Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / VAT w e-commerce i sprzedaży zagranicznej od 2021 r.

VAT w e-commerce i sprzedaży zagranicznej od 2021 r.

Zmiany, jakie mają wejść w życie już w 2021 r. są efektem obligatoryjnego wdrożenia unijnych przepisów związanych z handlem elektronicznym. Jest to tzw. pakiet VAT e-commerce, które każde państwo członkowskie zobowiązało się wdrożyć w celu zwalczania oszustw podatkowych związanych z podatkiem VAT, uszczelniania systemu podatkowego, zrównania różnic konkurencyjnych w e-handlu, a także uproszczenia rozliczeń podatkowych.

Co ulegnie zmianom?

Prawdopodobnie wprowadzanie zmian, wiążą się z przyspieszonym rozwojem rynku e-commerce, który w ostatnich czasach jest niekiedy ratunkiem dla niektórych przedsiębiorców (mając na uwadze obecny okres COVID-19), i do tej pory nie został on odpowiednio uregulowany. W związku z tym Unia Europejska zdecydowała się wdrożyć od dnia 1 stycznia 2021 r. jednolite zmiany dla wszystkich państw członkowskich. Poniżej zostaną zaprezentowane najważniejsze zmiany, jakie obejmą w szczególności sprzedawców towarów online oraz sprzedawców usług świadczonych na odległość.

Nowa definicja wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość

Szczególną uwagę należy zwrócić na nowe pojęcie „wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość”, które zgodnie z wprowadzonym art. 14 ust. 4 do dyrektywy 2006/112/WE, oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w ich transporcie lub wysyłce – z państwa członkowskiego innego niż państwo zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy. Aby w zastosować tę definicję przewidziano następujące warunki:

  • dostawa towarów musi być dokonana na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie będą podlegać podatku VAT lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem;
  • towary dostarczane nie mogą być nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Sprzedaż wysyłkowa – zmiany

Przy uregulowaniu nowej definicji wspomnieć należy również o modyfikacjach jakie mają zajść od 2021 r. w zakresie sprzedaży wysyłkowych. Zmiany te dotyczą w szczególności towarów importowanych z krajów trzecich. Warto wspomnieć, że do tej pory, taką sprzedaż traktowano jako zwykły import towarów, teraz zgodnie z nowymi przepisami, będzie on traktowany jako sprzedaż wysyłkowa, a więc zasady w tym zakresie zmienią się. W tym celu ustanowiono dla nich system OSS, który będzie wymagał dodatkowych czynności, m.in. w zakresie konieczności zgłoszenia w państwie unijnym, które będzie określane na podstawie dyrektywy. W tym celu stosuje się tzw. pojęcie „państwa identyfikacji”, które będzie odpowiedzialne za wydawanie numerów identyfikacji dla poszczególnych podatników. Przedsiębiorcy następnie będą mieli obowiązek złożyć deklaracje podatkową na temat sprzedaży wysyłkowej.

Modyfikacje systemu MOSS

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, czym jest MOSS. Jest to system, który ma na celu ułatwić rozliczenie podatkowe VAT należnego w krajach unijnych. Warto wspomnieć, że rejestracja w systemie MOSS jest możliwa już od 2014 r. Ponadto, rejestracja w systemie jest fakultatywna, a stosowana jest wyłącznie na cele uproszczenia przy rozliczeniach podatku VAT z tytułu sprzedaży.

Zmiany przewidują natomiast rozszerzenie systemu o dodatkową sprzedaż na odległość. Dotyczy to jednak wyłącznie określonych usług, takich jak:

  • usługi telekomunikacyjne,
  • usługi nadawcze,
  • usługi świadczone drogą elektroniczną.

Rozliczenia VAT

Dodatkowo, przewiduje się również ułatwienia w zakresie rozliczeń VAT w związku z wdrożeniem transgranicznej internetowej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów UE, które ma odciążyć przedsiębiorcę od nadmiernych zobowiązań podatkowych. W tym celu system przewiduje uproszczenie systemu podatkowego w transgranicznym handlu internetowym poprzez wprowadzenie jednolitego mechanizmu – punktu kontaktowego sprzedaży online między transakcjami unijnymi, a transakcjami z państwami trzecimi na rzecz konsumentów. W tym celu przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć podatek składając deklarację VAT tylko w jednym kraju.

Jak widać szykuje się wiele zmian, a przedsiębiorcy będą musieli sprostać licznym modyfikacjom podatkowym. Jednak mając na uwadze, iż owe zmiany mają przede wszystkim wyrównać konkurencję przedsiębiorców unijnych w handlu elektronicznym z krajami trzecimi, to dostosowanie się do zmian, wydaje się korzystną opcją.