Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Czy to koniec ulgi abolicyjnej?

Czy to koniec ulgi abolicyjnej?

W ostatnich dniach opublikowano projekt zmiany ustaw dotyczących podatków dochodowych, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2020 poz. 1426), datowany na 15 września 2020 r. Jedną z najważniejszych zmian procedowanych przez Rząd w ramach projektu jest zniesienie ulgi abolicyjnej opisanej w art. 27 ustawy, co znacząco wpłynie na rozliczenia podatkowe zagranicznych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Ulga abolicyjna została wprowadzana już w 2008 roku w odpowiedzi na potrzebę zrównania sytuacji podatkowej obywateli uzyskujących dochody poza granicami naszego kraju, ale jednocześnie nadal pozostających polskimi rezydentami podatkowymi. W takiej sytuacji, podatnicy w zależności od zawartych postanowień w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym krajem, rozliczają swoje dochody na dwa sposoby:

  • Metodą odliczenia proporcjonalnego
  • Metodą wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty w Polsce podatku od dochodów zagranicznych. Dochód osiągnięty za granicą nie stanowi podstawy opodatkowania w Polsce. Uzyskane dochody służą jednak do ustalenia stawki podatku dochodowego dla pozostałych dochodów osiągniętych na terenie naszego kraju.

Przykład

Dochód osiągnięty w Polsce: 18.000 zł

Dochód zagraniczny: 27.000 zł

Hipotetyczny podatek do zapłaty w Polsce: 7.124,88 zł (45.000*17%-525,12)

Stawka podatku od dochodów uzyskanych w Polsce: 15,80%

Podatek do zapłaty w Polsce: 2.844 zł

Drugą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda odliczenia proporcjonalnego. Polega ona na opodatkowaniu w Polsce dochodów uzyskanych za granicą według skali podatkowej. Podatek należny do zapłaty w Polsce pomniejsza się o podatek zapłacony poza granicami kraju. Możliwość odliczenia podatku odnosi się wyłącznie do wysokości podatku proporcjonalnie odpowiadającej dochodom uzyskanym w obcym państwie.

Przykład

Dochód osiągnięty w Polsce: 27.000 zł

Dochód zagraniczny: 18.000 zł

Podatek zapłacony w obcym państwie: 3.420 zł

Hipotetyczny podatek do zapłaty w Polsce: 7.124,88 zł (45.000*17%-525,12)

Podatek zagraniczny podlegający odliczeniu w Polsce: 2.849,95 zł (7124,88*18.000/45.000)

Podatek do zapłaty w Polsce: 7.124,88-2.849,95 zł = 4.275 zł

Podatnicy uzyskujący dochody w Państwie, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą jako sposób rozliczenia metodę odliczenia proporcjonalnego, muszą dopłacić podatek od uzyskanych poza granicami Polski dochodów, jeśli wartość zapłaconego podatku zagranicą jest niższa niż podatek należny w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją jest dla podatnika co do zasady korzystniejsza, gdyż zwalnia go z obowiązku zapłaty podatku od dochodów uzyskanych w obcym państwie.

Ulga abolicyjna została wprowadzona w celu zrównania sytuacji podatkowej podatników wynikającej z zastosowania różnych metod unikania podwójnego opodatkowania. Pozwala ona na zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych poza granicami Polski bez względu na zastosowaną w odpowiedniej umowie międzynarodowej metodę unikania podwójnego opodatkowania. Zniesienie ulgi będzie wprowadzało niekorzystną sytuację dla podatników, którzy przy rozliczaniu dochodów zagranicznych są zobowiązani do zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, na skutek czego będą zobowiązani do zapłaty różnicy podatku w Polsce od dochodów uzyskanych zagranicą.

Na chwilę obecną wprowadzenie nowych regulacji będzie miało wpływ przede wszystkim na dochody zagraniczne polskich rezydentów podatkowych uzyskiwane między innymi w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Australii.

Proponowane zmiany zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Rząd miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.