Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Ulga na robotyzację a rodzaj wydatków

Ulga na robotyzację a rodzaj wydatków

W niedawno opublikowanym przez nas artykule, pisaliśmy o zasadach rozliczeń w uldze na robotyzację (link). W niniejszym artykule tym razem skupimy się na rodzaju wydatków, które podatnik będzie uprawniony odliczyć w ramach preferencji wprowadzonych przez Polski Ład.

Jak czytamy w ustawie o CIT i ustawie o PIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów jakie zostały poniesione w roku podatkowym na robotyzację. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecydował się na inwestycję w nowe roboty, będzie miał prawo odliczyć od podstawy opodatkowania określone ustawą koszty. Wskazać jednak należy, iż kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych/ z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ustawach wprost określono wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi. W myśl art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT (art. 52jb ust. 2 ustawy o PIT), odliczeniu podlegają:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych jakie zostały wymienione w pkt 1;
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. opłaty ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Co więcej, na potrzeby zastosowania ulgi ustawodawca zdefiniował pojęcia robota przemysłowego oraz maszyny i urządzenia peryferyjnego do robotów przemysłowych, funkcjonalnie z nimi związanych, co w założeniu z pewnością miało ułatwić kwalifikację ponoszonych wydatków i ich rozpoznanie. Natomiast w praktyce może okazać się to trudne do ustalenia, dlatego w każdym przypadku należy wnikliwie przeanalizować – czy nabywane roboty przemysłowe (lub urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane) kwalifikują się pod definicję zawartą w ustawie i czy ulga nam się należy.

Zgodnie z ustawami, przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Natomiast przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności (w tym przypadku ustawodawca ustanowił otwarty katalog, co oznacza nieco większą swobodę interpretacji):

 1. jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 2. pozycjonery jedno i wieloosiowe;
 3. tory jezdne;
 4. słupowysięgniki;
 5. obrotniki;
 6. nastawniki;
 7. stacje czyszczące;
 8. stacje automatycznego ładowania;
 9. stacje załadowcze lub odbiorcze;
 10. złącza kolizyjne;
 11. efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

a) nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,

b) obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje dotyczące robota przemysłowego, warto zwrócić uwagę, iż z technicznego punktu widzenia, robot przemysłowy powinien charakteryzować się szczególnymi cechami takimi jak wielozadaniowość czy zarządzanie konkretnymi komponentami w wyniku zaprogramowanego systemu ruchów umożliwiającego realizację wyznaczonych zadań. Zwykle są one programowane do wykonywania powtarzających się czynności, które mogą wykonywać bezbłędnie przez całą dobę.

Niezależnie od swojej konstrukcji, roboty przemysłowe posiadają „ramię”, które przy pomocy zainstalowanego narzędzia może wykonywać określone zadania takie jak przenoszenie elementów, spawanie, malowanie czy frezowanie. Ponadto, taki robot przystosowany jest zazwyczaj do przenoszenia przedmiotów o wadze do kilkuset kilogramów z niezwykłą szybkością i precyzją, wszystko jednak w zależności od jego wielkości.

Systematycznym obszarem ich zastosowania jest np. cięcie/rozłączanie, gratowanie, klejenie, uszczelnianie, łączenie pras, montaż, nanoszenie warstw produktów, lakierowanie, natryskiwanie, powlekanie, nitowanie, mocowanie, obróbka mechaniczna i polerowanie, odlewnictwo, paletyzacja/pakowanie, wiercenie, wkręcanie śrub. Roboty wykorzystywane są w szczególności do realizacji dokładnych i wymagających działań, które dla człowieka wydają się uciążliwe lub niekiedy niemożliwe. Co więcej, część z nich przystosowana jest np. do obrabiania najcięższych przedmiotów dzięki dużemu dopuszczalnemu obciążeniu i tym samym, w bezpieczny sposób mogą udźwignąć nawet cały samochód lub ich nadwozie. Taki rodzaj robotów jest bardzo pożądany m.in. w przemyśle motoryzacyjnym.

Co więcej, ich inteligentna budowa pozwala na pracę w niekorzystnych i wyjątkowo trudnych warunkach. Przykładem może być robot higieniczny, który przeznaczony jest do obsługi i kompletowania niewielkich części w takich branżach jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy elektroniczny. Dzięki swojej budowie, roboty higieniczne mogą pracować bezpośrednio w kontakcie z żywnością a nawet lekami.

Roboty doskonale sprawdzają się zatem w produkcji seryjnej, gdzie powtarzalność produkcji jest duża. Inwestowanie w robotyzację takich stanowisk zwiększa wydajność oraz elastyczność produkcji. Te czynniki mają znaczący wpływ na tempo zwrotu kosztów i opłacalność inwestycji, dlatego warto w każdym konkretnym przypadku rozważyć, czy nabycie takiego urządzenia nie przyniosłoby takich skutków. Natomiast warto pamiętać, że aby skorzystać z ulgi na robotyzację nabywane (lub wcześniej nabyte) urządzenie musiałoby być nowe, tj. wcześniej nie używane.

Jak już wskazywaliśmy na naszym blogu, do skorzystania z ulgi na robotyzację, niezbędne jest złożenie wykazu poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w urzędzie skarbowym w terminie złożenia zeznania podatkowego. Dlatego należy prowadzić dokładną ewidencję kosztów poniesionych z tytułu robotyzacji i automatyzacji, jak również na bieżąco monitorować ewidencję środków trwałych. Wcześniej jednak warto wnikliwie przeanalizowć czy dane koszty będą kwalifikowały się jako koszty na robotyzację wymienione w ustawie o PIT i ustawie o CIT.