Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Employer Solutions / Advicero Nexia | Employer Solutions: WAŻNE INFORMACJE – Polski Ład a płatnicy PIT, oświadczenie pracowników

Advicero Nexia | Employer Solutions: WAŻNE INFORMACJE – Polski Ład a płatnicy PIT, oświadczenie pracowników

W związku ze zmianami dotyczącymi rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (przewidzianymi ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która została opublikowania w Dz.U. z dnia 9 marca 2022 r. poz. 558) poniżej przedstawiamy informacje odnośnie aktualnego stanu prawnego oraz rekomendacje odnośnie dalszego postępowania.

 1. Stan prawny
 2. Obowiązki płatnika
 3. Złożenie rezygnacji przez pracownika
 4. Postępowanie płatnika, jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji
 5. Inne zmiany
 1. Stan prawny
 • W dniu 8 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Rozporządzenie).
 • Rozporządzenie zmieniło zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Pojawiły się wątpliwości w zakresie ważności Rozporządzenia z uwagi na wykroczenie poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 50 Ordynacji podatkowej – w związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało swoje stanowisko w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r. Stwierdzono w nim m.in., że stosowanie się do Rozporządzenia nie naraża płatnika na żadne negatywne konsekwencje karno-skarbowe. Jednocześnie ze Stanowiska nie wynika, że płatnik niestosujący się do Rozporządzenia byłby na taką odpowiedzialność karną lub karno-skarbową narażony.
 • W związku z wątpliwościami w zakresie regulowania przedmiotowej materii Rozporządzeniem – postanowiono przenieść te regulacje do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Odpowiednia ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Ustawa) została podpisana przez Prezydenta w dniu 8 marca 2022 r. oraz ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 9 marca 2022 r. Tym samym weszła w życie w dniu 10 marca 2022 r. Ustawa w całości przenosi materię zawartą w Rozporządzeniu do ustawy o PIT. Wobec czego nie ma już wątpliwości co do stosowania się do zasad wskazanych w Rozporządzeniu – te same postanowienia zostały zawarte w ustawie o PIT, dlatego płatnicy obowiązani są do stosowania przedmiotowych regulacji przy wyliczeniu zaliczek na PIT.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie – obowiązki płatników wynikające z nowych regulacji oraz rekomendacje co do dalszego działania.

2. Obowiązki płatnika

 • Do końca 2022 r. płatnicy mają obowiązek porównywać zaliczki pobierane m.in. z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, obliczanych według zasad obowiązujących do końca 2021 roku, z zaliczkami obliczanymi po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.
 • Co do zasady podatnik może mieć przez płatnika pobraną tą zaliczkę PIT, która jest niższa. Różnica w zaliczkach jest ustawowo odroczona do pobrania w okresie, kiedy zaliczka obliczona pracownikowi według zasad obowiązujących w 2021 roku byłaby wyższa od zaliczki obliczanej aktualnie. Jeżeli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, pracownik będzie zobowiązany do odpowiedniej dopłaty podatku PIT w rocznym zeznaniu podatkowym. Innymi słowy, będzie to skutkowało możliwą niedopłatą podatku w rozliczeniu rocznym PIT pracownika.
 • Jeśli płatnik nie zastosuje się do tych regulacji wynikających ze zmienionej ustawy o PIT, grożą mu konsekwencje karno-skarbowe.

3. Złożenie rezygnacji przez pracownika

 • Przepisy odraczające pobór różnicy w zaliczkach dotyczą m.in. pracowników i zleceniobiorców, których miesięczne przychody nie przekraczają 12 800 PLN brutto – dla tych podatników istnieje możliwość (co rekomendujemy) złożenia oświadczania o nieprzedłużaniu terminu pobrania różnicy w zaliczkach. Oświadczenie o rezygnacji z odraczania podatku PIT, a tym samym wniosek o naliczanie i pobór zaliczek wyłącznie według Polskiego Ładu, będzie mógł złożyć każdy pracownik, bez względu na to, czy ma, czy też nie, złożony formularz PIT-2. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: 2022 OŚWIADCZENIA PRACOWNICY
 • Ponadto złożenie takiego oświadczenia przez pracownika niewątpliwie pozwoli na uniknięcie ewentualnej dopłaty podatku PIT na koniec roku.

4. Postępowanie płatnika, jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o rezygnacji

 • W przypadku niezłożenia oświadczenia przez pracowników, płatnik będzie zobowiązany stosować przepisy zmienionej ustawy o PIT, które nakazują stosować nowe zasady rozliczeń zaliczek na podatek PIT pobieranych począwszy od lutego 2022 r. (tzn. od przychodów pracowników wypłaconych w lutym 2022 r. i kolejnych miesiącach). Może to skutkować obowiązkiem korekty naliczenia listy płac dotyczącej wypłat dokonanych w lutym 2022 r. Będzie to wiązało się z dodatkowym nakładem pracy po stronie pracodawców, czyli dodatkowym kosztem rozliczania płac, a także obowiązkiem „niezwłocznego” zwrotu pracownikowi powstałej różnicy (w przypadku nie przekazania jej na rachunek urzędu skarbowego).
 • O ile oświadczenie pracownika nie zostanie złożone, płatnik będzie miał obowiązek pobrać i wpłacić niepobraną wcześniej nadwyżkę zaliczki kalkulowanej wg Polskiego Ładu nad zaliczką skalkulowaną wg poprzednich zasad w tym miesiącu, w którym skalkulowana w powyższy sposób różnica byłaby ujemna (tj. zaliczka kalkulowana wg zasad obowiązujących do końca 2021 r. byłaby większa niż kalkulowana wg Polskiego Ładu)

5. Inne zmiany

 • Płatnik będzie stosował zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 PLN) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.
 • Ponadto w zmienionej ustawie o PIT, że dotychczas złożone oświadczenia „PIT-2” zachowują swoją moc (podatnik nie musi składać ponownie „PIT-2” do tego samego pracodawcy).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości – pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem office@advicero.eu lub numerem +48 22 378 17 10

Podobne wpisy