Blog

Advicero Nexia
Strona główna / Blog / Opodatkowanie prądu z paneli fotowoltaicznych – praktyczny podgląd

Opodatkowanie prądu z paneli fotowoltaicznych – praktyczny podgląd

Wszelkie programy pomocowe oraz pożyczki na energię odnawialną zachęca nie tylko przedsiębiorstwa, ale również osoby fizyczne do zaopatrywania się m.in. w panele fotowoltaiczne. Zauważa się przy tym nie tylko minimalizację kosztów opłat za prąd, ale również potencjał w odnalezieniu zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z przewidywaniami w ciągu najbliższych lat, panele fotowoltaiczne będą w dużej części wykorzystywane przez osoby fizyczne, a ten trend będzie długo się utrzymywał. Wynika to z przeliczenia zapotrzebowania na energię do możliwych mocy produkcyjnych paneli, jakie możemy zainstalować na posiadanej powierzchni. Pamiętać też trzeba, iż wiele budynków wykorzystywanych przez przedsiębiorców nie ma obecnie dachów pozwalających na montaż paneli. Takie działania są uwarunkowane m.in. chęcią podążania za innowacyjnymi rozwiązaniami ekologicznymi, a także promowania wszelkich dofinansowań na tego typu możliwości. Jednak jak wygląda od strony podatkowej wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby?

Problematyczne kwestie podatku VAT

Podmioty produkujące energię elektryczną na własne potrzeby, wytwarzające nadwyżkę, a następnie wprowadzające ją do sieci energetycznych nie mają obowiązku podatkowego z samych tych czynności. Wskazuje się tutaj fakt, iż samo działanie takiego podmiotu nie jest nastawione na zysk, ponieważ przekazując nadwyżkę przedsiębiorstwu energetycznemu, nie otrzymuje on z tego tytułu zapłaty.

Tak przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2020 r. (0113-KDIPT1-1.4012.632.2019. 5.ŻR), wskazano, że „(…) Wnioskodawca wprowadza do sieci więcej energii, niż sam pobiera, powstaje tzw. nadwyżka, która jest wprowadzona do sieci i jest magazynowana w celu późniejszego wykorzystania przez Gminę i tą energię Wnioskodawca traktuje jako swoisty magazyn, z którego może bezpłatnie pobrać zmagazynowaną energię, kiedy ilość wyprodukowanej w danym okresie energii nie będzie w stanie w pełni zaspokoić potrzeb Wnioskodawcy, (…) Wnioskodawca może pobrać z magazynu energię (…), którą wprowadził do sieci w wyniku powstałych nadwyżek (…)”. Organ podatkowy uzasadniając swoje stanowisko sam wskazał, że sieć nadwyżek stanowi magazynowanie energii. Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania, uznał, że: „(…) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany wykazać podatku należnego VAT z tytułu wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej nadwyżek energii do zmagazynowania, w sytuacji, gdy w danym okresie ilość energii elektrycznej pobranej będzie mniejsza niż ilość energii wprowadzonej i powstaną te nadwyżki. (…) Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za produkowane nadwyżki i energia ta jest magazynowana w sieci tylko w celu jej późniejszego pobrania, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (…)”. Mając więc na uwadze powyższą interpretację, wskazać należy, że kwestia opodatkowania głównie zależy od tego, czy prosument będzie uzyskiwał wynagrodzenie z tytułu wyprodukowanej nadwyżki.

Podatek PIT

Omawiając natomiast kwestie podatkowe w obszarze PIT, tutaj kwestia nie jest tak problematyczna, ponieważ same funkcje wykonywane przez podmiot wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby i wprowadzeniu ich do sieci energetycznej z OZE nie stanowi jakiekolwiek źródło jego przychodu. Wynika to m.in. z kwestii możliwości rozporządzania wytworzoną energią oraz tego, że energia ta nie jest sprzedawana, a ewentualna nadwyżka energii nie uprawnia go do swobodnego rozporządzania nią – to działanie jest skoncentrowane na przedsiębiorstwie energetycznym. Tutaj kwestia rozliczenia nie powoduje wątpliwości, ponieważ podmiot korzystający z mikroinstalacji fotowoltaicznej nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, które to ewentualnie powinno zostać odpowiednio rozliczone.

Jak to jest z akcyzą?

O tyle w podatku PIT, kwestia rozliczeń nie stanowiła żadnych skomplikowanych kwestii, o tyle w podatku akcyzowym, konieczne jest nawiązane do dwóch różnych opcji, które mogą wystąpić. Należy tutaj wyodrębnić wykorzystanie energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci oraz energii wprowadzanej do sieci przy zachowaniu określonego limitu.

W przypadku wykorzystania energii, która nie zostanie wprowadzona do sieci, należy odnieść się Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które uprawnia podmiot wytwarzającego energię do zwolnienia od akcyzy. Podkreśla się tutaj przedmiot zwolnienia, który odnosi się do energii elektrycznej, jaka została zużyta przez generator o mocy do 1 MW. Po przekroczeniu tego limitu – podmiot będzie zobowiązany do zapłaty podatku od akcyzy. Co więcej, Rozporządzenie wprowadza dodatkowe udogodnienie, w przypadku nieprzekroczenia limitu 1 MW podmiot nie będzie miał obowiązku sporządzania pomiarów energii, która została zużyta, a także obowiązku jego dokumentowania.

Odnosząc się natomiast do drugiej sytuacji – czyli wykorzystania energii wprowadzonej do sieci i wykorzystanej zgodnie z obowiązującymi limitami, należy odnieść się do sprzedaży energii. Warto dodatkowo wspomnieć, iż przy sprzedaży energii przez przedsiębiorstwo energetyczne na rzecz podmiotu produkującego energię na swoją rzecz, czynność ta będzie podlegała obowiązkowi akcyzowemu. Do zapłaty podatku będzie więc zobowiązany jedynie dostawca energetyczny, który zawarł umowę z danym podmiotem.