Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Pillar II – jak ustalić dochód kwalifikowany?

Pillar II – jak ustalić dochód kwalifikowany?

Obliczenie efektywnej stawki podatkowej jest podstawową operacją, którą podmioty zainteresowane powinny przeprowadzić, aby przekonać się, czy ciąży na nich obowiązek zapłaty tzw. podatku wyrównawczego. Zawsze, gdy efektywna stawka podatkowa (ETR) przedsiębiorstwa wielonarodowego w danej jurysdykcji jest niższa niż 15%, obowiązek ten ma zastosowanie. Kalkulacja ETR bazuje na pojęciu kwalifikowanego dochodu.

Określenie kwalifikowanego dochodu lub straty

Zgodnie z założeniami Dyrektywy Pillar II kwalifikowany dochód lub stratę ustala się poprzez skorygowanie księgowego dochodu netto lub księgowej straty netto podmiotu kwalifikowanego za rok podatkowy przed dokonaniem jakichkolwiek konsolidacyjnych korekt transakcji wewnątrz grupy.

Jednostka składowa powinna określić księgowy dochód lub stratę netto na podstawie standardu rachunkowości przyjętego przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki dominującej najwyższego szczebla (w praktyce będą to najczęściej MSSF). Jeśli nie jest to jednak racjonalnie możliwe, dochód lub strata mogą zostać określone z wykorzystaniem innego przyjętego standardu rachunkowości finansowej lub zatwierdzonego standardu rachunkowości finansowej, pod warunkiem że:

 • sprawozdania finansowe podmiotu kwalifikowanego są sporządzane na podstawie tego innego standardu rachunkowości,
 • informacje podane w sprawozdaniu finansowym są wiarygodne, oraz
 • długoterminowe różnice przekraczające kwotę 1 000 000 EUR, które wynikają z zastosowania konkretnej zasady lub konkretnego standardu w odniesieniu do pozycji dochodów, kosztów lub transakcji, różniących się od standardu finansowego zastosowanego przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego ostatecznej jednostki dominującej, koryguje się w celu zapewnienia zgodności z podejściem wymaganym w przypadku tej pozycji zgodnie ze standardem rachunkowości zastosowanym przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Elementy korygujące dochód/stratę

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 Dyrektywy, w celu określenia podstawy opodatkowania księgowy dochód lub stratę netto koryguje się o następujące elementy:

 • obciążenia podatkowe netto,
 • dywidendy wyłączone (od spółek zależnych),
 • wyłączone zyski lub straty kapitałowe,
 • uwzględnione zyski lub straty wynikające z metody aktualizacji wyceny,
 • zyski lub straty z tytułu zbycia aktywów i zobowiązań w ramach reorganizacji, tj. transakcji połączenia, podziału, likwidacji itp.,
 • asymetryczne zyski lub straty z tytułu różnic kursowych,
 • koszty niedozwolone z zasady (nielegalne płatności, grzywny i kary),
 • błędy wcześniejszego okresu i zmiany zasad rachunkowości,
 • wykazane koszty emerytalne.

Dodatkowo, przy obliczaniu kwalifikowanego dochodu lub straty nie uwzględnia się dochodu z żeglugi międzynarodowej, pod warunkiem że podmiot kwalifikowany wykaże, że strategiczne lub handlowe zarządzanie wszystkimi statkami, których to dotyczy, jest skutecznie prowadzone z obszaru jurysdykcji, w której dana jednostka składowa ma siedzibę.

Podsumowanie

Pomimo tego, że podstawą określenia dochodu lub straty netto będą skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy, należy mieć świadomość, że na potrzeby podatku minimalnego dane te będą musiały zostać dostosowane pod specyficzne wymagania Dyrektywy Pillar II. Oznacza to, że wynik wykazany w sprawozdaniu finansowym będzie trzeba skorygować i uaktualnić, uwzględniając dodatkowe informacje finansowe i kwoty, których zwyczajowo skonsolidowane sprawozdanie może nie zawierać lub ujmować je w uproszczonej formie (np. informacje o transakcjach wewnątrzgrupowych). Odpowiednie skalkulowanie dochodu/straty netto będzie zatem wyzwaniem nie tylko od strony podatkowej, ale również księgowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi poprzednimi artykułami z serii poświęconej Pillar II i globalnemu podatku minimalnemu: