tą działalnością – bezpośredni lub pośredni.

Podobne wpisy