Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Tarcza antykryzysowa 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0

8 kwietnia 2020 r. mieliśmy okazję uczestniczyć z ramienia Polsko-Belgijskiej Izby Gospodarczej w webinarium z Ministerstwem Finansów. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia poruszane podczas spotkania.

Na webinarium zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Finansów (pionu legislacyjnego) przedstawili kolejne kolejne propozycje dla przedsiębiorców po Tarczy 2.0 lub potwierdzili brak możliwości, na ten  moment, do ich realizacji, o czym pisaliśmy –>tutaj<– Znaleźć tam można również ciekawsze propozycje, jakie padły ze strony uczestniczących przedsiębiorców i odpowiedzi MF, tam gdzie się one pojawiły

Warto na niektórymi z tych zagadnień pochylić się, aby wskazać ich skutki.

Zapowiedzi MF

Odroczenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych on-line

Kasy on-line miały zapewnić fiskusowi bieżącą kontrolę nad sprzedażą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Ich wprowadzenie wiążą się jednak z koniecznością poniesienia znacznych wydatków przez przedsiębiorców. W związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym COVID-19 odroczenie wprowadzenia tych  zmian ocenić należy jako bardzo prawdopodobne. Tak też ujmowali to przedstawiciele MF.

Dalsze odroczenie obowiązków  w zakresie WHT zarówno dla płatników PIT jak i CIT plus możliwość przedłużenia ważności certyfikatów rezydencji lub stosowania kopii (godnie z zapowiedziami przygotowywany jest projekt rozporządzenia w tym zakresie)

Pierwotnie odroczenie, ale tylko dla płatników należności opodatkowanych CIT, było już wielokrotnie odsuwane, ostatni raz do 1 lipca 2020 r. Nie da się ukryć, że z uwagi na (zamierzoną) niejasność przepisów, choćby przez użycie pojęcia należytej staranności, ich praktyczne stosowanie stawiać będzie przed przedsiębiorcami ogromne wyzwania. Z tego podejścia niestety ani fiskus ani też sądy administracyjne, które wydały w tym zakresie już pierwsze wyroki, nie wycofują się. Z uwagi na panującą sytuacje epidemiologiczną przygotowywanie się do realizacji tych obowiązków może być znacznie utrudnione, stąd też przedstawiciele MF wskazali, że ponowne przesunięcie tych obowiązków jest prawie pewne.

Do tego przygotowywany jest projekt rozporządzenia MF pozwalający na stosowanie, w okresie epidemii albo przedłużenia ważności uzyskanych wcześniej certyfikatów rezydencji względnie (lub) stosowania ich kopii. Nie da się bowiem ukryć że z wielu krajów nie można dokonywać pocztowych przesyłek rejestrowych i przesłanie oryginałów dokumentów może być utrudnione.

Zwolnienie z odsetek z PIT należnego za rok 2019, jeżeli złożymy deklarację po 30 kwietnia (przygotowywany jest ponoć projekt rozporządzenia w tym zakresie)

Ewentualne odroczenie bieżących zaliczek na CIT

Ta kwestia związana jest z niedoskonałością przepisów tarczy 1.0 w zakresie rzekomego przesunięcia terminu na złożenie rocznych deklaracji PIT. Wykluczają one tylko tak naprawdę karalność złożenia deklaracji po terminie a nie przesuwają ten termin. Oznacza to, że zapłacenie podatku po 30 kwietnia 2020 r. (ale nie później niż do końca maja 2020) spowoduje naliczanie odsetek za zwłokę.

Rozważana jest zmiana, bardzo wstępnie, rezygnacji z podziału źródeł przychodów w CIT aby kompensować przychody i strat pomiędzy finansowymi a pozostałymi przychodami.

Podział w CIT na wskazane źródła przychodów miał służyć przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej. Niemniej jednak dla wielu podatników, np. działających w obszarze mediów, oznacza to poważne ograniczenie możliwości rozliczania uzasadnionych kosztów, choćby czasowa rezygnacja z podziału na źródła przychodów mogłaby być tu znaczną pomocą, nie wymagającą angażowania środków SP.

Odnośnie złożonych wniosków APA wyjaśniono korzystają z zawieszenia terminów na podstawie tarczy 1.0, ale stosowne komórki na bieżąco pracują nad złożonymi wnioskami, choć są opóźnienia z uwagi na dużą ilość wniosków – jednocześnie wskazano prace na nowelizacją art. 15c i  art. 15e były prowadzone przed epidemią i przepisy te prawdopodobnie się zmienią w kierunku korzystniejszym dla podatników.

Tajemnicą poliszynela są znaczne, ponad dwuletnie opóźnienia w zakresie rozpatrywania uprzednich porozumień cenowych (APA). W oczywisty sposób nie da się przyspieszyć ich rozpatrywania, tym bardziej, że także w Ministerstwie Finansów pracuje tylko część obsady kadrowej. Czasowe zawieszenie ograniczeń kosztowych wynikających z ww. przepisów byłoby równoznaczne z otrzymaniem pozytywnej APA, co jest niemożliwe

Podatek cukrowy: powołując się na decyzje Ministerstwa Rozwoju, stwierdzono że w tym roku prawdopodobnie go nie będzie.

O tym „podatku pisaliśmy –>tutaj<– Według zapowiedzi ma być zawieszony do końca bieżącego roku.

Podatek cyfrowy i opłata węglowa: powołując się na wypowiedzi Pana Premiera, wskazano, że raczej te obciążenia zostaną wprowadzone, z uwagi na zobowiązania unijne.

Postulaty przedsiębiorców omówione przez przedstawicieli MF

Postulowane zmiany w VAT takie jak: odroczenie płatności VAT, składania deklaracji były analizowane pod katem budżetowym i wobec znacznych wydatków nie ma na ten moment zgody na takie zmiany.

Tarcza 1.0 mocno rozczarowała przedsiębiorców pod kątem zmian VAT, gdzie w zasadzie odsunięto w czasie obowiązki wprawdzie uciążliwe (JPK_VDEK), ale nie wpływające na płynność przedsiębiorców. Podatek VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetowych i w nim MF upatruje jedno ze źródeł finansowania samej tarczy antykryzysowej.

Postulat szybszych zwrotów VAT lub uwolnienia środków z rachunku VAT: wskazano na konieczność konsultacji z KAS, ale z uwagi na to, że obsada w urzędach jest okrojona, średnio 20% jest to mało wykonalne technicznie. Ponadto analityka w ciągu 3 dni zwrotu VAT jest praktycznie niemożliwa, co może być wykorzystane przez nieuczciwych podatników. Terminy zwalniania środków wynikające z przepisów są terminami maksymalnymi i KAS w praktyce zwraca szybciej.

Tego rodzaju postulat pojawił się w Senackich poprawkach do tarczy 1.0, ale został odrzucony w Senacie. Faktem jest, że znacznie pomogłoby to przedsiębiorcom, ale wobec ograniczenia pracy urzędów jest zapewne rzeczywiście niemożliwe. Fiskus boi się w tym zakresie nie tyle wypłacenia szybszego zwrotu uczciwym podatnikom, o wykorzystanie go przez oszustów, co jest uzasadnione.

Zawieszenie split payment obowiązkowego nie wchodzi w grę, podobnie jak uchylenie przepisów o nierównym rozliczaniu podatku należnego wynikającego ze spóźnionego rozliczenia  WNT (tu MF czeka na wyrok TS UE).

Z kolei w tym zakresie opór fiskusa jest nieuzasadniony. Obowiązkowy split payment, przez brak profitów dla podatników uczciwych i skupienie się na zabezpieczeniu interesów kontroli, jest narzędziem nieskutecznym w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. Do tego regulacja jest mocno niedoskonała i znacznie wpływa na płynność przedsiębiorców.

Jednocześnie przepisy o konieczności przesunięcia w czasie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z rozliczenia  WNT (jeśli jest ono raportowane z opóźnieniem przekraczającym 3 miesiące) wprowadzone kilka lat temu w oczywisty sposób naruszają zasadę neutralności VAT, a ich wpływ na płynność przedsiębiorców również uzasadnia ich uchylenie alb o choćby zawieszenie w obecnej sytuacji.

Postulat metody kasowej w szerszym zakresie jest niemożliwy w takim kształcie, żeby płacić kasowo, a odliczać memoriałowo, bo prowadziłoby to do niekontrolowanych (przez JPK i STIR) transakcji.

Metoda kasowa działa zarówno na podatek należny, jak i naliczony – po obu stronach transakcji. Zgodzić się zatem należy z przedstawicielami MF, że rozbicie tej zasady jednym by pomogło, a innym wręcz przeciwnie. Z drugiej strony część specjalistów wskazuje, że metoda kasowa może być postrzegana jako bardziej sprawiedliwa w czasach kryzysu ekonomicznego.

Przedstawiciele MF stwierdzili, iż w przygotowaniu będą:

  • Objaśnienia podatkowe do tarcz antykryzysowych
  • Objaśnienia podatkowe do przepisów obowiązujących, ale w kontekście epidemii
  • Projekty ustaw zapewniających od strony podatkowych restart po ustaniu epidemii.

Objaśnienia podatkowe, z uwagi na swój wiążący charakter, chronią podatników. Dlatego też ich wprowadzenia, przy przepisach na tyle niejasnych , czasem zawierających błędy spowodowane uzasadnionym pośpiechem przy ich projektowaniu, jest absolutnie konieczne. Do tego często niedoskonały lub niejasny charakter polskiego prawa podatkowe powoduje, że także jego stosowania w trakcie epidemii może być dla podatników i płatników bardziej trudne, więc objaśnienia podatkowe mogą tu być tym bardziej pomocne. Niestety, jak podkreślili przedstawiciel MF, braki kadrowe w ministerstwa spowodowane epidemią, wydłużają prace naf ich przygotowaniem.

Fakt, że już teraz MF myśl i pakietach nie tylko przeciwdziałających kryzysowym ale mających na celu późniejszy restart polskiej gospodarki, należy ocenić bardzo pozytywnie.

Przedsiębiorcy uczestniczący w trakcie webinarium z kolei postulowali m.in.:

PGK wsteczne na 2020 r. z łatwiejszymi warunkami jej założenia

Ten postulat pojawił się ze strony AHK (izby polsko-niemieckiej) jako możliwość korzystniejszego rozlczania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie spełniającymi dotychczas warunków do założenia PGK, a przeżywającymi trudności w związku z COVID-19

Wdrożenie druku sejmowego Nr 207 co do Białej Listy z uwagi na problemy z elektronicznym składaniem ZAW-NR (pracownicy muszą to robić fizycznie i są narażeni) i z uwagi na problemy z uzyskaniem podpisu określonych osób u podatnika (zarząd, pełnomocnik ogólny). Postulowanie dalszego wydłużenia terminu do 21 dni i zmiana właściwości na urząd właściwy dla podatnika, a nie wystawcy faktury.

Wzmiankowany druk sejmowy przenosi do przepisów ministerialne wyjaśnienia odnośnie Białej Listy, jak np. rzekomy obowiązek jednokrotnego zawiadomienia o płatności na rachunek spoza Białej listy. Z kolei dalsze wydłużenie na złożenie tego zawiadomienia (obecnie tarcza wydłuża ten termin do 14 dni) postulowane było silnie przez przedsiębiorców z uwagi na nakład pracy związany z raportowaniem. Postuluje się również aby zawiadomienie było składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu dokonującego płatność(a nie jak dotychczas do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury).

Dalsze przedłużenie obowiązków raportowych i innych (jpk_vdek itd.) z lipca na październik, skoro premier zapowiedział, że szczyt zachorowań ma wystąpić na przełomie maja i czerwca br.

W tym zakresie przedstawiciel MF nie zadeklarowali się wprawdzie jednoznacznie, ale przyznali, że rozwój sytuacji epidemiologicznej zapewne wpływał na dalsze wydłużenia terminów w kolejnych wersjach tarczy.