Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Taxation and renewable energy | Kwiecień 2020

Advicero Nexia | Taxation and renewable energy | Kwiecień 2020

  1. Skutki podatkowe w VAT instalacji systemów odnawialnych źródeł energii przez gminę
  2. Podpisana ustawa o promowaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
  3. Prace nad ucieczką od zasady 10h
  4. Próby obchodzenia Power Purchase Agreements
  5. Gmina zgodziła się na opodatkowanie hybrydowe farmy fotowoltaicznej
  6. Morska energia wiatrowa Power-to-X i produkcja zielonego wodoru w Danii

1. Skutki podatkowe w VAT instalacji systemów odnawialnych źródeł energii przez gminę

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii to działania wchodzące w zakres działalności gospodarczej gminy. WSA stwierdził, że ciężko znaleźć przesłanki wyłączające gminę z opodatkowania VAT.

W tej samej sprawie sąd wskazał, że projekty instalacji systemów odnawialnych źródeł energii nie są obligatoryjne i są regulowanym stosunkiem cywilnoprawnym. Co za tym idzie również udostępnienie nieruchomości właściciela jest regulowane zawartą przez strony umową nawet dla celów konserwacji systemów, tak samo jak przeniesienie własności systemów na właściciela nieruchomości po 5 latach. Gmina w przedmiotowej sprawie nie jest organem władzy publicznej i nie posiada kompetencji władczych.

Kolejną sprawą było rozstrzygnięcie, czy dotacja podlega opodatkowaniu. W tym celu konieczne jest zweryfikowanie, czy dotacja służy w celu sfinansowania konkretnej czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Czy odpowiada ona całości lub tylko części wynagrodzenia z tytułu finansowanej usługi.

Podstawą opodatkowania czerpiąca podstawę prawną z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W konsekwencji dotacje, których nie da się bezpośrednio powiązać z czynnościami opodatkowanymi, nie stanowią podstawy opodatkowania.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie dotacja udzielona jest w celu sfinansowania instalacji systemów odnawialnych źródeł energii u określonego właściciela nieruchomości. Tym samym nie sposób podzielić argumentu, że ww. czynność nie podlega opodatkowaniu VAT.

Tezy orzeczenia WSA w Warszawie z dnia 18 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2160/19

2. Podpisana ustawa o promowaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych finalnie doczekała się podpisu prezydenta. Ustawa ma na celu wspieranie branży energetycznej działającej na rynku offshore oraz jest odpowiedzią na strategie Unii Europejskiej.

Kluczowym założeniem ustawy jest wprowadzenie możliwości do ubiegania się o przyznanie prawa do pokrycia tzw. ujemnego salda. Jest to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

Do 30 czerwca 2021 r. istnieje możliwość wejścia do pierwszej fazy systemu wsparcia. Na drodze decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie przyznawane wsparcie farmom. W pierwszej fazie decydująca będzie kolejność zgłoszeń, a w kolejnych mają być prowadzone aukcje.

Wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy energii. Natomiast w kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji.

Ponadto ustawa wprowadza opłatę koncesyjną za wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp na obszarach morskich w celu zbalansowania wyboru formy inwestycji. W tymi miejscu warto przypomnieć, że farmy wiatrowe na morzu nie podlegają pod podatek od nieruchomości w wymiarze jak te lądowe. Z racji, że żadna z gmin nie jest w stanie objąć swoim zasięgiem terytorialnym strefy morskiej obciąża się je opłatą jako, że znajdują się w pewnego rodzaju strefie ekonomicznej. Opłata  będzie iloczynem zainstalowanej mocy elektrycznej morskiej farmy wiatrowej energii wyrażonej MW oraz współczynnika pochodzącego z rozporządzenia, nie większego niż 23 tyś zł, a jej beneficjentem będzie skarb państwa a nie gminy.

3. Prace nad ucieczką od zasady 10h

Po raz kolejny podniesiono temat medialnie atrakcyjnej zasady 10h w farmach wiatrowych. Tak naprawdę cała batalia już od lat toczy się o art. 4 ustawy z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych który brzmi następująco:

Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

  1. elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz
  2. budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa – od elektrowni wiatrowej

– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych to odległość jaka ma chronić mieszkańców przez zakłóceniem. Niestety nie jest to pierwsza zapowiedź zmiany tej zasady. Całkiem niedawno zapowiadała to Jadwiga Emilewicz po czym doszło do rekonstrukcji rządu i temat znowu ucichł. Obecnie, już bardziej konkretnie resort zapowiada opublikowanie zmian na II, III kwartał, a nowelizacja ma sprawić, że ocena inwestycji będzie bardziej rzeczywista i każdorazowo analizowana.

To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian jakiej potrzebuje branża OZE z przewodnictwem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które wyraźnie wskazuje że taka zasada absolutnie przeszkadza w rozwoju. Branża nie apeluje o całkowite zniesienie zasady, lecz o jej złagodzenie tak jak to funkcjonowało przed 2016 rokiem gdzie każda gmina podejmowała taką decyzje indywidualnie w danej sprawie.

4. Próby obchodzenia Power Purchase Agreements

Power Purchase Agreements (PPA) czyli umowy zakupu energii ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta. Jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z instalacji OZE, np. właścicielem farmy fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej (sprzedawcą), a odbiorcą energii elektrycznej (kupującym). Dokładnie takie kontrakty wziął pod lupę Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE), a analiza wskazała, że są coraz częściej prowadzone nadużycia i próby obejścia prawa.

Umowa PPA praktycznie jest formą udostępnienia odbiorcy końcowemu tylko energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji, której wolumen zużycia przedkłada się na wysokość świadczeń należnych podmiotowi udostępniającemu.

Część kontraktów jest zawierana w taki sposób, aby objeść obowiązki rejestracyjne i koncesyjne. Nieprawidłowa realizacja obowiązków może skutkować odpowiedzialnością finansową takich przedsiębiorstw.

Prezes URE przypomina, że charakter umowy warunkuje nie jego nazwa, a właściwa treść i jego postanowienia. Nieprawidłowo skonstruowane kontrakty skutkują w przyszłości np. niemożliwością przeprowadzenia demontażu czy zmniejszenia pracy instalacji, a wynika to z nieprzeniesienia prawa własności do instalacji. W konsekwencji udostępnia się odbiorcy nie instalację wytwórczą, a wytwarzaną energię.

W takim więc przypadku przedsiębiorstwo udostepniające staje się przedsiębiorstwem energetycznym, ze wszystkimi jego ustawowymi obowiązkami. Ponadto podlega regulacjom Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Działalność, która polega na wytwarzaniu i sprzedawaniu energii, wymaga uzyskania koncesji Prezesa URE, a mniejsze instalacje do Rejestru wytwórców energii w małej instalacji – rejestr MIOZE.

5. Gmina zgodziła się na opodatkowanie hybrydowe farmy fotowoltaicznej

Gmina Zgorzelec niewątpliwie może zacząć przyciągać inwestorów. Gmina zgodziła się na tzw. rozwiązanie hybrydowe dla farm fotowoltaicznych – opodatkowanie w części podatkiem od nieruchomości, a w części podatkiem rolnym. Panele fotowoltaiczne jeśli są rozstawione w taki sposób, by można było również uprawiać ziemię, to zastosowanie rozwiązania hybrydowego jest poprawną praktyką. To wyjątkowa preferencja, gdyż co do zasady podatek od nieruchomości jest zawsze znacznie wyższy niż rolny.

Tak wynika z decyzji wójta gminy Zgorzelec. Adresatem był rolnik, który wydzierżawił swój grunt jednemu z przedsiębiorstw produkujących „zieloną energię”, należących do Zgorzeleckiego Klastru Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatkowi rolnemu podlegają użytki rolne z wyłączeniem zajętych na pozarolniczą działalność gospodarczą. W przedmiotowej sprawie działalnością pozarolniczą niewątpliwie były urządzenia farmy słonecznej, które zajmowały nieco ponad połowę obszaru całego gospodarstwa. W konsekwencji wciąż pozwalało to na swobodne uprawianie roślin i wypas zwierząt zgodnie z przeznaczeniem gruntów rolnych. W swojej decyzji wójt zdroworozsądkowo postawił na opodatkowanie rolnej części gruntu podatkiem rolnym, a reszty terenu, na którym przeważają urządzenia, podatkiem od nieruchomości.

6. Morska energia wiatrowa Power-to-X i produkcja zielonego wodoru w Danii

Dania jest zobowiązana do osiągnięcia bardzo ambitnych celów w zakresie działań w dziedzinie klimatu w ramach swojej zielonej transformacji. Rząd duński przyjął ustawę klimatyczną, która zakłada 70% redukcję ogólnej emisji CO2 do roku 2030 (od poziomu z 1990 r.) oraz do 100% wykorzystania energii odnawialnej, z czego 80% pochodzić ma z energii wiatrowej.

Power-to-X (PtX) odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu tego celu, dążąc do bezemisyjnego świata. Magazynowanie energii, poprzez technologię wiatrową, jest kluczowym wyzwaniem dla osiągnięcia celów, dlatego Dania, będąca już światowym liderem jest zaangażowana w rozwój technologii Power-to-X, w szczególności wodoru. Produkcja dotyczy tzw. zielonego wodoru, który będzie powstawać w procesie elektrolizy wykorzystującym nadwyżki odnawialnej energii elektrycznej z morskich turbin wiatrowych (Power-to-X) w Danii.

Jeden z duńskim inwestorów planuje budowę elektrowni Power-to-X. Instalacja będzie zasilana energią pochodzącą z morskich farm wiatrowych. Wytwarzany w ten sposób wodór zostanie wykorzystany do produkcji amoniaku. W ten sposób będzie przetwarzana energia z morskich turbin wiatrowych na zielony amoniak.

Zgodnie z badaniami, produkcja amoniaku to źródło aż 1,4 % globalnych emisji dwutlenku węgla, a dzięki kolejnym projektom Power-to-X Dania może całkowicie uniezależnić się od jego importu.

Plan działania duńskiej instalacji wskazuje, że infrastruktura wodorowa będzie transportowana przez rurociągi wodorowe umożliwiające magazynowanie i transport wodoru na terenie całego kraju, zaś mniejsze zakłady zostaną podłączone do sieci. Power-to-X będą certyfikowane, zapewniając tym samym użytkownikom, że produkt jest wytworzony przy użyciu zielonej energii.

Składający się z elektrolizy 1 GW zakład ma być największym w Europie zakładem produkcyjnym wolnego od CO2 zielonego amoniaku. Amoniak będzie wykorzystywany w rolnictwie jako zielony nawóz wolny od CO2 oraz w przemyśle morskim jako zielone paliwo także wolne od CO2.

Nadwyżka ciepła zostanie wykorzystana do ogrzewania około 1/3 lokalnych gospodarstw domowych w miejscowości, w której będzie zlokalizowana elektrownia. Projekt został ogłoszony we współpracy z firmami z branży rolniczej i morskiej – co wskazuje na możliwość wykorzystania wodoru m.in. w transporcie morskim. Co więcej, Scandinavian Airlines System przewidują, że do 2025 r. będą wykorzystywać 10% paliw ekologicznych.

Dania od lat pozostaje liderem w rozwoju technologii wiatrowej. Inwestycja Power-to-X wpisuje się w cel Danii, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Podobne wpisy