Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Tax Alert | Zmiany w polskim podatku dochodowym w 2021 roku

Advicero Nexia | Tax Alert | Zmiany w polskim podatku dochodowym w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Sejm RP pracuje nad projektem zmiany ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, w którym przewidziane są rewolucyjne zmiany m.in w opodatkowaniu spółek komandytowych oraz wprowadzeniu nowych zasad dla tzw. spółek nieruchomościowych.

Nowe regulacje, o których piszemy poniżej, mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., przy czym w odniesieniu do niektórych z nich – w zakresie opodatkowania spółek komandytowych – podatnicy mogą zdecydować o wprowadzeniu ich od 1 maja 2021 r.

Planowane zmiany są szczególnie istotne dla:

 1. przedsiębiorców prowadzących działalność poprzez spółkę komandytową, która ma w Polsce siedzibę lub zarząd,
 2. przedsiębiorców, którzy posiadają majątek nieruchomy położony na terytorium RP,
 3. wspólników, którzy mają udziały w polskich spółkach z majątkiem nieruchomym,
 4. zagranicznych podmiotów, którzy mają udziały w innych podmiotach, których majątek składa się – bezpośrednio lub pośrednio – z nieruchomości położonych w Polsce,
 5. podatników o rocznej wartości przychodów powyżej 50 mln EUR oraz dla podatkowych grup kapitałowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w sprawie kolejnych kroków, jakie należy wdrożyć w celu przygotowania się do nadchodzących zmian.

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne jako podatnicy CIT

Od 1 stycznia 2021 roku planowane jest opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT (stawka podatku 9% dla małych podatników lub 19% dla pozostałych). Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, a także te spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i dodatkowo tacy wspólnicy będący osobami prawnymi nie zostaną ujawnieni w ramach określonej informacji. Oznacza to, że dochody uzyskiwane z działalności spółki komandytowej zostaną podwójnie opodatkowane – najpierw na poziomie spółki komandytowej, a następnie ma poziomie wspólników. Projekt ustawy przewiduje pewne wyłączenia z opodatkowania – określone kwotowo dla komandytariuszy, przy spełnieniu dodatkowych warunków, czy też możliwość odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę dla komplementariuszy. Niemniej jednak, w większości przypadków zmiana zasad rozliczania doprowadzi do zwiększonych obciążeń podatkowych w związku z działalnością poprzez spółkę komandytową.

Zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, spółki komandytowe mają możliwość wyboru późniejszej daty przyjęcie nowych regulacji, tj. 1 maja 2021 r. W takim przypadku ich rok podatkowy kończący się standardowo pomiędzy 31 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. może być kontynuowany do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Spółka nieruchomościowa

Nowa definicja

Wprowadzono nową kategorię podmiotu – tzw. spółkę nieruchomościową, która jest definiowana jako podmiot inny niż osoba fizyczna, zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

 1. na pierwszy dzień roku podatkowego (lub obrotowego) co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości, i jednocześnie ta wartość przekraczała kwotę 10 mln PLN (definicja dla podmiotów rozpoczynających działalność) lub
 2. na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (lub obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości, i jednocześnie ta wartość przekraczała kwotę 10 mln PLN, oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy (lub obrotowy) przychody podatkowe (lub odpowiednio przychody ujęte w wyniku finansowym) z tytułu najmu i podobnych umów, lub ze zbycia nieruchomości lub udziałów z innych spółek nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów (definicja dla podmiotów innych niż wskazane w punkcie powyżej).

Rozliczanie zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków czy też prawa o podobnym charakterze byłyby zbywane, będzie obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego – jako płatnik – 19% podatek od dochodu z tego tytułu, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Powyższy obowiązek powstaje, gdy:

 1. stroną zbywającą jest polski nierezydent (osoba prawna lub fizyczna) oraz
 2. zbywane są udziały lub prawa, które dają co najmniej 5% praw głosu (bądź 5% praw do udziału w zysku).

Co istotne, w przypadku, w którym spółka nie posiadałaby informacji o kwocie transakcji, podatek należny ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji).

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Wprowadza się obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego dla spółki nieruchomościowej, która nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP – przy czym z tego obowiązku są zwolnione spółki nieruchomościowe, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie UE lub EOG.

Rolą przedstawiciela podatkowego jest wykonywanie w imieniu i na rzecz spółki nieruchomościowej obowiązków płatnika, a także odpowiedzialność solidarna za podatek z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej.

Niedopełnienie powyższego obowiązku jest penalizowane karą w wysokości do 1 mln PLN.

Obowiązek raportowania

Spółki nieruchomościowe są obowiązane przekazywać do Szefa KAS, w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze.

Obowiązek dotyczyć będzie również podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, udziały i prawa w spółce nieruchomościowej dające co najmniej 5% praw głosu (lub praw do udziału w zysku), w zakresie liczby posiadanych – bezpośrednio lub pośrednio – udziałów w spółce nieruchomościowej.

Ograniczenie rozliczania strat podatkowych

Wprowadzono ograniczenie w rozliczaniu strat podatkowych przez podatnika podatku dochodowego w przypadku, gdy:

 1. podatnik przejął inny podmiot lub
 2. podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa

i w wyniku tych transakcji:

 1. przedmiot działalności podatnika, w całości lub części, jest inny niż podstawowa działalność prowadzona przed takim nabyciem lub przejęciem, lub
 2. co najmniej 25% udziałów lub akcji podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na koniec roku podatkowego, w którym poniesiono stratę, takich praw nie posiadały.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy, których roczne przychody przekroczyły 50 mln euro lub tworzą podatkową grupę kapitałową, bez względu na wartość przychodu, będą musieli przygotować i udostępnić na własnych stronach internetowych szereg informacji, dotyczących m.in.:

 1. podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 2. liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
 3. transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 4. dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 5. planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
 6. złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej
 7. dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

W razie pytań i wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner Zarządzający, Doradca podatkowy, kklimkiewicz@advicero.eu

Sławomir Patejuk – Partner, spatejuk@advicero.eu

Mirosław Siwiński – Partner, Doradca podatkowy, Radca prawny, msiwinski@advicero.eu

Podobne wpisy