Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | TAX NEWS | Luty 2021

Advicero Nexia | TAX NEWS | Luty 2021

  1. Światło w tunelu dla wątpliwości dotyczących pojęć z dyrektywy VAT
  2. Brexit: Możliwe rozliczenia z UK bez przedstawiciela podatkowego – trwają rozmowy
  3. Faktura jako dokument sformalizowany
  4. KE podwaja limity pomocy na walkę ze skutkami COVID-19 i przedłuża termin pomocy
  5. Oznaczenie TP przy WNT również wewnątrz grupy kapitałowej

1. Światło w tunelu dla wątpliwości dotyczących pojęć z dyrektywy VAT

W związku z nowelizacją dyrektywy VAT, Komisja Europejska planuje wydać wyjaśnienia w celu ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego w całej Unii Europejskiej. Rozwiązanie to daje nadzieje na wyjaśnienia chociażby części wątpliwości dotyczących kwestii podatkowych (np. zagadnienia stałego miejsca prowadzenia działalności – przykładowo głośny wyrok TS UE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a posiadanie w innym państwie członkowskim spółki zależnej – sygn. C-547/18).

Z uwagi na dokonywane zmiany w przepisach dyrektywy VAT istnieje konieczność przedstawienia drogowskazu, który pomoże rozstrzygnąć kwestie sporne w podatku VAT. Ważne jest to, aby w całej Unii Europejskiej podejście do danych zagadnień podatkowych było jednolite. Dodatkowo planowane jest także powołanie nowej Komisji ds. VAT, w której mają zasiąść reprezentanci wszystkich krajów członkowskich.

Czy planowane opublikowanie wyjaśnień może mieć jakiś wpływ dla Polski? Zgodnie z raportem LEX „Polskie sprawy podatkowe przed TSUE: rozstrzygnięcia, pełnomocnictwa i kancelarie”, od momentu przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej, TSUE wydało już 63 rozstrzygnięcia w „polskich” sprawach dotyczących zagadnień podatkowych. Liczba ta pokazuje również wątpliwości co do właściwej interpretacji przepisów prawa przez organy podatkowe. Dodatkowo należy zauważyć, że aż 70% tych spraw (dokładnie: 44 sprawy) stanowią rozstrzygnięcia na korzyść podatnika, a więc niezgodne ze stanowiskiem przedstawionym przez organy podatkowe. Dlatego chęć publikacji wyjaśnień dotyczących pojęć z dyrektywy VAT może stanowić krok w kierunku ujednolicenia interpretacji przepisów prawa na obszarze całej Unii Europejskiej. Dodatkowo może to ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności na rynku międzynarodowym, gdyż mniej będą się oni obawiali o kwestie podatkowe. To co dodatkowo istotne, to konieczność właściwej zmiany polskich przepisów tak, aby można było skorzystać z tych instrumentów. Obecnie polski fiskus nie czuje się związany nawet wyrokami TS UE, które uważa za niekorzystne dla siebie, o prawie europejskim nie wspominając. Tylko zatem wprowadzenie w prawie krajowym instrumentów obligujących polskie organy do respektowania nowych instrumentów interpretacyjnych spowoduje, że tytułowe „światło” nie zgaśnie przed końcem tunelu, jak wiele innych szczytnych instrumentów wspólnotowych.

2. Brexit: Możliwe rozliczenia z UK bez przedstawiciela podatkowego – trwają rozmowy

Ministerstwo Finansów 2 lutego 2021 r. na swojej stronie zamieściło komunikat, który wzbudził spore zainteresowanie medialne. Poinformowano, że z jednej strony resort przypomina o konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez brytyjskie podmioty gospodarcze dla celów VAT w Polsce.  A z drugiej strony MF zakomunikował, że prowadzone są intensywne rozmowy tudzież prace nad wprowadzeniem rozwiązania, które zwalniałoby z takiego obowiązku. Komunikat o tym, że deklaracja grudniowa może zostać złożona bez posiadania przedstawiciela podatkowego został wydany już nieco wcześniej.

Wielka Brytania z dniem 1 stycznia 2021 r. zakończyła okres przejściowy  w przedmiocie wyjścia z UE i tym samym opuściła Unię Europejską co automatycznie stawia ją w pozycji kraju „trzeciego” w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że co do zasady takie podmioty zobowiązane są do ustanowienia przedstawiciela podatkowego na co wskazuje art. 18a ust. 1 tejże  ustawy. Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Na drodze wyjątku od tej reguły można odwołać się do art. 204 Dyrektywy 112. Zezwala on na rezygnację z ubiegania się przedstawiciela podatkowego, jeśli podmiot posiada siedzibę lub SMPDG w kraju, w przypadku gdy istnieje z tym krajem instrument prawny dotyczący wzajemnej pomocy. Z tego rozwiązania skorzystało już kilka państw.

Kolejną furtką jest rozwiązanie zapisane w art. 18a ust. 3, gdzie na drodze rozporządzenia Minister Finansów może określić przypadki, w których obowiązek ustanawiania przedstawiciela podatkowego nie powstanie. Wydaje się, że takie rozwiązanie może być zastosowane w sprawie polskiej.

Powstał projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji, ale wszystko wskazuje na to, że podmioty z UK nie będą miały takiego obowiązku.

Trzeba pamiętać, że obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dotyczy wyłącznie tych podmiotów, które wykonują czynności podlegające opodatkowaniu w Polsce.

3. Faktura jako dokument sformalizowany

Zgodnie z wydaną dnia 14 stycznia 2021 r. interpretacją indywidualną, znak: 0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, organ stwierdził, że w przypadku usług serwisowych na fakturach nie ma obowiązku zawierania adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług serwisowych naprawy pojazdów, w której skład wchodzą użyte materiały oraz robocizna, przy czym materiały to części do pojazdów samochodowych wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedaż jest dokumentowana fakturami VAT, na których w osobnych pozycjach są wyszczególnione koszty robocizny i koszty materiałów.

Wnioskodawca wskazał, że płatności z tytułu wystawianych faktur za usługi serwisowe nie podlegają obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, ponieważ nie występuje tu dostawa towarów. Serwis nie dokonuje sprzedaży części do pojazdów, a świadczy usługi serwisowe, w skład których wchodzą te części. Oznacza to, że następuje zużycie tych części do wykonania usługi serwisowej. W związku z czym, brak jest w takiej sytuacji obowiązku umieszczania na fakturze sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku wystawienia faktury za usługę serwisową, na której wyszczególnione użyte do jej wykonania części przekroczą wartość 15.000,00 zł brutto bez zawarcia na tej fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” i w przypadku gdy nabywca nie dokona zapłaty mechanizmem podzielonej płatności, nie podlega karze. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Organ wskazał, że załącznik nr 15 do ustawy VAT zawiera zamkniętą listę towarów i usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), gdzie faktura dokumentująca ich dostawę musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość, faktura będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy VAT oraz czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Organ zaznaczył, że skoro przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie usługa to wyłącznie ta usługa powinna być wskazana na fakturze jako przedmiot sprzedaży, natomiast ewentualne materiały czy wartość robocizny (tj. wartość poszczególnych składowych danej usługi) może być umieszczona poza elementami obowiązkowymi faktury, jako elementy dodatkowe np. w części informacyjnej faktury lub w osobnym dokumencie np. w kosztorysie. Faktura jest dokumentem sformalizowanym mającym odzwierciedlać faktyczne zaistniałe zdarzenie gospodarcze i faktura nie może wprowadzać w błąd. Tym samym, na fakturze dokumentującej świadczenie usług nie powinny figurować jako przedmiot sprzedaży towary zużyte przy jej świadczeniu, jeśli nie były one przedmiotem odrębnej sprzedaży tylko elementem świadczenia kompleksowego. W związku z tym, że elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają znaczenie dowodowe. Umieszczenie zatem na fakturze w osobnych pozycjach jako przedmiot sprzedaży kilku różnych świadczeń może sugerować, że przedmiotem sprzedaży było kilka odrębnych świadczeń, a nie jedno kompleksowe.

Taką interpretacje należy ocenić jako słuszną, a nawet pochwalić. Organ bowiem nie zakwestionował kompleksowego charakteru świadczonej usługi mimo jej nieco błędnego (i wprowadzającego w błąd) sposobu fakturowania, lecz akceptując stanowisko podatnika wyjaśnił mu co powinien poprawić.

4. KE podwaja limity pomocy na walkę ze skutkami COVID-19 i przedłuża termin pomocy

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej przedłużono okres obowiązywania ram pomocowych dla państwa względem skutków COVID-19 do 31 grudnia 2021 r., które zostały przyjęte w marcu 2020 r. Co więcej, wprowadzone zmiany przewidują m.in. zwiększenie limitów pomocy na walkę ze skutkami COVID-19.

Zaktualizowane pułapy odpowiednio dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją produktów rolniczych wynosi 225 tys. euro (wcześniej 100 tys. euro), dla sektora rybołówstwa i akwakultury 270 tys. euro (wcześniej 120 tys. euro), a we wszystkich innych sektorach kwota ta wynosi aż 1,8 mln euro (wcześniej 800 tys. euro). Takie ułatwienie, wprowadzone przez Komisję Europejską może ponownie pomóc przedsiębiorcom w skorzystaniu z subwencji jakie oferuje PFR, a także możliwości umorzenia pożyczki. Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to istotna zmiana ze względu na fakt, że dotychczasowy limit mógł wykluczać niektóre podmioty chcące skorzystać z niektórych pomocy ze względu na przekroczenie bądź całkowite wykorzystanie określonych wcześniej limitów. Co więcej, niektórzy z nich byli zmuszeni zwrócić otrzymaną pomoc z odsetkami ze względu na przekroczony limit.

Warto wspomnieć, że dotychczas obowiązujące ramy prawne miały zakończyć się z dniem 30 czerwca 2021 r., jednak w związku z utrzymywaniem się skutków pandemii COVID-19, przedłuża się wszystkie środki pomocy, które są dotychczas wskazane w ramach prawnych, w tym dokapitalizowanie do 31 grudnia 2021 r.

Jak potwierdza wiceprzewodnicząca Margethe Vestager: „Ponieważ epidemia koronawirusa trwa dłużej, niż wszyscy się spodziewaliśmy, musimy nadal upewnić się, że państwa członkowskie mogą zapewnić firmom niezbędne wsparcie, aby przetrwać. Dzisiaj przedłużyliśmy stosowanie tymczasowych ram prawnych do końca roku. Podnieśliśmy również pułapy niektórych środków określonych w tymczasowych ramach prawnych i stworzyliśmy zachęty do korzystania z instrumentów zwrotnych, umożliwiając później konwersję niektórych pożyczek i innych instrumentów zwrotnych na bezpośrednie dotacje. W ten sposób umożliwiamy państwom członkowskim pełne wykorzystanie elastyczności zasad pomocy państwa w celu wspierania ich gospodarek jednocześnie ograniczając zakłócenia konkurencji”.

Istotne jest zatem przeanalizowanie możliwości skorzystania z dostępnych pomocy i odpowiednie zweryfikowanie, czy dany przedsiębiorca będzie kwalifikował się do skorzystania z oferowanych środków. Przedsiębiorca powinien sprawnie zweryfikować swoją dotychczasową działalność, tak, aby w najbliższym czasie mógł skorzystać z dostępnych środków. Należy mieć na uwadze, że środki te, choć zostały podwojone, mogą w szybko ulec wyczerpaniu.

5. Oznaczenie TP przy WNT również wewnątrz grupy kapitałowej

Spółka powzięła wątpliwość czy powinna stosować oznaczenie „TP” przy transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług.

Krótkie przybliżenie stanu faktycznego: wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym od całości swoich dochodów w Polsce oraz czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Wnioskodawca systematycznie nabywa od zagranicznych podmiotów powiązanych towary i usługi. Kontrahent Wnioskodawcy jest podatnikiem, mającym siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego UE, który systematycznie dokonuje wewnątrzwspólnotowych transakcji.

Wnioskodawca stał na stanowisku, które wskazywało na to, że nie powinien stosować takiego oznaczenia w nowej deklaracji JPK_V7. Odnosił się głównie do Rozporządzenia o nowym JPK, z którego literalnie nie wynika taki obowiązek w stosunku do transakcji WNT z podmiotem powiązanym. W rozporządzeniu w/s JPK z 15 października 2019 r. § 10 ust. 4 pkt 3 oznaczenie „TP” odsyła nas do ustawy o VAT art. 32 ust. 2 pkt. 1, a ta artykuł z kolei do ustaw o podatkach dochodowych o CIT i PIT.

Podstawą takiej tezy była również broszura Ministerstwa Finansów, która wskazywała na te oznaczenie tylko w zakresie podatku należnego do transakcji dokonywanych przez samego siebie.

Nie zgodził się z takimi argumentami Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśniał,  że oznaczenie TP dotyczy powiązań między nabywcą a dostawcą towarów lub usług. Podkreślał, iż Oznaczenie „TP” należy stosować dla każdej transakcji ujmowanej w ewidencji sprzedaży (zawierającej dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego), jeżeli pomiędzy podmiotami tej transakcji występują powiązania. W związku z tym oznaczenie to powinno być stosowane również przy nabyciu towarów/usług, dla których nabywca zobowiązany jest rozliczyć podatek należny z tego tytułu – tak w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 2 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.427.2020.1.PM.

Coraz częściej wydawane są interpretacje indywidulne w sprawie oznaczeń w JPK_V7. Podatnicy chcą mieć pewność, że w sposób prawidłowy rozliczają transakcję chcąc uniknąć mandatów oraz zapytań urzędów skarbowych. Stąd też zauważalny i słuszny (z uwagi na ochronę) trend do występowania o interpretacje w zakresie stosowania różnych kodów (nie tylko GTU) w nowym JPK. Dobrą wiadomością jest to, że KIS nie stawia w tym zakresie przeszkód formalnych przeciwko wydawaniu interpretacji w tym zakresie.

Podobne wpisy