Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Strategia podatkowa – zakres danych w ramach strategii podatkowej

Strategia podatkowa – zakres danych w ramach strategii podatkowej

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia podatkowa to zestaw informacji opisujących działania firmy mające wpływ na zobowiązania podatkowe i sposób ich rozliczania przez podatnika. Jak wspominaliśmy we wcześniejszym artykule pt. „Strategia podatkowa – kto i jak?” jest to kolejny obowiązek raportowy podatkowy nałożony na podatników. Nowelizacja ustawy o podatku CIT nakłada na podatników obowiązek publikacji informacji o owej strategii podatkowej. Zachęcamy do odwiedzenia poprzedniej publikacji w którym opisaliśmy Państwu główne założenia, podmioty objęte obowiązkiem, terminy oraz sankcję związane z omawianą regulacją.

Warto przypomnieć, że obowiązek ten został wprowadzony przez ustawę o zmianie ustaw podatkowych z 28 listopada 2020 r. Obowiązek publikowania strategii podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Jakiego rodzaju będą to informacje?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że w oparciu o przepisy ustawy o PDOP nie ma obowiązku przygotowania dokumentu – strategia podatkowa. Należy przygotować informację o realizowanej strategii podatkowej. Sporządzenie jednak strategii podatkowej jako takiej może okazać się pomocne w późniejszej realizacji obowiązku publikacji. W przypadku sporządzenia takiego dokumentu, powinien być on odzwierciedleniem tego, jaką w rzeczywistości strategię realizuje przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy powinni też zwrócić uwagę, jaki komunikat przekazują nie tylko organom podatkowym, ale też swoim klientom. Rosnąca świadomość konsumentów może powodować, że informacja o tym, jak dane przedsiębiorstwo wywiązuje się z zobowiązań publicznych, wpłynie na wybór produktu, bądź usługi realizowanych przez przedsiębiorstwo.

To, co ma znaleźć się w informacji o realizowanej strategii podatkowej, jest wskazane w art. 27c ustęp 2 ustawy o PDOP – ustawodawca wskazuje, że przy sporządzaniu informacji uwzględnia się charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności. Przepis sam w sobie wskazuje minimalny zakres informacji o realizowanej strategii podatkowej, jaki należy wskazać, aby z owego obowiązku się wywiązać.

Informacje te obejmują:

  • Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dot. zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, oraz dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi,
  • Informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych w Polsce, wraz z wiadomością o liczbie przekazanych organom informacji o schematach podatkowych,
  • Informację o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych,
  • Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych, wiążących informacji akcyzowych,
  • Informację dot. dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że sam zakres informacji jest dość szeroki, a zatem samo sformułowanie najbardziej istotnych zasad strategii podatkowej może być dla podatników problematyczne – warto się do tego wcześniej odpowiednio przygotować.

Podatnicy mogą korzystać ze wskazówek w postaci praktyki innych państw, czy też wytycznych w zakresie ram wewnętrznego nadzoru, które nieco szerzej omawiają tą tematykę.