Aktualności

Advicero Nexia
Strona główna / Aktualności / Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga wrzesień 2020

Advicero Nexia | Employer Solutions: Podsumowanie bloga wrzesień 2020

Miesiąc wrzesień był kolejnym miesiącem pełnym wyzwań dla pracodawców i pracowników. Uczniowie powrócili do szkół a wraz z nimi dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który od 20 września na chwilę obecną nie został przedłużony. Ustalona została również wysokość minimalnego wynagrodzenia  obowiązującego od 2021 roku, która wyniesie 2.800 zł a w przypadku stawki godzinowej 18,30 zł. Pracodawców na pewno ucieszyła informacja o zmianie stanowiska ZUS odnośnie nadpłat składek przy jednoczesnym zwolnieniu z ich opłacania, na skutek czego konta Płatników zostaną ponownie przeliczone, a pracodawcy otrzymają zwrot składek. O tym i o innych kwestiach przeczytacie Państwo w poniższym podsumowaniu tematów, które poruszyliśmy na łamach naszego bloga kadrowo-płacowego w miesiącu wrześniu.

1. Praca zdalna – ekwiwalent za wykorzystywanie przez pracownika prywatnego sprzętu do celów służbowych

Zapisy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 dopuszczają możliwość wykorzystania prywatnego sprzętu pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnicy, poufności i ochronę danych osobowych. Ustawodawca jednak nie określił trybu i zasad wypłacania ewentualnego ekwiwalentu dla pracownika z tego tytułu. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na wypłatę ekwiwalentu, może posiłkować się w tym przypadku jedynie przepisami w zakresie telepracy.

2. ZUS wprowadza rezerwację wizyty przez Internet

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę dla petentów, którzy chcą załatwić sprawy w formie tradycyjnej wizyty w terenowej jednostce ZUS.

Od września wizyta w ZUS może przebiegać o wiele sprawniej dzięki rezerwacji spotkania z pracownikiem ZUS za pomocą portalu ZUS PUE. W związku z trwającą pandemią koronawirusa dotychczasowe wizyty w ZUS wiązały się z oczekiwaniem w długich kolejkach. Dzięki rezerwacji wizyt, obsługa ma odbywać się bez zbędnego oczekiwania.

3. Praca zdalna przedłużona na kolejny okres

Przepisy dotyczące pracy zdalnej zawarte w Tarczy Antykryzysowej 4.0 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1086) obowiązywały do dnia 4 września 2020 r.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa, powyższe regulacje zostały przedłużone na kolejne miesiące. Pracodawca od dnia 5 września może polecić swojemu pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii a także w ciągu 3 miesięcy od momentu ogłoszenia jej zakończenia.

4. Wartość ekwiwalentu dla pracownika korzystającego z prywatnego sprzętu w ramach pracy zdalnej

Aktualne przepisy prawa pracy nie określają minimalnej, ani maksymalnej wysokości ekwiwalentu za użytkowanie prywatnego sprzętu do celów służbowych, jednak zasadne wydaje się być, iż powinien być on ustalony w kwotach realnych uwzględniających aktualne koszty i nakład pracy. Jak ustalić wartość ekwiwalentu dla pracownika, który korzysta z prywatnego sprzętu do celów służbowych? Można to zrobić na dwa sposoby: według przepisów podatkowych z zakresu amortyzacji lub przez podzielenie wartości rynkowej sprzętu przez liczbę miesięcy jego wykorzystania do celów służbowych.

5. Czy to koniec ulgi abolicyjnej?

W ostatnich dniach opublikowano projekt zmiany ustaw dotyczących podatków dochodowych, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2020 poz. 1426), datowany na 15 września 2020 r. Jedną z najważniejszych zmian procedowanych przez Rząd w ramach projektu jest zniesienie ulgi abolicyjnej opisanej w art. 27 ustawy, co znacząco wpłynie na rozliczenia podatkowe zagranicznych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

6. Odpis na ZFŚS do końca września

Do 30 września pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają czas na przekazanie na konto funduszu II raty odpisu lub ewentualnej kwoty wynikającej z jego zwiększenia. W 2020 roku wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.550,26 zł. Pracodawcy byli zobowiązani do dokonania pierwszego odpisu do dnia 31 maja w wysokość 75% kwoty pełnego odpisu.

Do końca września przedsiębiorstwa powinny przekazać na konto ZFŚS pozostałe 25% środków przeznaczonych na ten cel.

7. Delegowanie pracowników do Polski zmiany po 30 lipca 2020 r.

W przypadku delegowania pracownika, mówimy tylko o czasowej zmianie jego miejsca pracy. Może być to podyktowane np. realizacją kontraktu podpisanego przez dotychczasowego pracodawcę zagranicznego z podmiotem gospodarczym prowadzącym interesy w Polsce lub skierowania pracownika do oddziału lub przedsiębiorstwa znajdującego się na terenie Polski ale należącego do danej grupy przedsiębiorstw, do której należy także zagraniczny pracodawca.

Od końca lipca 2020 roku zmianie uległ szereg przepisów dotyczący delegowania pracowników w obrębie krajów Unii Europejskiej. Zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania krajowych przepisów do przepisów wprowadzonych przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wszystkie kraje Unii Europejskiej zostały tym samym zobligowane, do dostosowania krajowych regulacji w terminie do dnia 30 lipca 2020 roku.

8. Delegowanie pracowników do Polski – obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Po nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników, pracodawcy skupili się głównie na zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków zatrudnienia, zgodnych z przepisami polskiego Kodeksu Pracy. Pracodawca zmieniający czasowo miejsce pracy pracownika z innego państwa członkowskiego na teren Polski, musi pamiętać o tym, iż delegowanie pociąga za sobą szereg obowiązków, z jakimi pracodawca musi się zmierzyć, wobec instytucji państwowych zajmujących się ochroną praw pracowniczych na terenie RP.

Organem zajmującym się kontrolą pracowników transgranicznych wykonujących pracę na terenie Polski jest Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem właściwym, odpowiedzialnym za informowanie o aktualnych przepisach dotyczący delegowania pracowników, ale także komunikacji pomiędzy właściwymi podmiotami innych krajów członkowskich w zakresie monitorowania przestrzegania regulacji dotyczących delegowania.

Podobne wpisy