Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Odpis na ZFŚS do końca września

Odpis na ZFŚS do końca września

Do 30 września pracodawcy zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają czas na przekazanie na konto funduszu II raty odpisu lub ewentualnej kwoty wynikającej z jego zwiększenia.

Przypomnijmy, iż zgodnie z ustawą o ZFŚS (ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. 1994 Nr. 43 poz. 163) obowiązkiem tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych objęci są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Kwotę odpisu na dany rok ustala się poprzez sporządzenie prognozy przeciętnego zatrudnienia w każdym z miesięcy, po czym wartości te są sumowane i dzielone przez 12 miesięcy.  Ustalona w ten sposób wartość, pomnożona przez wysokość odpisu podstawowego stanowi kwotę, jaką pracodawca powinien przekazać za dany rok na konto funduszu. Na koniec każdego roku kalendarzowego następuje weryfikacja wielkości zatrudnienia, a w następstwie korekta ustalonego odpisu na fundusz socjalny.

W 2020 roku wysokość obowiązkowego odpisu na ZFŚS za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.550,26 zł. Pracodawcy byli zobowiązani do dokonania pierwszego odpisu do dnia 31 maja w wysokość 75% kwoty pełnego odpisu.

Do końca września przedsiębiorstwa powinny przekazać na konto ZFŚS pozostałe 25% środków przeznaczonych na ten cel.

Warto zwrócić uwagę, iż w związku z trwającą pandemią, przepisy Tarczy antykryzysowej 4.0 (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. 2020 poz. 1086) wprowadziły możliwość zawieszenia niektórych obowiązków pracodawców wobec ZFŚS. Z tej możliwości mogą skorzystać pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (o 25% w ciągu miesiąca lub 15% w ciągu dwóch miesięcy) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. W przypadku wystąpienia jednego z tych czynników pracodawca może:

  • Wstrzymać wypłatę świadczenia urlopowego
  • Zawiesić dokonywanie odpisu na ZFŚS
  • Zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie ZFŚS

Wstrzymanie realizacji jednego z wyżej wymienionych obowiązków może nastąpić tylko i wyłącznie w porozumieniu z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników.