Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Zmiany w zakresie JPK-CIT oraz JPK_KR

Zmiany w zakresie JPK-CIT oraz JPK_KR

W dniu 29 listopada 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W podobnym czasie Ministerstwo Finansów udostępniło nową strukturę logiczną JPK-KR, a dnia 1 grudnia 2023 r. zaprosiło do konsultacji podatkowych w tej sprawie.

Powyższe zmiany związane są z nowelizacją wprowadzoną w 2022 r., która nakłada na podatników CIT i PIT obowiązki w zakresie prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych w formie ustrukturyzowanej.

Wejście w życie tych przepisów było już dwukrotnie odraczane.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji podatkowej ma zostać wprowadzony w trzech etapach za lata podatkowe rozpoczynające się po:

 • 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podatkowych grup kapitałowych oraz podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 milionów euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego,
 • 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników PIT i CIT będących czynnymi podatnikami VAT,
 • 31 grudnia 2026 r. – w przypadków pozostałych podatników.

W myśl wspomnianego projektu rozporządzenia księgi będzie należało dodatkowo uzupełnić o:

 • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika, w szczególności jego numer identyfikacji podatkowej,
 • numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: „KSeF”), jeśli został nadany w przypadku faktur stanowiących dowód księgowy,
 • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe wykazywane według słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe dla danego podmiotu – określone szczegółowo w załącznikach do rozporządzenia,
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej:
  • numer identyfikujący fakturę w KSeF w przypadku jego nadania przy fakturze stanowiącej dowód księgowy,
  • określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji,
  • numer identyfikacji podatkowej kontrahenta,
 • wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym a podatkowym – jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, typy różnic określa się w sposób następujący:
 • KUP – koszt podatkowy niebędący kosztem bilansowym,
 • NKUP – koszt bilansowy niebędący kosztem podatkowym,
 • PP – przychód podatkowy niebędący przychodem bilansowym,
 • NPP – przychód bilansowy niebędący przychodem podatkowym,
 • PNPO – przychody nie podlegające opodatkowaniu,
 • KPNPO – koszty związane z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu,
 • DW – dochody wolne od podatku,
 • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Projektowana struktura logiczna zawiera więc znacznie więcej obligatoryjnych danych niż pierwotnie zakładano, a wprowadzane zmiany wymagają dostosowania systemów finansowo-księgowych w celu poprawnego wypełniania nałożonych obowiązków. Dla podatników oznacza to niestety liczne wyzwania organizacyjno-techniczne, którym będzie trzeba stawić czoło w najbliższym czasie.

Z powyższego wynika, że duże podmioty będą składać JPK-CIT już za 2025 r. Oznacza to konieczność dostosowania swoich systemów do końca 31 grudnia 2024 r., tak aby móc rozpocząć prawidłowe rozliczenia z początkiem 2025 r. Pozostało niewiele czasu na przygotowania.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami i ekspertami.