Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX NEWS | Sierpień 2020

Advicero Nexia | TAX NEWS | Sierpień 2020

  1. SLIM VAT – rewolucyjny projekt Ministerstwa Finansów?
  2. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów do regulacji tarczy antykryzysowej
  3. Transakcje do 450 złotych problematyczne dla skarbówki
  4. Wpłaty na PPK mogą być kosztem kwalifikowanym – interpretacja indywidualna
  5. Przepisy o podatku od elektrowni wiatrowych niezgodne z Konstytucją
  6. Brexit – obostrzenia w imporcie i eksporcie

1. SLIM VAT – rewolucyjny projekt Ministerstwa Finansów?

Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany, które zgodnie z zapowiedziami mają funkcjonować w pierwszych miesiącach 2021 r. i mogą być ułatwieniem dla polskich przedsiębiorstw w zakresie podatku VAT. Propozycja, która niedługo ma trafić do wykazu prac legislacyjnych, dotyczy w szczególności małych firm, których funkcjonowanie w zakresie rozliczeń podatkowych miałoby zostać ulepszone, a w konsekwencji czas poświęcany na czynności podatkowe przez MŚP ma być zminimalizowany.

Głównym założeniem jest uproszczenie fakturowania, zmiana dotychczasowego sposobu realizowania rozliczeń, czyli ujmowania faktur korygujących, a także stosowania kursów walutowych, terminów czy warunków odliczeń podatku VAT. SLIM VAT ma być prostszą formą obsługi, która wdraża nowe rozwiązania technologiczne wspólnie ze wsparciem e-usług administracyjnych, które w przyszłości zmniejszą obowiązki podatkowe. Szczegóły projektu odnaleźć będzie można w oddzielnym artykule na naszym blogu, gdzie omówimy wady i zalety nowych rozwiązań.

2. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów do regulacji tarczy antykryzysowej.

Wydany przez MF dokument zajmuje 123 strony i dotyczy m.in. podatku PIT, CIT, VAT, a także rozliczanie darowizn, podatku od przychodów z budynków, ulgi na złe długi czy ujmowanie strat.

Jak wskazało MF, większość wydatków poniesionych przez podatnika związane z pandemią mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednak jak podkreśla Minister Finansów, takie wydatki powinny być klasyfikowane w racjonalny i przemyślany sposób. Koszty o których mowa w objaśnieniach mają dotyczyć kosztów poniesionych po wybuchu epidemii, które były jej skutkiem. Jednakże jak dodatkowo wskazuje dokument, takie wydatki mogą dotyczyć czasu wcześniejszego, w przypadku, gdy wydatki, które zostały poniesione przed pandemią nie przyniosły przedsiębiorcy zamierzonego celu gospodarczego w wyniku epidemii. Przykładem mogą być wydatki na podróż służbową, czy wydatki na szkolenia.

Natomiast w przypadku rozliczania darowizn, wskazuje się, że przekazane od dnia 1 stycznia do końca kwietnia 2020 r. darowizny podlegają odliczeniom w wysokości 200% przekazanej darowizny, w maju – 150%, a pozostałe – 100%.

Z uwagi na to, że już teraz zapowiadane kontrole korzystania z pomocy różnego rodzaju wynikającej z tarcz antykryzysowych warto się zapoznać z tymi Objaśnieniami, gdyż jak to zwykle bywa więcej w nich jest zagrożeń dla podatników, niż rozwiązań z których można skorzystać i gdzie Objaśnienia obejmą podatników ochroną. Z pewności wynika z nich, że podatnicy nie powinni czekać na kontrolę, lecz już teraz się na nią przygotować.

3. Transakcje do 450 złotych problematyczne dla skarbówki.

Regulacje w związku z wystawianiem faktur i paragonów do 450 złotych powodują tworzenie się sprzecznych informacji w interpretacjach podatkowych. Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS (znak:0113-KDIPT1-3.4012.380.2020.1.ALN), paragon, który dokumentuje sprzedaż do kwoty 450 złotych jest fakturą uproszczoną. Jest pewien warunek, taka faktura musi zwierać dane, aby było możliwe określenie stawki podatkowej. Jak podkreślił dyrektor KIS, w takim przypadku sprzedawca nie ma obowiązku wystawić innego dokumentu nabywcy, a więc zwykłej faktury.

Odmienną interpretację wydano nieco wcześniej, gdzie dyrektor KIS w dniu 28 maja 2020 r. stwierdził, iż przedsiębiorca, który sprzedał towar bądź usługę za niższą wartość niż 450 złotych, nie ma obowiązku wystawić faktury. Stwierdził, że wystarczającym dowodem sprzedaży jest paragon fiskalny, który posiada NIP osoby kupującej. Jednak jak wynika z interpretacji, w przypadku gdy nabywca jest podatnikiem VAT i poprosi o wydanie zwykłej faktury, to sprzedawca może ją wystawić. Jednak warunek, który musi spełnić jest zwrot paragonu, który został wydany. W konsekwencji paragon fiskalny zyskuje walor faktury uproszczonej. Mimo to, organy podatkowe twierdzą, że skoro klient otrzymał fakturę uproszczoną w postaci paragonu fiskalnego, to wystawca nie powinien wydać faktury standardowej. Fakturą VAT może być również paragon fiskalny, który zawiera m.in. numer NIP nabywcy. W konsekwencji taki dokument jest uznawany za fakturę, a jego kolejne wystawienie byłoby zdublowaniem dwóch faktur dokumentujących, co w świetle prawa jest nieprawidłowe. Niejasnym jest przy tym, czy dołącza się w tej sytuacji paragon do faktury.

Obie te interpretacje funkcjonują w obrocie i nie zostały uchylone, mimo wskazanej sprzeczności, co powoduje, że dla podatników nie będących ich adresatami są niewiele warte. Jeżeli mają sami wątpliwości w tym zakresie, to niestety muszą wystąpić o własne interpretację

4. Wpłaty na PPK mogą być kosztem kwalifikowanym – interpretacja indywidualna.

Wpłaty dokonywane na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę w zakresie dodatkowego elementu do wynagrodzenia pracownika kwalifikuje się jako przesłanka do uznania za koszty kwalifikowane działalności B+R.

Część składki wpłat do PPK, która została sfinansowana przez pracownika nie podlega jednak dodatkowemu zaliczeniu jako koszty kwalifikowane. W takim przypadku składka nie jest wyliczona w katalogu zamkniętym jako wydatki kwalifikowane działalności B+R, które znaleźć można w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT. Mając to na uwadze, pracownik w finansuje składkę do PPK własnymi środkami, które pochodzą z wynagrodzenia.

Jak wskazuje dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lipca 2020 r. (0111-KDIB1-1.4010.243.2020.1.ŚS), wpłaty na PPK, których dokonuje spółka, mogą być uznane jako koszt kwalifikowany, o którym mowa w art. 18d ust. 2 ustawy o CIT.

5. Przepisy o podatku od elektrowni wiatrowych niezgodne z Konstytucją.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2020 r. została uznana za niezgodną z Konstytucją. Ustawa ta przyczyniła się do wprowadzenia zmian w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia 2018 r. Mowa tutaj o art. 17 pkt 2 tej ustawy, który przewidywał wejście w życie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienionych przepisów art. 3 pkt 3 ustawy prawa budowlanego i ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepis ten naruszył art. 2 Konstytucji RP, który był niezgodny z zasadą nieretroaktywności prawa.

Dnia 22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie połączonych wniosków Rady Gminy Świecie oraz Rady Gminy Kobylnica dotyczących wejścia w życie przepisów z mocą wsteczną (sygn. akt K 4/19). Jak podkreślić TK w wyroku, prawo nie działa wstecz, tak więc, przepisy powodujące ww. zmiany są niezgodne z Konstytucją.

Nowelizacja dotyczyła niekorzystnych skutków podatkowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy wpłynęły na kwestię opodatkowania podatku od nieruchomości ze względu na problem definicji budowli oraz opodatkowania elektrowni wiatrowych. Poprzednio, podatek ten miał być naliczany od całości urządzenia. Natomiast po wprowadzonej nowelizacji, wprowadzono zasadę, która mówiła, iż daninę płaci się tylko od części budowlanej elektrowni. Przepisy uchwalone zostały w połowie 2018 roku, jednak zmiany podatkowe funkcjonowały od 1 stycznia 2018 r. W związku z zaistniałą sytuacją, gminy obowiązane były oddać podatnikom wcześniej pobrany podatek. Obecnie niektórzy eksperci zastanawiają się, czy przepisy, jakie uchwali Sejm po wyroku Trybunału nie spowodują konicznośći dopłaty podatku, przynajmniej za to pierwsze pół roku 2018 r.

Podkreślić należy, iż paradoksalnie stan prawny obowiązujący w 2017 r., niekorzystny z kolei dla właścicieli elektrowni wiatrowych, również powinien doczekać się rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wobec istotnych wątpliwości w tym zakresie i wnoszenia skarg konstytucyjnych po serii wyroków NSA z początku tego roku.

6. Brexit – obostrzenia w imporcie i eksporcie.

Wydany dokument w dniu 13 lipca 2020 r. „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods” wskazuje obostrzenia związane z przemieszczaniem towarów pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Zmiany mogą być znaczące dla polskich przedsiębiorców, w szczególności w zakresie dostaw towarów niskiej wartości, które wykonywane są online.

Dokument wprowadza m.in. zmiany w imporcie towarów niskiej wartości, które dotyczą sytuacji handlowej, gdzie towary importowane nie przekraczają wartości 135 GBP. Wyłączone są tu jednak wyroby akcyzowe i prezenty. W takim przypadku zwolnienie z przesyłki o niskiej wartości nie będzie już miało zastosowania, a podatek VAT należny będzie musiał zostać rozliczony na brytyjskiej deklaracji VAT.

Co więcej, przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary do Wielkiej Brytanii o wspomnianej wartości nieprzekraczającej 135 GBP, będą zobligowane, by naliczyć i pobrać podatek VAT należny w chwili sprzedaży. W tej sytuacji, zobowiązani będą oni do rejestracji jako podatnika VAT w tym państwie, a następnie do rozliczenia podatku VAT w tamtejszej deklaracji podatkowej.

Ponadto, firmy które są zarejestrowane jako podatnik VAT w Wielkiej Brytanii i nie zostały obciążone tym podatkiem w chwili kupna, będą miały obowiązek rozliczyć podatek VAT w swojej deklaracji podatkowej w związku z metodą split payment. Zmiany dotyczą również firm, które chcą zaimportować do Wielkiej Brytanii towary nieprzekraczające 135 GBP za pomocą platformy online. W tym przypadku, platforma będzie miała obowiązek rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii i rozliczenia podatku należnego na tamtejszej deklaracji podatkowej.

Podobne wpisy